Cilt 4, Sayı 1 (2012)

Kapak İçindekiler Hakem Kurulu

ara-bosluk
Exploring Organizational Downsizing of Taiwanese Armed Forces upon Psychological Impacts of their Retained Personnel
Sayfa 5-23

Ching-Yaw CHEN, Gao-Liang WANG, Chang-Kuo TUAN
Özet Tam MetinGenişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Organizational Actively Management for Opportunity Hunting
Sayfa 24-43

Nasser Fegh-Hi FARAHMAND

Özet Tam MetinGenişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Impact of Inflation Accounting Application on Key Financial Ratios
Sayfa 44-57

Aydın KARAPINAR, Figen ZAİF, Rıdvan BAYIRLI

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet
ara-bosluk
Çalışanların Dönüşümcü Liderlik Algılarının Örgütsel Bağlılıkları Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi
(An Analysis of Effects of Transformational Leadership Perceptions of Employees on Organizational Commitment)
Sayfa 58-77

Enis HEMEDOĞLU, Fetullah EVLİYAOĞLU

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Çevreyle İletişimde Kurumsal Nedenler: Gazetelerde Yer Alan Kurumsal Verilere Yönelik Bir Araştırma
(Institutional Causes of Environmental Communication: A Research About Instititional Data on Newspapers)
Sayfa 78-93

Nesrin CANPOLAT

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
İşgören Seçiminde ve Örgüt İçi İş Yaşamında Siyasi Ayrımcılık: Otel İşletmelerinde Bir Araştırma
(Political Discrimination In The Process Of Employee Recruitment and Work Life in the Organization: A Study at Hotel Establishments)
Sayfa 94-117

Mehmet YEŞİLTAŞ, Ömer Emre ARSLAN, Rahman TEMİZKAN

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
360 Derece Geri Besleme Performans Değerlendirme Sisteminin Uygulanabilirliği: Bir Tugay Örneği
(The Applicability of 360 Degree Feedback Performance Appraisal System: A Brigade Sample)
Sayfa 118-131

Hakan TURGUT, Menekşe TARHAN ÖZTOPRAK

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Developing Equity Culture and Partnerships in the Investment Market: a Study on Iran’s over the Counter Market
Sayfa 132-142

Mehdi SALEHI, Mohammad DONYAYEE

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Turistlerin Her Şey Dahil Sistemini Tercih Etme Nedenleri
(Reasons of Tourists’ Preferences of All-Inclusive System)
Sayfa 143-162

Ali YAYLI, İsa YAYLA

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Destinasyon Tercihinde Pazarlama Karmasi Bileşenlerinin Rolü: Dalyan Örneği
(The Role of Marketing Mix Components in Destination Choices of Visitors and the Case of Dalyan)
Sayfa 163-182

Özgür ÖZER

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
The Strategic Impact of Information Technologies on Supply Chain and Business Performance
Sayfa 183-200

Hasan Kürşat GÜLEŞ, Vural ÇAĞLIYAN, Mustafa BEDÜK

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet