Monthly Archives: Haziran 2017

Cilt 9, Sayı 2 (2017)

Kapak İçindekiler Hakem Kurulu
ara-bosluk

A Pilot Study on Validity of Turkish Version of Organizational Politics Scale
Sayfa 1-13
Füsun ÇINAR ALTINTAŞ
DOI: 10.20491/isarder.2017.258
Özet Tam Metin  Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Sosyal Kaytarmanın İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisi: Otel İşletmelerinde Bir Araştırma
(
The Impact Of Social Loafing On Intention To Leave: A Study On Hotels)
Sayfa 14-36
Evren GÜÇER, Elbeyi PELİT, Şerif Ahmet DEMİRDAĞ, Yasin KELEŞ
DOI: 10.20491/isarder.2017.260
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Lider-Üye Etkileşiminin Örgütsel Sessizlik Üzerindeki Etkisi: Konaklama İşletmelerinde Bir Araştirma
(The Impact of Leader-Member Exchange on Organizational Silence: A Case Study on Hotel Managements)
Sayfa 37-68
Serdar ÇÖP, Yüksel ÖZTÜRK
DOI: 10.20491/isarder.2017.261
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Örgüt İkliminin İşe Yabancılaşma Üzerine Etkisi: Gazi Üniversitesi Rektörlüğünde Bir Araştırma
(
The Effect of Organizational Climate on Work Alienation: A Research for Gazi University Rectorate )
Sayfa 69-88
Fatma DEMİREZ, Nuray TOSUNOĞLU
DOI: 10.20491/isarder.2017.262
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Sermaye Yapısı Kararlarında Firma Büyüklüğünün Rolü: BIST İmalat Sektörü Firmalarında Bir Uygulama
(
The Effect of Firm Size on Capital Structure Decisions: An Application on BIST Manufacturing Sector Firms)
Sayfa 89-109
Burcu DİNÇERGÖK
DOI: 10.20491/isarder.2017.263
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Kruvaziyer Turistlerinin Deneyimleri, Memnuniyetleri ve Davranışsal Niyetleri: İstanbul’da Örnek Bir Çalışma
(
Cruise Tourists’ Experiences, Satisfaction and Behavioral Intentions: A Case Study in Istanbul)
Sayfa 110-132
Öznur ÇETİNKAYA
DOI: 10.20491/isarder.2017.264
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Temettü Politikası, Temettü Dağıtım Oranı ve Finansal Performans Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
(The Investigaton of Relationship Between Dividend Policy, Payout Ratio and Financial Performance)
Sayfa 133-149
Hüseyin TEMİZ, Tansel HACIHASANOĞLU
DOI: 10.20491/isarder.2017.259
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Liderlere ve Organizasyonlara Değer Temelli Yaklaşım: Değer Merkezli Liderlik ve Etik İklim İlişkisi Üzerine Bir Araştırma
(
Values-Based Approach to Leaders and Organizations: A Research on Value-Centered Leadership and Ethical Climate Relationship)
Sayfa 150-168
Berat ÇİÇEK, Mehmet DENİZ
DOI: 10.20491/isarder.2017.265
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
EDAS Yöntemi Kullanılarak Bir Tekstil Atölyesi İçin Dikiş Makinesi Seçimi
(Sewing Machine Selection for a Textile Workshop by Using EDAS Method)
Sayfa 169-183
Alptekin ULUTAŞ
DOI: 10.20491/isarder.2017.266
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Çekyat Üretiminde Öncelikli Hedef Programlama İle Bütünleşik Üretim Planlaması
(Aggregated Production Planning in Sofa Production By Preemptive Goal Programming Approach )
Sayfa 184-196
Melih YÜCESAN
DOI: 10.20491/isarder.2017.267
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Müşteri-Çalışan Uyumunun Müşteri Memnuniyeti ve Davranışsal Niyetine Etkisi: Fethiye’deki Konaklama İşletmelerinde Bir Araştırma
(
The Effect of Customer-Employee Rapport on Customer Satisfaction and Behavioral Intention: A Study at Accommodation Facilities in Fethiye)
Sayfa 197-211
Abdullah USLU
DOI: 10.20491/isarder.2017.268
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Analysis of The Factors Affecting The Capital Structure of Oil Exploration And Production Companies: Comparative Analysis of TP And The Five Major Oil Exploration And Production Companies in The World
Sayfa 212-231
Mehmet ARSLAN, Mustafa Fatih BOZ
DOI: 10.20491/isarder.2017.269
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Hizmet Kalite Algısının Müşteri Şikayet Etme Niyeti Üzerindeki Etkisi: Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma
(The Effect of Service Quality Perceptions On Consumers’ Complaint Intentions: A Study in Banking Sector)
Sayfa 232-257
Sezer KORKMAZ, Sezer YILDIZLI, Ayşegül ERMEÇ SERTOĞLU
DOI: 10.20491/isarder.2017.270
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Retorik Söylemin İçerik Kalitesi ve Etkileme Amacına Yönelik Algının Akademisyenler Düzeyinde Araştırılması
(
An Empirical Research on Academicians’ Perceptions About Rhetoric Discourse For Its Content Quality and Aim of Effect)
Sayfa 258-282
Nilüfer RÜZGAR, Ali AKDEMİR
DOI: 10.20491/isarder.2017.271
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Serbest Nakit Akışlarının Şirket Değerine Etkisi: Serbest Nakit Akış Teorisi Bağlamında BIST 100 Endeksi Üzerine Dinamik Panel Veri Analizi
(
The Effect of Free Cash Flows on Company Value: Dynamic Panel Data Analysis on BIST 100 Index in The Context of Free Cash Flow Theory)
Sayfa 283-299
N. Savaş DEMİRCİ
DOI: 10.20491/isarder.2017.272
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
The Moderating Role of Job Satisfaction on the Relationship between Servant Leadership and Turnover Intention
Sayfa 300-314
Hakan TURGUT, Mustafa BEKMEZCİ, M. Fikret ATEŞ
DOI: 10.20491/isarder.2017.273
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Hastane İdari Personelinin Örgütsel Güven ve Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi
(Examination of the Impact of the Hospital Administrative Staff's Organizational Trust and Organizational Commitment Levels on their Intention to Quit)
Sayfa 315-352
Deniz Tugay ARSLAN, Efsun Ezel ESATOĞLU
DOI: 10.20491/isarder.2017.274
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Kaynak Tüketim Muhasebesi Temelinde Ürün Maliyetlerinin Hesaplanması- Karşılaştırmalı bir Uygulama
(Determination of Product Costs Based on Resource Consumption Accounting- A Comparative Application)
Sayfa 353-375
Nevran KARACA, Hüseyin KÜÇÜK
DOI: 10.20491/isarder.2017.275
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Girişimci Yönlülük, Stratejik Yönlülük ve Performans İlişkisi: İstanbul İli Tekstil İşletmelerinde Bir Uygulama
(Entrepreneurial Orientation, Strategic Orientation And Performance Relationship: A Case Study For Textile Firms In Istanbul)
Sayfa 376-403
A. Buğra HAMŞIOĞLU
DOI: 10.20491/isarder.2017.276
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Sosyal Medyadaki Restoran Tüketici Yorumlarının Değerlendirilmesi: Foursquare Örneği
(Evaluation of Restaurant Consumers’ Reviews in Social Media: The case of Foursquare)
Sayfa 404-419
Sema EKİNCEK, Sibel ÖNÇEL
DOI: 10.20491/isarder.2017.277
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Akreditifli Ödeme Şeklinde Şirketlerin Konuya Hâkimiyetleri ve Rezerv Kesintisi Oluşması Üzerine Ampirik Bir Çalışma
(An Empirical Study On Firms’ Command Over Transactions With Letter Of Credit And Formation Of Reserves Offset)
Sayfa 420-439
Aykut ALABAYIR
DOI: 10.20491/isarder.2017.278
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Örgütsel Adaletin Örgüt Sağlığına Etkisinde Örgütsel Özdeşleşmenin Rolü: Nevşehir İlindeki Konaklama İşletmelerinde Bir Araştırma
(The Role Of Organizational Identificational in The Influnce Of The Perceptions OF Organizational Justice On Organizational Health: A Study In Three, Four And Five Star Hospitality Enterprises In Nevsehir)
Sayfa 440-460
Ebru KEMER, Zeynep ASLAN
DOI: 10.20491/isarder.2017.279
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Duyguların Girişimcilik Niyeti Üzerindeki Etkisi
(The Effect of Emotions on Entrepreneurial Intentions)
Sayfa 461-477
Oktay YANIK, M. Kürsat TİMUROĞLU, Atılhan NAKTİYOK
DOI: 10.20491/isarder.2017.280
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Asil-Vekil İlişkilerinin Kültürel Bağlamda Sosyal Ağ Kuramı Çerçevesinde Sosyal Ağ Analizi Kullanılarak İncelenmesi
(
Examining Pricipal and Agent Relationships in Cultural Context within the Framework of Social Network Theory by Using Social Network Analysis)
Sayfa 478-510
Sahra SAYĞAN TUNÇAY, Pınar SÜRAL ÖZER
DOI: 10.20491/isarder.2017.281
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Developing Competitive Strategies Based on SWOT Analysis in Porter’s Five Forces Model by DANP
Sayfa 511-528
Melahat ÖNEREN, Tayfun ARAR, Gülşen YURDAKUL
DOI: 10.20491/isarder.2017.282
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk