casino maxi
Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.

Cilt 5, Sayı 1 (2013)

Kapak İçindekiler Hakem Kurulu

ara-bosluk
Türkiye’deki Tüketici Güven Endeksi ile Döviz Kuru Arasındaki İlişkinin Ampirik Analizi
(Empirical Analysis of the Relationship between Consumer Confidence Index and Exchange Rate in Turkey)
Sayfa 5-16

Mustafa İBİCİOĞLU, Ayhan KAPUSUZOĞLU, Mehmet Baha KARAN

Özet Tam MetinGenişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Örgütsel Stresin Örgütsel Sessizlik Üzerine Etkisi: Beş Yıldızlı Termal Otel İşletmelerinde Bir Uygulama
(The Effect of Organizational Stress on Organizational Silence: An Application in Five Star Thermal Hotel Establishments)
Sayfa 17-32

Gonca KILIÇ, Tülin TUNÇ, Sinan SARAÇLI, İbrahim KILIÇ

Özet Tam MetinGenişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Kurum Kültürü Algısı Zaman İçinde Değişir mi? Amprik Bir Araştırma
(Does Perception of Corporate Culture Change in Time? An Empirical Research)
Sayfa 32-56

Nahit Erdem KÖKER, Mine YENİÇERİ ALEMDAR

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Çalışma Yaşam Kalitesinin Otel İşletmesi Çalışanları Üzerindeki Etkileri
(Impacts of the Quality of Working Life on the Hotel Employees)
Sayfa 57-78

Mehmet TUNCER, Mehmet YEŞİLTAŞ

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Sosyotropik-Otonomik Kişilik Özelliklerinin Çalışanların Motivasyonuna Etkisi: Ankara’da Bulunan Konaklama İşletmelerinde Yapılan Bir Araştırma
(The Effects of Sociotropic- Autonomic Personality Characteristics on the Motivation of the Workers: A Study Conducted In Accommodation Facilities in Ankara)
Sayfa 79-92

Şükran ÖKTEM, Hakan TURGUT, İsmail TOKMAK

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Duygu Tipolojilerinin Tüketici Davranışları Üzerindeki Etkisi ve Pazarlamadaki Önemi
(The Influence of Emotion Typologies on Consumer Behaviour and Their Importance in Marketing)
Sayfa 93-115

Ebru TÜMER KABADAYI, Alev KOÇAK ALAN

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Ulaştırma Projeleri Finansmanı İçin Bir Model Önerisi: Kamu-Özel Sektör Ortaklığı İle Yap-İşlet-Devret
(A Model Proposed for Financing Transportation Projects: Build-Operate-Transfer via Public-Private Partnership)
Sayfa 116-129

Suat TEKER, Dilek TEKER, Murat ÇİMEN

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Hisse Senedi Piyasasında Muhasebe Bilgilerinin Rolü: İMKB-Mali Sektör Üzerine Bir Uygulama
(The Role of Accounting Information in the Stock Market: An Examination on ISE-Financial Sector)
Sayfa 130-151

Koray KAYALIDERE

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Finansal Özgürlükler, Finansal Derinlik ve Yatırım Fonları Arasındaki İlişki: Panel Sınır Testi Yaklaşımı
(The Relationship between Financial Freedom, Financial Depth and Mutual Funds: Panel Bounds Testing Approach)
Sayfa 152-169

Gönül YÜCE

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Sağlık Turizminde Yeni Fırsatlar ve Türkiye’de Yerleşik Sağlık İşletmelerinin Pazarlama Çabaları
(New Opportunities and Marketing Efforts of Healthcare Companies in Turkey)
Sayfa 170-188

Cemalettin AKTEPE

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda Sistematik Risk: Geleneksel Beta Katsayısına Karşı Aşağı Yönlü Beta Katsayısı
(Systematic Risk on Istanbul Stock Exchange: Traditional Beta Coefficient Versus Downside Beta Coefficent)
Sayfa 189-205

Gülfen TUNA, Vedat Ender TUNA

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet