Cilt 5, Sayı 1 (2013)

Kapak İçindekiler Hakem Kurulu

ara-bosluk
Türkiye’deki Tüketici Güven Endeksi ile Döviz Kuru Arasındaki İlişkinin Ampirik Analizi
(Empirical Analysis of the Relationship between Consumer Confidence Index and Exchange Rate in Turkey)
Sayfa 5-16

Mustafa İBİCİOĞLU, Ayhan KAPUSUZOĞLU, Mehmet Baha KARAN

Özet Tam MetinGenişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Örgütsel Stresin Örgütsel Sessizlik Üzerine Etkisi: Beş Yıldızlı Termal Otel İşletmelerinde Bir Uygulama
(The Effect of Organizational Stress on Organizational Silence: An Application in Five Star Thermal Hotel Establishments)
Sayfa 17-32

Gonca KILIÇ, Tülin TUNÇ, Sinan SARAÇLI, İbrahim KILIÇ

Özet Tam MetinGenişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Kurum Kültürü Algısı Zaman İçinde Değişir mi? Amprik Bir Araştırma
(Does Perception of Corporate Culture Change in Time? An Empirical Research)
Sayfa 32-56

Nahit Erdem KÖKER, Mine YENİÇERİ ALEMDAR

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Çalışma Yaşam Kalitesinin Otel İşletmesi Çalışanları Üzerindeki Etkileri
(Impacts of the Quality of Working Life on the Hotel Employees)
Sayfa 57-78

Mehmet TUNCER, Mehmet YEŞİLTAŞ

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Sosyotropik-Otonomik Kişilik Özelliklerinin Çalışanların Motivasyonuna Etkisi: Ankara’da Bulunan Konaklama İşletmelerinde Yapılan Bir Araştırma
(The Effects of Sociotropic- Autonomic Personality Characteristics on the Motivation of the Workers: A Study Conducted In Accommodation Facilities in Ankara)
Sayfa 79-92

Şükran ÖKTEM, Hakan TURGUT, İsmail TOKMAK

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Duygu Tipolojilerinin Tüketici Davranışları Üzerindeki Etkisi ve Pazarlamadaki Önemi
(The Influence of Emotion Typologies on Consumer Behaviour and Their Importance in Marketing)
Sayfa 93-115

Ebru TÜMER KABADAYI, Alev KOÇAK ALAN

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Ulaştırma Projeleri Finansmanı İçin Bir Model Önerisi: Kamu-Özel Sektör Ortaklığı İle Yap-İşlet-Devret
(A Model Proposed for Financing Transportation Projects: Build-Operate-Transfer via Public-Private Partnership)
Sayfa 116-129

Suat TEKER, Dilek TEKER, Murat ÇİMEN

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Hisse Senedi Piyasasında Muhasebe Bilgilerinin Rolü: İMKB-Mali Sektör Üzerine Bir Uygulama
(The Role of Accounting Information in the Stock Market: An Examination on ISE-Financial Sector)
Sayfa 130-151

Koray KAYALIDERE

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Finansal Özgürlükler, Finansal Derinlik ve Yatırım Fonları Arasındaki İlişki: Panel Sınır Testi Yaklaşımı
(The Relationship between Financial Freedom, Financial Depth and Mutual Funds: Panel Bounds Testing Approach)
Sayfa 152-169

Gönül YÜCE

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Sağlık Turizminde Yeni Fırsatlar ve Türkiye’de Yerleşik Sağlık İşletmelerinin Pazarlama Çabaları
(New Opportunities and Marketing Efforts of Healthcare Companies in Turkey)
Sayfa 170-188

Cemalettin AKTEPE

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda Sistematik Risk: Geleneksel Beta Katsayısına Karşı Aşağı Yönlü Beta Katsayısı
(Systematic Risk on Istanbul Stock Exchange: Traditional Beta Coefficient Versus Downside Beta Coefficent)
Sayfa 189-205

Gülfen TUNA, Vedat Ender TUNA

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet