casino maxi
Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.

Cilt 8, Sayı 2 (2016)

Kapak İçindekiler Hakem Kurulu
ara-bosluk

The Effects of Internal Marketing on Some Job Attitudes: A Study in Private Hospitals in Turkey
Sayfa 1-17
Derya ATLAY IŞIK, A. Ender ALTUNOĞLU
DOI: 10.20491/isarder.2016217152
Özet Tam Metin  Genişletilmiş İngilizce Özet
ara-bosluk
Corporate Social Responsibility In Turkey: An Analysis Through Web Sites
Sayfa 18-30
Burcu EKER AKGÖZ, Elif ENGİN
DOI: 10.20491/isarder.2016.167
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet
ara-bosluk
Political Marketing Power To Change The Choices Of The Electors: A Study On 1 November 2015 General Parliamentary Elections
Sayfa 31-44
Ahmet UYAR
DOI: 
10.20491/isarder.2016.168
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet
ara-bosluk
Duygusal Zekânın Örgütsel Sinizme Etkisi:  Otel İşletmeleri İşgörenleri Üzerinde Bir Araştırma
(
The Effect Of Emotional Intelligence on Organizational Cynicism: Research on Hotel Employees)
Sayfa 45-76
Elbeyi PELİT, Çağatay AYANA
DOI: 
10.20491/isarder.2016.169
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet
ara-bosluk
Bitcoin Piyasalarının Etkinliği, Likiditesi ve Oynaklığı
(
Efficiency, Liquidity and Volatility of Bitcoin Markets)
Sayfa 77-97
Şahnaz KOÇOĞLU, Yasin Erdem ÇEVİK, Cihan TANRIÖVEN
DOI: 
10.20491/isarder.2016.170
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet
ara-bosluk
Bal Üreten İşletmelerde Maliyet Analizi, Türkiye Muhasebe Standartları Açısından İncelenmesi ve Maliyet Belirleme Üzerine Bir Örnek Uygulama
(
Cost Analysis of Honey Producing Property, Investigation of Turkey Accounting Standards and A Case Study on Cost Allocation)
Sayfa 98-117
Veli ÖZTÜRK, Mehmet TURGUT
DOI: 
10.20491/isarder.2016.171
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet
ara-bosluk
Algılanan Örgütsel Desteğin Duygusal Bağlılıkla İlişkisinde İş Tatmininin Aracılık Rolü: Kamu Sektöründe Bir Araştırma
(
The Mediating Role of Job Satisfaction on the Relationship Between Perceived Organizational Support and Affective Commitment: A Research in the Public Sector)
Sayfa 118-133
Alptekin SÖKMEN, Emre Burak EKMEKÇİOĞLU
DOI: 
10.20491/isarder.2016.172
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet
ara-bosluk
Yöneticinin Bilgi Paylaşım Davranışının, Çalışanların Bilgi Paylaşımı Sonucu Değersiz Olma Kaygısı Üzerindeki Etkisi ve Algılanan Örgütsel Desteğin Aracı Rolü Üzerine Bir Araştırma
(
The Effect of Knowledge Sharing Behavior of Supervisor on Employees’ Fear of Losing Value Regarding Knowledge Sharing: The Mediating Role of Organizational Support)
Sayfa 134-151
Gül ESER, M. Şebnem ENSARİ
DOI: 
10.20491/isarder.2016.173
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet
ara-bosluk
Tüketimde Sinik Tutum: Tüketici Sinizminin Sebep ve Sonuçları
(
Cynical Attitude in Consumption: The Antecedents and Consequences of Consumer Cynicism)
Sayfa 152-174
Esra GÜVEN
DOI: 
10.20491/isarder.2016.174
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet
ara-bosluk
Hizmet Kalite Boyutlarının Memnuniyete Etkisi:  İletişim Sektöründe Multisektörel Bir Uygulama
(
The Effect Of Service Quality Dimensions On Customer Satisfaction: Multi Sectorial Application On Communication Sector)
Sayfa 175-197
Cumhur AYDINLI, Sıddık ARSLAN
DOI: 
10.20491/isarder.2016.175
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet
ara-bosluk
KOBİ’lerde Girişimcilik Değerleri ve Dış Ticaret Faaliyetleri Arasındaki İlişki: Sanayi İşletmeleri Örneği
(
The Relationship Between The Values Of Entrepreneurship And Foreign Trade Activities In SME’s: The Case Of Industrial Enterprises) Kurumsal Yönetim Standartları Ağırlıklandırılmış Kalite Analizi
Sayfa 198-223
Ayberk ŞEKER, Mesut DOĞAN, Bilge Leyli ELİTAŞ
DOI: 
10.20491/isarder.2016.176
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet
ara-bosluk
Personel Seçiminde Çok Kriterli Karar Verme: Bulanık Topsis Uygulaması
(
Multi-Criteria Approach to Personnel Selection: Fuzzy Topsis Applications)
Sayfa 224-254
Nalan Gülten AKIN
DOI: 
10.20491/isarder.2016.177
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet
ara-bosluk
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kapsamında Çevre Açıklamaları İle Firma Özellikleri Arasındaki İlişki: Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler Sektöründe Bir Uygulama
(
Relation Between Company Features And Environmental Statement Within Corporate Social Responsibility: An Application In Chemistry, Petroleum, Rubber And Plastics Products Industry)
Sayfa 255-276
Şule YILDIZ, Gülfen TUNA, Vedat Ender TUNA
DOI: 
10.20491/isarder.2016.178
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet
ara-bosluk
Esnek Çalışma ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi: Sağlık Profesyonelleri Üzerinde Bir Uygulama
(
Correlation Between Flexible Working and Organizational Commitment: An Application On Health Professionals)
Sayfa 277-292
Mustafa Kemal KÖRDERE, Belgin AYDINTAN
DOI: 
10.20491/isarder.2016.179
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet
ara-bosluk
Banka Çalışanlarının Demografik Özelliklerine Göre İş Ahlakı Tutumlarının İncelenmesi
(Analyzing Business Ethics Attitudes’ of Bank Employees in Terms of Demographical Qualifications)
Sayfa 293-306
Ayşe Gözde GÖZÜM
DOI: 
10.20491/isarder.2016.180
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet
ara-bosluk
İnovasyon Süreci Performansı Ölçüm Kriterlerini Nitel Bir Araştırma İle Belirleme: Bilişim Sektöründen Bulgular
(
Defining Innovation Process Performance Measurement Criteria with a Qualitative Research: Findings from IT Sector)
Sayfa 307-330
Yunus Emre TAŞGİT, Oğuz DEMİREL
DOI: 
10.20491/isarder.2016.181
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet
ara-bosluk
Determination of the Demographic Variables Predicting Accommodation Business Employees’ Organizational Commitment and Job Satisfaction through CHAID Analysis
Sayfa 331-358
Engin ÜNGÜREN, Rüya EHTİYAR
DOI: 
10.20491/isarder.2016.182
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet
ara-bosluk
DEMATEL ve AHP Yöntemleri İle İşletmelerin Satın Alma Problemine Bütünleşik Bir Yaklaşım, DSLR Kamera Örneği
(
An Integrated Approach to the Purchase Problem of Businesses with DEMATEL and AHP Methods: A DSLR Camera Example)
Sayfa 359-375
Serhat KARAOĞLAN, Serap ŞAHİN
DOI: 
10.20491/isarder.2016.183
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet
ara-bosluk
Örgütsel Adaletin Duygusal Emek Üzerindeki Etkisi: Antalya’daki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma
(
The Effect Of Organizational Justice On Emotional Labor: A Study On Five-Star Hotels In Antalya)
Sayfa 376-406
Yasin KELEŞ, Muharrem TUNA
DOI: 
10.20491/isarder.2016.184
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet
ara-bosluk
İşe Alıştırma Eğitimlerinin İş Tatmini Üzerindeki Etkisi: Otel İşletmelerinde Bir Araştırma
(The Effects of Orientations on Job Satisfaction: An Application on Hotel Managements)
Sayfa 407-426
M. Burak ÜNLÜÖNEN, Yasin BOYLU
DOI: 
10.20491/isarder.2016.185
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet
ara-bosluk
Otel İşletmeleri Instagram Paylaşımlarının Sosyal Medya Pazarlaması Kapsamında İçerik Analizi Yöntemi İle Değerlendirilmesi
(
Evaluation of Hotel Management Instagram Sharings with Content Analysis Method Within Social Media Marketing)
Sayfa 427-442
Murat BAYRAM, Ümmühan BAYRAM, Semih ARICI
DOI: 
10.20491/isarder.2016.186
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet
ara-bosluk