casino maxi
Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.

Cilt 5, Sayı 3 (2013)

Kapak  İçindekiler Hakem Kurulu
ara-bosluk
Çalışanların Ruhsal ve Fiziksel Sağlıklarına Yöneticilerin Cinsiyet Değişkeninin Etkisi: Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama
(The Effect of Managers Genders on Workers Mental and Physical Health: An Application in Banking Sector)
Sayfa 5-7

Mahmut ÖZDEVECİOĞLU, Cemile ÇELİK, Mahmut AKIN, Fatma İNCEBALCI
Özet Tam MetinGenişletilmiş İngilizce Özet
ara-bosluk
Discrimination in Job Application Forms of Hospitality
Sayfa 18-36
Mehmet YEŞİLTAŞ, Rahman TEMİZKAN, Pınar TEMİZKAN, Emre ARSLAN
Özet Tam MetinGenişletilmiş İngilizce Özet
ara-bosluk
The Effect of Brand Image and Religious Orientation on the Attitudes towards Religious Brand Names: A Study on Youth Consumers
Sayfa 37-46

Ömer TORLAK, Muhammet Ali TİLTAY, Volkan DOĞAN, B.Yalın ÖZKARA
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet
ara-bosluk
Türkiye Finansal Raporlama Standardı – 9 "Finansal Araçlar" Standardına Göre Finansal Araçların Sınıflandırılması ve Uygulama Örnekleri
(Turkey Financial Reporting Standard – 9 "Financial Instruments" by Standard Classification of Financial Instruments and Application Examples)
Sayfa 47-63

Emine ÇINA BAL
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet
ara-bosluk
Türkiye Sağlık Turizm Sektörünün Analizi ve Strateji Önerileri
(Strategic Analysis of Medical Tourism in Turkey and Strategy Recommendations)
Sayfa 64-92

Mehmet BARCA, Erdal AKDEVE, İlkim GEDİK BALAY
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet
ara-bosluk
Konaklama İşletmelerinde Çevre Yönetimi Uygulamaları ve Algılanan Kurumsal İtibar Üzerindeki Etkisi: Kayseri ve Nevşehir Otelleri Üzerinde Bir Araştırma
(Environmental Management Practices of Accommodation Establishments and Their Effects on Perceived Corporate Reputation: A Research on Hotels of Kayseri and Nevşehir)
Sayfa 93-113

Ebru AYKAN, Burhan SEVİM
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet
ara-bosluk
Örgütsel Sessizlik ve Çalışanların Performansları Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma
(Research About the Relation between Organizational Silence and the Performance of Workers)
Sayfa 14-134

Ahmet TAYFUN, Ozan ÇATIR
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet
ara-bosluk
Konaklama İşletmelerinde Markalaşmanın Turistlerin Satın Alma Tercihleri Üzerindeki Etkileri: Antalya’daki Zincir Konaklama İşletmelerinde Bir Uygulama
(The Effects of Branding on Purchasing Preferences of Tourists at Accommodation Enterprises: An Implementation at Chain Accommodation Enterprises in Antalya)
Sayfa 135-154

S. Banu YILDIZ
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet
ara-bosluk
Konaklama İşletmelerinin Sosyal Sorumlulukları
(Social Responsibility of Hospitality Industry Enterprises)
Sayfa 155-183

Nuray TÜRKER, Mehmet UÇAR
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet
ara-bosluk
Liderliğin Etik Boyutu: Etik Liderliğin Otel İşletmelerindeki İşgörenler Tarafından Algılanması
(The Ethical Dimension of Leadership: The Perception of Ethical Leadership by Employees in Hotel Business)
Sayfa 184-209

Muharrem TUNA, Murat YEŞİLTAŞ
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet
ara-bosluk
Bankacılık Sektörünün Muhasebe Eğitiminden Beklentileri
(Expectations of the Banking Sector from Accounting Education)
Sayfa 210-225

Orhan ÜNAL
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet
ara-bosluk
Yurtdışındaki İşletmede Bulunan Net Yatırım Riskinden Korunma İşleminin Türkiye Muhasebe Standartları Kapsamında İncelenmesi ve Muhasebeleştirilmesi
(Analysis and Accounting of Hedging of a Net Investment in a Foreign Operation Process in the concept of Turkish Accounting Standards )
Sayfa 226-242

Veli ÖZTÜRK
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet 
ara-bosluk
Bir Süreç İyileştirme Örneği Olarak Görüntü Arşivleme Ve İletişim Sisteminin (Pacs) Değerlendirilmesi
(Sivas Numune Hastanesi Uygulaması) (Evaluation of Picture Archiving and Communication System (Pacs) As A Process Improvement Sample (Sivas Numune Hospital Application))
Sayfa 243-257

Ali Rıza İNCE, Yücel EROL, Naim KARAGÖZ
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet
ara-bosluk
Türk İş Havacılığı Sektörü Teknisyenlerinde İş Tatmini
(Job Satisfaction among Turkish Business Aviation Technicians)
Sayfa 258-288

Tevfik UYAR
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet
ara-bosluk
Türkiye’de Lojistik Yazınının Tarihsel Gelişimi
(Historical Development of Logistics Literature in Turkey)
Sayfa 289-312

A. Zafer ACAR, Pınar GÜROL
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet
ara-bosluk
Stratejik Yönetim Açısından Etik Davranışı Belirleyen Sosyal Davranış Kurallarının İnsan Kaynakları Uygulamalarına Etkisi
(An Impact of Social Code of Conduct as a Determinant of Ethical Conduct on Human Resources Practices from the Aspect of Strategic Management)
Sayfa 313-327

Harun DEMİRKAYA
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet