casino maxi
Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.

Cilt 6, Sayı 3 (2014)

Kapak İçindekiler Hakem Kurulu

ara-bosluk

Word of Mouth Marketing in Mouth and Dental Health Centers towards Consumers
Sayfa 6-15
Aykut EKİYOR, E. Asuman ATİLLA
DOI:
10.20491/isader.2014315937

Özet Tam MetinGenişletilmiş İngilizce Özet
ara-bosluk
Forecast Share Prices with Artificial Neural Network in Crisis Periods
Sayfa 16-28
Feyyaz ZEREN, Oylum Şehvez ERGÜZEL
DOI: 10.20491/isader.2014315938
 Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet
ara-bosluk
Algılanan Örgütsel Desteğin İşletme Performansına Etkisinde İç Girişimciliğin Aracılık Rolü
(The Mediating Role of Internal Entrepreneurship in The Effect of Perceived Organizational Support to The Business Performance)

Sayfa 29-62
​Hakan TURGUT
DOI:
10.20491/isader.2014315939
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet
ara-bosluk
Akademisyenlerin Duygusal Zekâ, İş Tatmini ve Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişki
(The Investigation of Relationship between Emotional Intelligence and Job Satisfactions with Burnout Level of Academicians)

Sayfa 63-80
​Mustafa TAŞLIYAN, Bengü HIRLAK, Gamze Ebru ÇİFTÇİ
DOI:
10.20491/isader.2014315940
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet
ara-bosluk
Hemşirelerde Örgütsel Sapma Davranışının Analizi: Bir Üniversite Hastanesi Örneği
(Analysis of Nurses’ Organizational Deviant Behaviour: An Example of a University Hospital)

Sayfa 81-107
Gamze BAYIN, Gözde TEREKLİ YEŞİLAYDIN
DOI:
10.20491/isader.2014315941
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet
ara-bosluk
Kurumsal Enformasyon Sistemlerinde Satın Alma Döngüsü: Bir Kobi Örneği
(Purchasing Order to Pay Cycle in Enterprise Information Systems: A SME Case)

Sayfa 108-133
Batuhan KOCAOĞLU
DOI:
10.20491/isader.2014315942
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet
ara-bosluk
Duygusal Emek ile İşe Yabancılaşma İlişkisinde Psikolojik Sermayenin Düzenleyici Etkisi
(The Moderating Effect of Psychological Capital In The Relation Between Emotional Labor And Work Alienation)

Sayfa 134-156
İsmail TOKMAK
DOI:
10.20491/isader.2014315943
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet
ara-bosluk
Hava Limanı Restoranlarında Hizmet Kalitesinin Önem Performans Analiziyle Değerlendirilmesi
(Service Quality Assessment of an Airport Restaurants Using Important Performance Analyze)

Sayfa 157-178
Aslı ALBAYRAK
DOI:
10.20491/isader.2014315944
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet
ara-bosluk
Yöneticilerin Liderlik Davranışları ile İşgörenlerin İş Tatmin Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Ankara’daki Beş Yıldızlı Konaklama İşletmelerinde Bir Uygulama
(The Impact of Managers’ Leadership Behaviors on Job Satisfaction of Employees: A Practice Used In The Lodging Facilities In Ankara)

Sayfa 179-199
​Arzu KILIÇLAR, Ertuğrul DÜZGÜN
DOI:
10.20491/isader.2014315945
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet
ara-bosluk
İnsan Kaynakları İstihdamında İlçe Emniyet Müdürlükleri için Çok Faktörlü Personel Dağılım Modeli
(A Multifactorial Personnel Distribution Model in the Human Resources Employment for the District Police Departments)

Sayfa 200-221
​Cihangir BAYCAN, M. Fatih HARMANCI
DOI:
10.20491/isader.2014315946
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet
ara-bosluk
Türk Bankacılık Sektöründe Kredi Riski ve Yönetimine İlişkin Bir Uygulama: Türkiye Garanti Bankası Örneği
(An Application Relating To Credit Risk and Credit Risk Management in Turkish Banking System: The Case of Turkey Garanti Bank)

Sayfa 222-246
​Seyhan ÇİL KOÇYİĞİT, Aysel DEMİR
DOI:
10.20491/isader.2014315947
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet
ara-bosluk
TMS 39 ve TFRS 9 Standartları Kapsamında Endeks Opsiyon Sözleşmelerinin Muhasebeleştirilmesi- BİST 30 Endeks Opsiyon Sözleşmeleri Örneği
(Recognition For Index Option Contracts Under IAS 39 And IFRS 9 – The Case Of Option Contracts Bound To BIST 30 Index)

Sayfa 247-272
​Nevran KARACA, Tansel HACIHASANOĞLU, Şuayyip Doğuş DEMİRCİ
DOI:
10.20491/isader.2014315948
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet
ara-bosluk
Turizm Sektöründe Kurumsal Yönetim Anlayışı ve İç Denetim İlişkisi: Marmaris Bölgesinde Bir Uygulama
(The Relationship between Corporate Governance Approach and Internal Audit in Tourism Sector: An Application in Marmaris Region)

Sayfa 273-290
​Çağrı KÖROĞLU, Rafet AKTAŞ
DOI:
10.20491/isader.2014315949
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet