Monthly Archives: Temmuz 2011

Cilt 3, Sayı 2 (2011)

Kapak İçindekiler Hakem Kurulu

ara-bosluk
Mutfak Personelinin Hizmet İçi Eğitiminin Örgütsel Bağlılık ve İş Tatminine Etkisi Üzerine Bir Uygulama

A Practice onto Personnel In-Service Training’s Affect to Job Satisfaction
Sayfa 3-16

E.Köksal SEZGİN, Kurban ÜNLÜÖNEN

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Hizmet İçi Eğitim Seminerlerinin Profesyonel Turist Rehberlerinin Turizm Pazarlamasındaki Rolüne Etkisi

The Effects of In-Service Training Seminars on the Tourism Marketing Role of Professional Tour Guides
Sayfa 17-36

Sezer KORKMAZ, S. Pınar TEMİZKAN, Rahman TEMİZKAN

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Tersane Çalışanlarının İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Faaliyetleri Algılama Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma: Yalova Örneği

A Research on the Determination of the Perception Levels of Shipyard Workers Related To Occupational Health and Security: Yalova Case
Sayfa 37-50

Ersin KAVİ, Orhan KOÇAK

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Konaklama İşletmelerinde Bilgi Yönetimi: Altyapı, Uygulama ve Karşılaşılan Engeller

Knowledge Management in Accomodation: Infrastructure, Applications and Obstacles Encountered
Sayfa 51-68

Emel BAHAR

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Mutfak Dalı Öğrencilerinin Mesleki Yeterliklerinin Değerlendirilmesi: Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Öğrencilerine Yönelik Bir Uygulama

Evaluation of the Vocational Competence of the Cookery Students: A Study on the Students of Hotels and Vocational High Schools
Sayfa 69-89

Yüksel ÖZTÜRK, Onur GÖRKEM

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet