casino maxi
Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.

Cilt 8, Sayı 3 (2016)

Kapak İçindekiler Hakem Kurulu
ara-bosluk

Çalışma Yaşamına Bakış Açılarının Tarihsel Süreçteki Değişimi ve Yönetimcilik (Managerializm) Anlayışının Yükselişi
(
Changes in Perceptions About Working Life Throughout History and the Rise of Managerialism Approach)
Sayfa 1-18
Uğur KESKİN
DOI: 10.20491/isarder.2016.187
Özet Tam Metin  Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
The Mediation Role Of Brand Preference On The Relationship Between Consumer–Based Brand Equity And Word Of Mouth Marketing
Sayfa 19-41
Erkan YILDIZ, Ayşe AKYOL
DOI: 10.20491/isarder.2016.188
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Mesleki Bağlılık Ve Mesleği Bırakma Niyeti Üzerinde Etken Faktörler Olarak Birey-Meslek Uyumu Ve Mesleğin Sosyal Statüsü: Turizm Sektöründe Görgül Bir Araştırma
(
The Status Of Person-Job Fit And Occupational Social Status As Contributing Factors On Occupational Commitment And Intention To Leave Occupation: An Empirical Research In Tourism Sector)
Sayfa 42-63
Işıl ARIKAN SALTIK, Umut AVCI, Ufuk KAYA
DOI: 10.20491/isarder.2016.189
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Ücret Tatmininin Ve İşin Özelliklerinin İşe Gömülmüşlük Üzerindeki Etkisinde Mutluluğun Rolü
(
The Role of Happiness on The Effect of Pay Satisfaction and Job Characteristics on Job Embeddedness)
Sayfa 64-88
Pelin KANTEN,  Selahattin KANTEN, Gönen DÜNDAR
DOI: 10.20491/isarder.2016.190
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Kurumsal İtibar Algısının İş Tatminine Etkisinde Örgütsel Özdeşleşmenin Aracı Rolü: Doğu Anadolu Bölgesindeki Üniversiteler Üzerinde Bir Uygulama
(
Organizational Identification Mediating Role On The Effect Perception Of Corporate Reputation On Job Satisfaction: An Application On The Universities In The Eastern Anatolia Region)
Sayfa 89-106
Metin IŞIK, Mustafa ZİNCİRKIRAN
DOI: 10.20491/isarder.2016.191
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Türkiye’de TÜRMOB ile Birleşik Krallık ACCA’da Muhasebe Meslek Mensuplarının Disiplin Süreci ve İki Birlik Arasındaki Disiplin Sürecinin Karşılaştırılması
(
The Disciplinary Process of Accounting Professionals and Comparison of Disciplinary Process Between Two Union The ACCA in United Kingdom with TURMOB in Turkey)
Sayfa 107-137
Vedat EKERGİL, Gülşen ÇAVUŞ, Erkan KODALAK
DOI: 10.20491/isarder.2016.192
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Halka Açık Türk Şirketlerinin Finansal Tablolarının Uyum Düzeyi
(
Harmonization of Turkish Listed Companies’ Financial Statements)
Sayfa 138-153
Aydın KARAPINAR
DOI: 10.20491/isarder.2016.193
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Aşırı Rol Yükü: Neden-Sonuç Bağlamında Kuramsal Bir Değerlendirme
(
Role Overload: A Theoretical Evaluation in the Context of Cause-Effect)
Sayfa 154-169
Günay EROL, Yasin BOYLU
DOI: 10.20491/isarder.2016.194
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
The Effect of Self-Enhancement and Regulatory Focus On Word of Mouth
Sayfa 170-179
Ezgi AKPINAR
DOI: 10.20491/isarder.2016.195
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Duygusal Yetenek ile Pazarlama Yeteneği Arasındaki İlişkiler ve İşletme Performansına Etkileri
(
The Relationships Among The Emotional and Marketing Capabilities, and Their Impact On Business Performance)
Sayfa 180-206
Süreyya YILMAZ
DOI: 10.20491/isarder.2016.196
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Yöneticilerin Mizah Tarzlarının Çalışanların Örgütsel Sinizm Algısına Etkisi
(
The Effects of Manager’s Humor Styles on Organizational Cynicism Perception of Employees)
Sayfa 207-221
F. Ferhat ÇETİNKAYA, Emine ŞENER
DOI: 10.20491/isarder.2016.197
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Konaklama İşletmelerinde Örgütsel Etik İklim ve Örgütsel Sinizm İlişkisi Üzerine Bir Araştırma
(
A Research on Relationship Between Organizational Ethical Climate and Organizational Cynicism in Accommodation Establishments)
Sayfa 222-250
Yaşar SARI, Ali DOĞANTEKİN
DOI: 10.20491/isarder.2016.198
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

Kariyer Geleceği Algısının İş Tatmini Ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisi: Bir Kamu Kurumunda Araştırma
(
The Effect Of Career Future Perception On Job Satisfaction And Turnover Intention: A Research In A Public Organization)
Sayfa 251-263
Alev SÖKMEN, Belgin AYDINTAN
DOI: 10.20491/isarder.2016.199
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Perception of Innovation For the Next 25 Years: International Perspective
Sayfa 264-282
Murat NAZLI, E. Evla MUTLU KESİCİ
DOI: 10.20491/isarder.2016.200
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
The Effect Of Astrology On Women’s Buying Behaviour
Sayfa 283-303
Mehmet BAŞ, Yağmur KUBİLAY
DOI: 10.20491/isarder.2016.201
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Dış Ticaret İşlemlerinde Ticaret Yapılan Yere Göre Ödeme Şekli Tercihi Ve Tercih Nedenlerini Belirlemeye Yönelik Ampirik Bir Çalışma
(
An Empirical Study To Investigate Choice Of Payment Term In Foreing Trade Transactions And Its Causes With Respect To The Location Of Trade)
Sayfa 308-322
Aykut ALABAYIR, Erol MUZIR
DOI: 10.20491/isarder.2016.202
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk