Cilt 2, Sayı 4 (2010)

Kapak İçindekiler Hakem Kurulu
ara-bosluk
İşgörenlerin Eğitim ve Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Arasındaki İlişki: Belek Bölgesindeki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma
The Relationship between the Training of the Hotel Staff and Their Level of Organizational Commitment: A Study in Five-Star Hotels in Belek Region
Sayfa 3-18
Ahmet TAYFUN, Karabey PALAVAR, Serdar ÇÖP

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Mortgage Sisteminde İkincil Piyasa Ürünleri ve Dünya Uygulamaları
Secondary Market Products in the Mortgage System and Global Practices
Sayfa 19-38

Erhan EROĞLU
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet
ara-bosluk
Alternatif Turizm ve Ürün Çeşitliliği Oluşturmada Ekolojik Çiftlikler: Pastoral Vadi Örneği
Alternative Tourism and Ecological Farms on Creating Diversification of Tourism Product: Example of Pastoral Valley
Sayfa 39-56

Burhan KILIÇ, Alper KURNAZ
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Örgütsel Güven ve Bağlılık İlişkisinin Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Öğretmenleri Üzerinde İncelenmesi
The Relation between Organizational Trust and Organizational Commitment: A Study on Teachers of Hotel Management and Tourism Vocational High Schools
Sayfa 57-78

Kemal ÇUBUKÇU, Serdar TARAKÇIOĞLU
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Örgütsel Sadakat ve Örgütsel Bağlılık: Siyasi Partiler Açısından Bir Analiz
Organizational Loyalty and Organizational Commitment: An Analysis in Terms of Political Party Organizations
Sayfa 79-94

Akyay UYGUR, Hakan KOÇ
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet