casino maxi
Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.

Cilt 2, Sayı 4 (2010)

Kapak İçindekiler Hakem Kurulu
ara-bosluk
İşgörenlerin Eğitim ve Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Arasındaki İlişki: Belek Bölgesindeki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma
The Relationship between the Training of the Hotel Staff and Their Level of Organizational Commitment: A Study in Five-Star Hotels in Belek Region
Sayfa 3-18
Ahmet TAYFUN, Karabey PALAVAR, Serdar ÇÖP

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Mortgage Sisteminde İkincil Piyasa Ürünleri ve Dünya Uygulamaları
Secondary Market Products in the Mortgage System and Global Practices
Sayfa 19-38

Erhan EROĞLU
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet
ara-bosluk
Alternatif Turizm ve Ürün Çeşitliliği Oluşturmada Ekolojik Çiftlikler: Pastoral Vadi Örneği
Alternative Tourism and Ecological Farms on Creating Diversification of Tourism Product: Example of Pastoral Valley
Sayfa 39-56

Burhan KILIÇ, Alper KURNAZ
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Örgütsel Güven ve Bağlılık İlişkisinin Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Öğretmenleri Üzerinde İncelenmesi
The Relation between Organizational Trust and Organizational Commitment: A Study on Teachers of Hotel Management and Tourism Vocational High Schools
Sayfa 57-78

Kemal ÇUBUKÇU, Serdar TARAKÇIOĞLU
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Örgütsel Sadakat ve Örgütsel Bağlılık: Siyasi Partiler Açısından Bir Analiz
Organizational Loyalty and Organizational Commitment: An Analysis in Terms of Political Party Organizations
Sayfa 79-94

Akyay UYGUR, Hakan KOÇ
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet