Cilt 12, Sayı 2 (2020)

Kapak İçindekiler Hakem Kurulu
ara-bosluk
Research Article
The Impact of Online Consumer Reviews (OCR) on Online Consumers’ Purchase Intention
Kalthoum DHAHAK, Farid HUSEYNOV
Sayfa 990-1005
DOI: 10.20491/isarder.2020.889
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Research Article
The Impact of Perceived Destination Restorative Qualities on Chinese Tourists’ Behavioral Intention After Visiting Thailand
Jin LU, Fuangfa AMPONSTIRA
Sayfa 1006-1013
DOI: 10.20491/isarder.2020.890
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Research Article
A Validation of the Multidimensional Perceived Value in the Model of E-loyalty towards Sino-Thai Cross-border E-commerce based on China’s Customers
Li Wang, Manoch Prompanyo
Sayfa 1014-1022
DOI: 10.20491/isarder.2020.891
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Research Article
The Impact of Social Media Marketing on Brand Loyalty in Fast-Moving Consumer Good (FMCG) Markets
Mohammad Moein ABASIN, Farid HUSEYNOV
Sayfa 1023-1035
DOI: 10.20491/isarder.2020.892
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Research Article
Organizational Silence: A Study on Employees of General Directorate of Sports Headquarter
İnci SEÇKİN AĞIRBAŞ, Yasemin ÇAKMAK YILDIZHAN
Sayfa 1036-1045
DOI: 10.20491/isarder.2020.893
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Research Article
Organizational Culture and Demographic Characteristics of Employees
Lütfi SÜRÜCÜ, Dilek SÜRÜCÜ
Sayfa 1046-1057
DOI: 10.20491/isarder.2020.894
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Research Article
Digital Entrepreneurship and Digital Entrepreneurship Approach in Turkey: Ankara Case
Abdullah BALLI
Sayfa 1058-1071
DOI: 10.20491/isarder.2020.895
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Dijital Pazarlama Çağında Çevrimiçi Alışverişin Fayda ve Risk Algısı
(Benefit and Risk Perception of Online Shopping at Digital Marketing Era)
Serhat KARAOĞLAN, Tülin DURUKAN
Sayfa 1072-1082
DOI: 10.20491/isarder.2020.896
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Research Article
The Relationship Between Industry 4.0 and Lean Production: An Empirical Study on Bursa Manufacturing Industry
İsa DEMİRKOL, Abdulmalek A. AL-FUTAIH
Sayfa 1083-1097
DOI: 10.20491/isarder.2020.897
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Research Article
Performance Measurement and Reporting in Lean Manufacturing Environment: Integration of Balanced Scorecard and Lean Accounting Box Score
Yusuf KALDIRIM
Sayfa 1098-1108
DOI: 10.20491/isarder.2020.898
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Dış Kaynak Kullanımı Kapsamında Entegre Entropi-TOPSIS Yöntemleri ile Tedarikçi Seçimi Probleminin Çözümlenmesi
(Solving the Problem of Supplier Selection with Integrated Entropy-TOPSIS Methods within the Scope of Outsourcing)
Zeynep ÖZGÜNER
Sayfa 1109-1120
DOI: 10.20491/isarder.2020.899
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Research Article
Gender Discrimination at Job Application Process: An Experimental Study at Hotels
Rahman TEMİZKAN, Yasin Emre OĞUZ, Beybala TİMUR
Sayfa 1121-1129
DOI: 10.20491/isarder.2020.900
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Tüketicilerin Bireysel Kredi Kullanım Davranışlarının Analizi
(Analysis of Consumers’ Use of Individual Credit Behavior)
Esna Betül BUĞDAY, Arzu ŞENER, Yakup GÜZEL
Sayfa 1130-1148
DOI: 10.20491/isarder.2020.901
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Muhasebe Meslek Mensuplarının Haksız Rekabet Algılarının Analitik Hiyerarşi Süreci Yöntemi ile Değerlendirilmesi
(Evaluation of Unfair Competition Perceptions on Accounting Professionals by Analytical Hierarchy Process Method)
Gencay KARAKAYA, Ali Altuğ BİÇER
Sayfa 1149-1158
DOI: 10.20491/isarder.2020.902
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Tükenmişlik ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki: Yüzme Hakemleri üzerine bir İnceleme
(The Relationship between Burnout and Organizational Commitment: An Examination on Swimming Referees)
Yeter Aytül DAĞLI EKMEKÇİ, Özlem IŞIK İNAN, Fatma Nur DİKMEN ÇOBAN
Sayfa 1159-1175
DOI: 10.20491/isarder.2020.903
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Dört ve Beş Yıldızlı Otel Mutfak Şeflerinin İşten Ayrılma Nedenleri
(The Reasons of Leaving Job The Four and Five Star Hotel Kitchen Chefs)
Tuncay ÇANAKÇI, Sevda SAHİLLİ BİRDİR
Sayfa 1176-1191
DOI: 10.20491/isarder.2020.904
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Research Article
Modeling the Relationship Between Organizational Trust, Job Performance, Identity and Organizational Identification
Sabahattin TEKİNGÜNDÜZ, Emine KARABEL, Aysu ZEKİOĞLU, Seçil Ömür SÜNBÜL
Sayfa 1192-1206
DOI: 10.20491/isarder.2020.905
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Tüketicilerin Organik Gıda Satın Alma Niyeti: Genç Tüketiciler ile Bir Araştırma
(Consumers’ Intention to Buy Organic Food: A Research with Young Consumers)
Mükerrem ATALAY ORAL
Sayfa 1207-1224
DOI: 10.20491/isarder.2020.906
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Ülke İmajının Satın Alma İstekliliği Üzerindeki Etkisinde Tüketici Yakınlığı, Ürün-Ülke İmajı ve Ürün Yargılarının Aracılık Rolü
(The Mediating Role of Consumer Affinity, Product-Country Image, and Product Judgements in the Impact of Country Image on Willingness to Buy)
Elif ÜLKER DEMİREL
Sayfa 1225-1238
DOI: 10.20491/isarder.2020.907
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Otel İşgörenlerinin Örgütsel Sinizm Algıları ve İş Performansları Arasındaki İlişki: Kars İlinde Bir Araştırma
(The Relationship Between Organizational Cynicism Perception and Work Performance of Hotel Staff; A Research in Kars Province)
Serkan NAKTİYOK, Ethem TOPÇUOĞLU, Erman KAYGIN
Sayfa 1239-1255
DOI: 10.20491/isarder.2020.908
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Çalışanların Demografik Farklılığı İle Değişime Karşı Tutum Algılamalarının Örgütsel Analizi: Havacılık Sektörü Üzerine Bir Uygulama
(Organizational Analysis of Attitude Perception of Employees Against Change With Demographic Difference: An Aplication in the Aviation Sector)
Abdullah TÜRK
Sayfa 1256-1266
DOI: 10.20491/isarder.2020.909
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Örgüt Kültürü, Örgütsel Adalet ve İş Tatmini İlişkisi Üzerine Bir Araştırma
(A Research on Relationship Between Organizational Culture, Organizational Justice and Job Satisfaction)
Polat YÜCEKAYA, Dilek Dönmez POLAT
Sayfa 1267-1284
DOI: 10.20491/isarder.2020.910
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Marka Deneyimi Yoluyla Tüketici-Marka İlişkilerinin Oluşturulması
(Establishing Customer-Brand Relationships through Brand Experience)
A. Buğra HAMŞIOĞLU
Sayfa 1285-1296
DOI: 10.20491/isarder.2020.911
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi: Borsa İstanbul Kurumsal Yönetim Endeksine (BIST-XKURY) Tabi Şirketler Üzerine Bir Analiz
(Compliance Rating of Corporate Governance Principles: An Analysis on Companies Based on Borsa Istanbul Corporate Governance Index (BIST-XKURY))
Cengiz GÜNEY
Sayfa 1297-1307
DOI: 10.20491/isarder.2020.912
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Research Article
Target Costing as a Strategic Cost Management Tool and a Survey on Its Implementation in the Turkish Furniture Industry
Duygu CELAYİR
Sayfa 1308-1321
DOI: 10.20491/isarder.2020.913
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Genelleştirilmiş Otoregresif Koşullu Değişen Varyans Modelleri İle Bitcoin Volatilitesinin Analizi
(Analysis of Bitcoin Volatility with Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedastic Models)
Yakup SÖYLEMEZ
Sayfa 1322-1333
DOI: 10.20491/isarder.2020.914
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
İlişkisel ve Teknolojik Kaynakların E-Sadakat Üzerine Etkisi: Kamu ve Özel Banka Müşterileri Üzerinde Bir İnceleme (The Impact of Relational and
Technological Resources on E-Loyalty: A Study on Public and Private Bank Customers)
Hatice Elanur KAPLAN
Sayfa 1334-1346
DOI: 10.20491/isarder.2020.915
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Dönüşümsel Liderlik, Kişi-Örgüt Uyumu ve İş Tatmini İlişkisi: Kamu Çalışanlarına Yönelik Araştırma
(Transformational Leadership, Person-Organization Fit and Job Satisfaction Relationship: A Research on Public Servants)
Alev SÖKMEN, Osman BENK
Sayfa 1347-1357
DOI: 10.20491/isarder.2020.916
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Muhasebe Temel Kavramları Açısından Muhasebe Uygulamalarının Değerlerlendirilmesi: Sivas İlinde Bir Araştırma
(Evaluatıon of Accountıng Applications in terms of Basic Concepts of Accounting: A Research in Sivas)
Mehmet DEMİR, Yakup ÜLKER, Mehmet Murat ŞENOL
Sayfa 1358-1372
DOI: 10.20491/isarder.2020.917
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Kredi Temerrüt Swapları (CDS) ile Borsa İstanbul 100 Endeksi Arasındaki İlişki: Kısa ve Uzun Dönemli Zaman Serisi Analizleri
(The Relationship between Credit Default Swaps and Borsa Istanbul 100 Index: The Short and Long Term Time Series Analysis)
Emre Esat TOPALOĞLU, İlhan EGE
Sayfa 1373-1393
DOI: 10.20491/isarder.2020.918
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Katılım Bankası Çalışanlarının Faizsiz Finans Muhasebe Standartlarına Bakış Açılarının Analizi: Sivas İli Örneği
(Analyzing The Perspectives of Participation Banks Towards Interest Free Financial Accounting Standards: The Case of Sivas Province)
Said Alpagut ŞENEL, Öznur ARSLAN
Sayfa 1394-1414
DOI: 10.20491/isarder.2020.919
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Hastanelerde Finansal Başarısızlık Tahmini: Lojistik Regresyon Modeli ile Kamu Hastaneleri Üzerine Bir Uygulama
(Financial Failure Prediction in Hospitals: A Practice on Public Hospitals with Logistic Regression Model)
Cemre Eda ERKILIÇ, Ahmet AKSOY
Sayfa 1415-1433
DOI: 10.20491/isarder.2020.920
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Halka Açık Şirketlerde Kar Dağıtım Politikalarını Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırm
(An Research on Factors Affecting Profit Distribution Policies in Public Open Companies)
Şerafettin SEVİM, Havva DAŞCI
Sayfa 1434-1446
DOI: 10.20491/isarder.2020.921
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Online Ortamda Reklama Yönelik Tutum, Gösteriş Tüketimi ve Alışveriş Bağımlılığı İlişkilerinin İncelenmesi
(Investigation of Relationships Among Attitudes Towards Advertising, Conspicuous Consumption and Shopping Addiction in Online Environment)
İbrahim BOZACI, Şaban ALTIN, İsmail GÖKDENİZ
Sayfa 1447-1458
DOI: 10.20491/isarder.2020.922
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Borsa Birleşmelerinin Endeksler Üzerine Etkisi: Nasdaq Omx Örneği
(The Impact of Stock Market Integration on Indices: Nasdaq Omx Case)
Turan KOCABIYIK, Türker TEKER
Sayfa 1459-1474
DOI: 10.20491/isarder.2020.923
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Çalışanların Paraya Olan Tutum, Kariyer Bağlılığı ve Kariyer Tatmin Düzeyleri Arasındaki İlişki: Otel İşletmelerinde Bir Araştırma
(The Relationship between Attitude towards Money, Career Commitment and Career Satisfaction Levels of Employees: A Research on Hotel Enterprises)
Emin ARSLAN
Sayfa 1475-1488
DOI: 10.20491/isarder.2020.924
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat Standardının Otel İşletmeleri Açısından Değerlendirilmesi
(Evaluation of IFRS 15 Revenue Standard From Contracts with Customers in Terms of Hotel Operations)
Hande UYAR OĞUZ, Seyit Ahmet SOLMAZ, Burcu ERGÜN
Sayfa 1489-1504
DOI: 10.20491/isarder.2020.925
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Alanya Belediyesi Hizmet Birimlerinin Maliyet Etkinliği: Veri Zarflama Analizi Uygulaması
(Alanya Municipality Service Units’ Cost Efficiency: An Application of Data Envelopment Analysis (DEA))
Kemal VATANSEVER, H. Handan ÖZTEMİZ
Sayfa 1505-1523
DOI: 10.20491/isarder.2020.926
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Yat Kaptanlarının İşe Yabancılaşmaları ve İşten Ayrılma Niyetlerinde Kontrol Odağının Düzenleyici Etkisi
(The Effect of Locus of Control on Alienation and Intention to Leave of Yacht Captains)
Murat YORULMAZ, Figen SEVİNÇ
Sayfa 1524-1539
DOI: 10.20491/isarder.2020.927
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Algılanan Örgütsel Destek, Motivasyon ve Hizmet Performansı Arasındaki İlişkilerin İncelenmesine Yönelik Sağlık Sektöründe Bir Araştırma
(A Research in The Health Sector for the Investigation of the Relationship Between Perception of Organized Support Motivation and Service Performance)
Ramazan Vedat SÖNMEZ
Sayfa 1540-1553
DOI: 10.20491/isarder.2020.928
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Hanehalkı Tasarruf Tercihlerinin Ardışık Logit Modelle Belirlenmesi: Türkiye Örneği
(Determination of Household Saving Preferences with Sequential Logit Model: The Case of Turkey)
Nihan ÖKSÜZ NARİNÇ, Hande KÜÇÜKÖNDER
Sayfa 1554-1572
DOI: 10.20491/isarder.2020.929
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Döviz Kuru, Faiz Oranı ile BİST100 ve BİST Ulaştırma Endeksi Arasındaki İlişkinin Ampirik Analizi
(Ampiric Analysis of Relationship Between Exchange Rate, Interest Rate and BIST100 and BIST Transportation Index)
Abdulkadir ALICI
Sayfa 1573-1584
DOI: 10.20491/isarder.2020.930
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Entelektüel Sermayenin Örgütsel Performansa Etkisinde Bilgi Paylaşımının Düzenleyici Rolü
(The Moderator Role of Information Sharing in the Effect of Intellectual Capital on Organizational Performance)
Mustafa BEKMEZCİ, Kenan ORÇANLI, Kemal EROĞLUER
Sayfa 1585-1604
DOI: 10.20491/isarder.2020.931
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Çevik Liderlik Yaklaşımı ve Çevik Lider Davranışlarını Ölçmeye Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması
(Agile Leadership Approach and Development of A Scale For Measuring Agile Leader’s Behaviours)
Bülent AKKAYA, U.A. Koray KAYALIDERE, Rabia AKTAŞ, Sibel KARĞIN
Sayfa 1605-1621
DOI: 10.20491/isarder.2020.932
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Perakendecilikte Self Servis Teknoloji Kullanımını Etkileyen Faktörler ve Sonuçları: Süpermarketlerde Self Servis Kasalar Üzerine Bir Çalışma
(Factors Affecting the Usage of Self-Service Technology in the Retailing and Their Results: A Study on Self-Service Checkout in Supermarkets)
Yasin GÜLTEKİN, Selin KÜÇÜKKANCABAŞ ESEN
Sayfa 1622-1638
DOI: 10.20491/isarder.2020.933
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Algılanan Örgütsel Desteğin İşe Gömülmüşlük Üzerine Etkisi: Kişi-İş Uyumunun Aracılık Rolü
(The Effect of Perceived Organizational Support on Job Embeddedness: Mediating Role of Person-Job Fit)
Volkan MAZIOĞLU, Engin KANBUR
Sayfa 1635-1654
DOI: 10.20491/isarder.2020.934
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Research Article
Justice in Compensation; Family vs. Non-family Business HR Issues
Ömer YAZICI
Sayfa 1655-1667
DOI: 10.20491/isarder.2020.935
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Örgütsel Dedikodu Kavramına Genel Bir Bakış: Bibliyometrik Analizi İle Kavramsal Çerçeveden Gelecek Araştırma Yönelimlerine
(A Review of Organizational Gossip: From Bibliometric Analysis to a Conceptual Framework and Future Research Directions)
Mehtap ÖZTÜRK, Suudan Gökçe GÖK
Sayfa 1668-1683
DOI: 10.20491/isarder.2020.936
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Marka Güven Ölçeğinin Türk Kültürüne Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
(Adapting Brand Trust Scale to Turkish Culture: Validity and Reliability Study)
Sait BARDAKÇI, Rüveyda Betül GÜRBÜZ
Sayfa 1684-1692
DOI: 10.20491/isarder.2020.937
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Sağlık Çalışanlarında İş Özerkliği ve İş Performansı Arasındaki İlişkide Örgütsel Sinizm ve Yaşam Tatmini Seri Çoklu Arabuluculuğu
(Serial Multiple Mediation of Organizational Cynicism and Life Satisfaction in the Relationship Between Job Autonomy and Job Performance in Health Employee)
Nilüfer SERİNİKLİ
Sayfa 1693-1711
DOI: 10.20491/isarder.2020.938
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Oyunlaştırma Uygulamalarının Marka Etkileşimi ve Marka Sadakati Üzerine Etkisi: Bursa İli Üzerine Bir Araştırma
(The Effect of Gamificition on Brand Engagement and Brand Loyalty: A Research on Bursa Provience)
Osman ÖZDEMİR, Kadir ÖZDEMİR
Sayfa 1712-1721
DOI: 10.20491/isarder.2020.939
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Türkiye’de İnovatif Girişimciliğe Esas Yaratıcı Fikirlerin Ortaya Çıkışında Etkili Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Keşfedici Nitel Bir Araştırma
(A Qualitative Exploratory Factor Analysis to Identify Effective Factors in the Emergence of Creative Ideas in Turkey)
Kemal EROĞLUER, İbrahim Sani MERT
Sayfa 1722-1738
DOI: 10.20491/isarder.2020.940
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Çalışan Sesliliğinin Öncülleri ve Sonuçları: Türkiye Örnekleminde Gerçekleştirilen Araştırmalar Bağlamında İlgili Yazının Genel Değerlendirmesi
ve Bir Meta-Analiz Çalışması (Antecedents and Outcomes of Employee Voice: Evaluation of the Situation of the Concept of Employee Voice in The National Literature, in The Context of Sample Surveys Conducted in Turkey And a Meta-Analysis)
Lale ORAL ATAÇ
Sayfa 1739-1755
DOI: 10.20491/isarder.2020.941
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Normatif Bağlılığın İş Tatmini ve Diğerkâmlık ile İlişkisinde İşkolikliğin Aracı Rolü
(The Mediating Role of Workaholic Behavior in the Relationship between Normative Commitment, Job Satisfaction, and Altruism)
Alptekin SÖKMEN, Gülfem ARSLAN
Sayfa 1756-1768
DOI: 10.20491/isarder.2020.942
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Mütevazı Liderlik Ölçeğinin Türkçe Uyarlaması ve Mütevazı Liderliğin Seslilik Davranışına Etkisi: Kuşak Farklılığının Düzenleyici Rolü
(Turkish Adaptation of the Humble Leadership Scale and the Effect of Humble Leadership on Voice Behavior: The Moderator Role of Generation Differences)
Gökhan KERSE, Daimi KOÇAK, Şefik ÖZDEMİR
Sayfa 1769-1787
DOI: 10.20491/isarder.2020.943
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Research Article
The Effects of Workplace Belongingness on Exploratory Innovation: The Mediating Role of Exploitative Innovation
Fahri ÖZSUNGUR
Sayfa 1788-1800
DOI: 10.20491/isarder.2020.944
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Bütünleşik Kanal Deneyimini Etkileyen Faktörlerin AHP Yöntemi ile Belirlenmesi: Bankacılık Sektörüne Yönelik Bir Çalışma
(Determination of the Factors Affecting the Omnichannel Experience with the AHP Method: A Study for the Banking Sector)
Mehmet MARANGOZ, Nedret ERBOY
Sayfa 1801-1819
DOI: 10.20491/isarder.2020.945
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Research Article
The Effect of Altruism Behavior, Peer Support and Leader Support on Employee Voice
Celal ERKUBİLAY, Faruk Kerem ŞENTÜRK
Sayfa 1820-1833
DOI: 10.20491/isarder.2020.946
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Örgütsel Kısıtların Görev Performansı ve Bağlamsal Performans Üzerindeki Etkisinde Örgütsel Özdeşleşmenin Aracılık Rolü
(The Mediating Role of Organizational Identification in the Relationship Between Organizational Constraints, Task Performance and Contextual Performance)
Ayşen AKBAŞ TUNA
Sayfa 1834-1847
DOI: 10.20491/isarder.2020.947
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
UFRS 16 Kiralamalar Standardının Kiracının Finansal Tabloları Üzerine Etkileri: Seçilmiş Hava Yolu İşletmelerinde Bir İnceleme
(Effects of IFRS 16 Leases Standard on Financial Statements of Lessee: An Analysis on Selected Airline Companies)
Soner GÖKTEN, Gül ARSLAN KURNAZ
Sayfa 1848-1860
DOI: 10.20491/isarder.2020.948
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Liderin Karanlık Yüzü: Toksik Liderlik Davranışlarının Çalışanların İş Tatminine Etkisi
(The Dark Side of The Leader: The Effect of The Toxic Leadership Behavior on The Job Satisfaction of Employees)
Yeşim ERİŞ, Korhan ARUN
Sayfa 1861-1877
DOI: 10.20491/isarder.2020.949
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Research Article
How Knowledge Inertia Influences Intent to Leave at Managerial Level in Organizations: Moderating Role of Tenure
Selçuk KARAYEL
Sayfa 1878-1894
DOI: 10.20491/isarder.2020.950
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Vinç Sektöründe Yedek Parça Tedariki: Müşteri Memnuniyeti Üzerine Bir Çalışma
(Spare Parts Supply in Crane Industry: A Study on Customer Satisfaction)
Murat DANIŞMAN, A. Murat KÖSEOĞLU
Sayfa 1895-1914
DOI: 10.20491/isarder.2020.951
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Psikolojik Sözleşme, Örgütsel Adalet, Örgütsel Güven ve İşyerinde Yalnızlık İlişkisi: Karşılılık Normu Yaklaşımı
(The Relationship between Psychological Contract, Organizational Justice, Organizational Trust and Loneliness at Workplace: The Norm of Reciprocity Perspective)
Ediz GÜRİPEK, Berrin GÜZEL
Sayfa 1915-1932
DOI: 10.20491/isarder.2020.952
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Dönüşümcü Liderliğin Örgütsel Vatandaşlık Davranışına Etkisi: İlköğretim ve Ortaöğretim Okullarında Bir Araştırma
(The Effect of Transformational Leadership on Organizational Citizenship Behavior: A Research in Primary and Secondary Schools)
Bağdat YAMA, Mustafa YILDIRIM
Sayfa 1933-1948
DOI: 10.20491/isarder.2020.953
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Katılım Bankalarının Bilanço Dışı İşlemleri İle Performansları Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği
(The Relationship Between Participation Bank Off-Balance Sheet Transactions and Performance: The Case of Turkey)
Recep ÇAKAR
Sayfa 1949-1961
DOI: 10.20491/isarder.2020.954
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Empirical Analysis of Financial Development Institutions and Economic Growth in Tanzania: Based on ARDL Model
Hamis Mirai Ally SIMBA, Erhan ÇANKAL
Sayfa 1962-1973
DOI: 10.20491/isarder.2020.955
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Göreli Yoksunluk ve Algılanan Stres Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Akademisyenler Üzerine Bir İnceleme
(An Investigation of The Relationship Between Relative Deprivation and Perceived Stress: A Review on Academicians)
Nihan YILMAZ
Sayfa 1974-1983
DOI: 10.20491/isarder.2020.956
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Yalın Yönetim Anlayışının, Çalışanların Görev Performansına Etkilerine Yönelik Bir Araştırma
(A Research on the Effects of Lean Management Approach on Employee Task Performance)
Münevver BAYAR
Sayfa 1984-2001
DOI: 10.20491/isarder.2020.957
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Finansal Okuryazarlık: Muhasebe ve Finansman Eğitimi Alan Öğrencilere Yönelik Bir Araştırma
(Financial Literacy: A Research for Students Taking Accounting and Finance Education)
Ümit Nusret SALMAN, Azize ESMERAY
Sayfa 2002-2016
DOI: 10.20491/isarder.2020.958
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Örgüt Kültürü Analizi: Üniversite Stratejik Planlarına Yönelik Bir Araştırma
(Organizational Culture Analysis: A Research on University Strategic Plans)
Emel BAHAR
Sayfa 2017-2030
DOI: 10.20491/isarder.2020.959
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Research Article
How Should the Value Relevance Research Employ Book Value of Equity?
Melik ERTUĞRUL
Sayfa 2031-2039
DOI: 10.20491/isarder.2020.960
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Kuşaklar Açısından Motivasyon Araçlarının ve Kariyer Çapalarının Karşılaştırılması
(Comparison of Motivation Tools and Career Anchors in Terms of Generations)
Bumin Çağatay AKSU, Altan DOĞAN
Sayfa 2040-2060
DOI: 10.20491/isarder.2020.961
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Hızlı Büyüyen KOBİ’lerde İç Girişimcilik: Ankara İlinde Bir Araştırma
(Internal Entrepreneurship in Fast Growing SME’s: A Research in Ankara Province)
Mürüfe ÖZTÜRK DUGAN, Nuray TOSUNOĞLU
Sayfa 2061-2079
DOI: 10.20491/isarder.2020.962
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Bağımsız Denetim Sürecinin Covid-19 Salgınının Etkileri Açısından Değerlendirilmesi
(Evaluation of Independent Audit Process in terms of Effects of Covid-19 Pandemic)
Burak Ali ADANA, Mehmet ÖZBİRECİKLİ
Sayfa 2080-2093
DOI: 10.20491/isarder.2020.963
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Borsada İşlem Sırası Kapanmaları için Tahmin Modeli: Borsa İstanbul Örneği
(Prediction Model for Delistings: Empirical Evidence from Borsa İstanbul)
Yasin Erdem ÇEVİK, Ahmet AKSOY
Sayfa 2094-2112
DOI: 10.20491/isarder.2020.964
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Arama Motoru Optimizasyonu (SEO) Analiz Skoru ile Sıralama İlişkisi: Google Lighthouse
(The Relationship Between Search Engine Optimization (SEO) and Ranking: Google Lighthouse)
Doğuş YÜKSEL, Kubilay SÜMBÜLTEPE, Metehan TOLON
Sayfa 2113-2125
DOI: 10.20491/isarder.2020.965
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Tedarik Zincirinde Risk Değerlendirme: Risklerin Tanımlanması, Gruplandırılması ve Önceliklendirilmesi Üzerine Bir Çalışma
(Supply Chain Risk Evaluation: A Study on Identification, Grouping and Prioritization of Risks)
Mübeyyen TEPE KÜÇÜKOĞLU
Sayfa 2126-2141
DOI: 10.20491/isarder.2020.966
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Kriz Algısının Girişimcilik Niyeti Üzerindeki Etkisi: Özyeterliğin Aracılık Rolü
(The Impact of Crisis Perception on Entrepreneurial Intention: Mediating Role of Self-Efficacy)
Cihan SEÇİLMİŞ, Ebru DÜŞMEZKALENDER
Sayfa 2142-2150
DOI: 10.20491/isarder.2020.967
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Research Article
The Effect of Organizational Identification on Organizational Commitment
Ertuğrul KÖSE, M. Çağrı PEHLİVANOĞLU
Sayfa 2151-2160
DOI: 10.20491/isarder.2020.968
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Stratejik Liderlik, Sosyal Sermaye ve Performans Arasındaki İlişkiler
(Relationships Between Strategic Leadershıp, Social Capital and Performance)
Ayşegül DÜZGÜN, Göksel ATAMAN
Sayfa 2161-2192
DOI: 10.20491/isarder.2020.969
Özet Tam Metin
ara-bosluk