Monthly Archives: Mart 2017

Cilt 9, Sayı 1 (2017)

Kapak İçindekiler Hakem Kurulu
ara-bosluk

Müşterilerin Sosyo Ekonomik Statüsü ve Kurumsallaşma: Kuyumculuk Sektöründe Yapılan Nitel Bir Araştırma
(Socioeconomic Status of Customers and Institutionalization: A Qualitative Study on Jewellery Sector)
Sayfa 1-22
Alperen ÖZTÜRK, H. Cenk SÖZEN
DOI: 10.20491/isarder.2017.232
Özet Tam Metin  Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Türkiye’deki İşletmelerde Kurumsal Kaynak Sistemlerinin Kullanımı
(Use of Enterprise Resource Systems in Turkey's Businesses)
Sayfa 23-44
Didem PAŞAOĞLU BAŞ
DOI: 10.20491/isarder.2017.233
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Terörizm Temalı Haberlerin Kıymetli Maden Piyasaları Üzerindeki Etkisi: Borsa İstanbul A.Ş. Kiymetli Maden ve Kıymetli Taşlar Piyasası Üzerine Bir Uygulama
(The Effect On Precious Mine Markets On Terrorism News: Borsa İstanbul A.Ş. An Application On Precious Mining Market)
Sayfa 45-60
Murat ÇETİNKAYA, Sedat YENİCE
DOI: 10.20491/isarder.2017.234
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Pazarlama Aracı Olarak Yolcuların Tatil Tercihlerinin Analizinde Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kullanımı
(Use of Geographic Information Systems in the Analysis of Vacation Preferences of Passengers as a Marketing Tool)
Sayfa 61-79
Fatma Selin SAK, Özlem ATALIK, Hakan UYGUÇGİL
DOI: 10.20491/isarder.2017.235
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Duygusal Emek, Tükenmişlik ve İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişki: Otel İşletmesi Çalışanları Üzerine Bir Araştırma
(
Relationship Between Emotional Labor, Burnout and Turnover Intention: A Study on Hotel Business Employees)
Sayfa 80-112
Ayhan KARAKAŞ
DOI: 10.20491/isarder.2017.236
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Kadın Çalışanlarda Cam Tavan Yansıtıcılarından Kurum İkliminin, İş Tatmini ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisi: Otel İşletmelerinde Bir Araştırma
(The Impact of Organizational Climate as a Glass Ceiling Reflector on Job Satisfaction and Turnover Intention of Female Employees: A Research in Hotel Operations)
Sayfa 113-133
Alev SÖKMEN, Semra AKAR ŞAHİNGÖZ
DOI: 10.20491/isarder.2017.237
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Causality between Corporate Governance and Firm Performance: Evidence from Borsa Istanbul (BIST)
Sayfa 134-147
Levent ATAÜNAL, Aslı AYBARS
DOI: 10.20491/isarder.2017.238
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Kredi Kartı Kullanımı ve Kompulsif Satın Alma: Kırıkkale İlinde Bir Uygulama
(
Credit Card Usage And Compulsive Buying: An Application In Kırıkkale)
Sayfa 148-165
Suphi ASLANOĞLU, Selda KORGA
DOI: 10.20491/isarder.2017.239
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
An Overview of Franchising in The Hospitality Industry of Turkey
Sayfa 166-179
Orhan YABANCI, Ali ERBAŞ
DOI: 10.20491/isarder.2017.240
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlarda (Sivil Toplum Kuruluşları) Finansal Performansın Ölçümünde Rasyo Analizi
(
Ratio Analysis in the Measurement of Financial Performance of Non-Profit Organizations (Non-Governmental Organizations))
Sayfa 180-193
Bedia ATALAY, Ali Haydar GÜNGÖRMÜŞ, Ender BOYAR
DOI: 10.20491/isarder.2017.241
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Tatlıyı Yemek mi Yoksa Paylaşmak mı Tatlı? Paylaşım ve Ortak Tüketim Davranışı Üzerine Kuramsal Bir İnceleme
(
Which is more Pleasant: Eating or Sharing the Dessert – A Theoretical Research on Sharing and Collaborative Consumption Behavior)
Sayfa 194-220
Hakan KİRACI
DOI: 10.20491/isarder.2017.242
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Türkiye’de İşte Aile Haklarına Bakış (Son Yapılan Değişikliklerle)
(Family Rights At Work (With Recent Changes In Turkey))
Sayfa 221-248
Dilek BAYBORA
DOI: 10.20491/isarder.2017.243
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Algılanan Psikolojik Şiddet İle Duygusal Tükenmişlik Arasındaki İlişkide Örgüt İçi Sessizliğin Aracılik Rolü
(The Mediating Effect of Silence within the Organization in Relationship between Perceived Mobbing and Emotional Burnout)
Sayfa 249-270
Aynur TAŞ, Anıl BOZ SEMERCİ, Azize ERGENELİ
DOI: 10.20491/isarder.2017.244
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Examining Consumer Cosmopolitanism and Foreign Travelling in the Context of Consumer Behavior
Sayfa 271-280
Aybegüm GÜNGÖRDÜ, Tuba YUMUŞAK
DOI: 10.20491/isarder.2017.245
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Mikro Ölçekli Girişimlerde Pazar Yönlülüğün Yenilik Performansı Üzerindeki Etkisi: Eskişehir’deki Mikro Ölçekli Girişimlerde Bir Araştırma
(Effect of Market Orientation on Innovation Performance of Micro Enterprises: Research on Micro Enterprises in Eskişehir)
Sayfa 281-306
Nurcan TURAN, İçlem ER
DOI: 10.20491/isarder.2017.246
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Piramidin Altı (Bottom of the Pyramid) Stratejisinin Sosyal İnovasyon Süreci ile Eyleme Dönüştürülmesi: Bir Durum Çalışması
(
Realizing Bottom of the Pyramid Strategy with Social Innovation: A Case Study)
Sayfa 307-338
Cihat ERBİL
DOI: 10.20491/isarder.2017.247
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Biçimsel ve Biçimsel Olmayan Sosyal Ağların Sosyal Sermaye Edinimindeki Rolü: Kadın Yönetim Kurulu Üyeleri Üzerine Bir Araştırma
(The Role of Formal and Informal Social Networks in Social Capital Acquisition: An Investigation on Women Board Directors)
Sayfa 339-361
Hale ALAN, H. Cenk SÖZEN
DOI: 10.20491/isarder.2017.248
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Türkiye’de Mevduat Bankalarının Kârlılığını Etkileyen Faktörler
(Factors Affecting the Profitability of Deposit Banks in Turkey)
Sayfa 362-380
Özcan IŞIK, İlkay NOYAN YALMAN, Ş. Merve KOŞAROĞLU
DOI: 10.20491/isarder.2017.249
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Consumer Behavior In The Process Of Purchasing Tourism Product In Social Media
Sayfa 381-402
Meltem ALTINAY, Evren GÜÇER, Cennet BAĞ
DOI: 10.20491/isarder.2017.250
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
The Path Extended from Organizational Culture to Innovative Work Behavior: A Research on a Defense Company
Sayfa 403-428
Edip Sabahattin METE
DOI: 10.20491/isarder.2017.251
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Geomarketing As A Tool For Health Service Business: Private Hospital Application
Sayfa 429-438
Özlem ATALIK, Hakan UYGUÇGİL
DOI: 10.20491/isarder.2017.252
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Çevrimiçi Gizlilik ve E-Sadakat Eğilimi İlişkisi Üzerine Ülkeler Arası Bir İnceleme: Türkiye ve Rusya Arasında Bir Karşılaştırma
(A Cross-Country Investigation of Online Privacy and E-Loyalty Intentions Relationship: A Comparison Between Turkey and Russia)
Sayfa 439-463
Ketevan MALAKMADZE, Süheyl ÜNVER, Esra ARIKAN
DOI: 10.20491/isarder.2017.253
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Katılım Düzeyi Seçenek Sayısının İncelenmesi: Optimal Katılım Düzeyi Seçenek Sayısına İlişkin Bir Çıkarım
(Analysis Of The Point Scale Range: An Inference On Optimal Point Scale Range)
Sayfa 464-484
Volkan DOĞAN, Behçet Yalın ÖZKARA, Cengiz YILMAZ, Ömer TORLAK
DOI: 10.20491/isarder.2017.254
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Türkiye'nin Modern Para Talebi Fonksiyonu: Gelir Bileşenleri, Ekonomik ve Parasal Belirsizlik
(
Modern Money Demand Function of Turkey: Income Components, Economic and Monetary Uncernainty)
Sayfa 485-504
Ahmet GÜNEY
DOI: 10.20491/isarder.2017.255
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Sağlık İşletmelerinde Performansa Dayalı Ek Ödeme Sistemi (PDEÖS) ve Maliyetlere Etkisi: Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Örneği
(
Performance Based Supplementary Payment System (PBSPS) in Health Care Businesses and Its Effects on Costs: The Case of Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Training and Research Hospital)
Sayfa 505-526
Seyhan ÇİL KOÇYİĞİT, Nursen KARADOĞAN
DOI: 10.20491/isarder.2017.256
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Turizm İşletmelerinde Örgütsel Güven ve Örgütsel Stres İlişkisi: Mutfak Departmanı İşgörenleri Örneği
(The Relationship between Organizational Trust and Stress in Tourism Enterprises: The Case of Kitchen Department Employees)
Sayfa 527-541
Nurettin AYAZ, Taner BATI
DOI: 10.20491/isarder.2017.257
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk