Cilt 6, Sayı 1 (2014)

Kapak  İçindekiler Hakem Kurulu
ara-bosluk

Banking and Stock Markets in Iran: Are They Complements or Substitutes
Sayfa 7-20

Elahe GHIASI, Reza Moosavi MOHSENI, Jalil Khodaparast SHIRAZI
DOI:
10.20491/isader.2014115959

Özet Tam MetinGenişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk 
A Research on the Relationships among Perceived Organizational Climate, Individual Creativity and Organizational Innovation
Sayfa 21-31
Gönül KAYA ÖZBAĞ
DOI:
10.20491/isader.2014115960

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk 
A Focus on Far Eastern Tourists – Tour Operator Selection Criteria
Sayfa 32-41
Ayşe ÇELİK
DOI:
10.20491/isader.2014115961
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk 
“Angel Investors” in Entrepreneurship: An Assessment on Turkey Model
Sayfa 42-57
Hidayet TİFTİK, Mustafa ZİNCİRKIRAN
DOI:
10.20491/isader.2014115962

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk 
The Effect of Religiosity on Product Involvement in a Muslim Society
Sayfa 58-69
Dursun YENER
DOI:
10.20491/isader.2014115963
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk 
Firmaların Finansal Kaldıraç Oranları ile Öz Sermaye Karlılığı Arasındaki İlişki: Hisseleri Borsa İstanbul (BİST)’da İşlem Gören Şirketler Üzerinde Sektörler Bazında Bir Araştırma
(The Relation between Financial Leverage and Return on Equity of the Companies: A Research on the Companies Traded on İstanbul Stock Exchange in the Base of Industries)

Sayfa 70-89
Osman ULUYOL, Fuat LEBE, Yusuf Ekrem AKBAŞ
DOI: 10.20491/isader.2014115964
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk 
Hayat Sigortalarında Bulanık Mantık Yöntemi ile Risk Değerleme Modeli
(Risk Assesment Model with Fuzzy Logic Method in Life Insurance)

Sayfa 90-102
Nilüfer DALKILIÇ, Şerafettin SEVİM, Eyyüp GÜLBANDILAR
DOI:
10.20491/isader.2014115965

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk 
KOBİ’lerde Yenilik ve Engellerinin Tespitine Yönelik Bir Araştırma: Denizli Örneği
(A Study on the Innovation in SMEs and the Identification of the Obstacles: The Case of Denizli)

Sayfa 103-123
Birsel SABUNCU
DOI:
10.20491/isader.2014115966

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk 
Borsa İstanbul Pay Piyasası’na Kayıtlı Şirketlerde Yönetimin Uzun Vadeli Finansal Olmayan Varlıkları Gerçeğe Uygun Değeri İle Raporlama Kararının Belirleyicileri Üzerine Ampirik Bir Araştırma
(An Empirical Study on the Determinants of Management’s Decision for Reporting Long Term Non-Financial Assets at Fair Value in Companies Listed on Borsa Istanbul Equity Market)

Sayfa 124-150
Hikmet ULUSAN
DOI:
10.20491/isader.2014115967

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk 
AB-27 Ülkeleri ve Türkiye’de Ekonomik Büyümeyi Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Statik Panel Veri Modeli Uygulaması
(Determinants of Economic Growth for EU-27 Countries and Turkey: An Implementation with Static Panel Model)

Sayfa 151-162
Aynur PALA, Dilek TEKER
DOI:
10.20491/isader.2014115968

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk 
Türkiye’de Faaliyette Bulunan GSM İşletmelerinin Sundukları Hizmetlerin Algılama Haritaları Yardımıyla Konumlandırılması
(Placement of the Services with the help of Perception Maps presented by the GSM Operators Facilitating in Turkey)

Sayfa 163-182
Aykut EKİYOR
DOI:
10.20491/isader.2014115969

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk 
Tüketicilerin Helal Sertifikalı Ürün Tercihleri Üzerine Bir Araştırma İstanbul İli Örneği
(A Study on the Preferences of Consumers of Halal-Certified Products A Case Study of İstanbul)

Sayfa 183-202
Hüseyin ÖZDEMİR, Ali YAYLI
DOI:
10.20491/isader.2014115970

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk 
Deneyimsel Pazarlama: Pazarlamadaki Artan Önemi (Experiential Marketing: Growing Importance in Marketing)
Sayfa 203-217
Ebru TÜMER KABADAYI, Alev KOÇAK ALAN
DOI:
10.20491/isader.2014115971

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk 
Kurumsal Kaynak Planlama Sistemleri İle Pazarlama Bilgi Sistemleri İlişkisine Yönelik Ampirik Bir Araştırma
(Enterprise Resource Planning Systems and Relationship Marketing Information System for an Empirical Research)

Sayfa 218-231
Cemalettin DEMİRELİ, Metin ULUKÖY, Yavuz AKÇİ
DOI:
10.20491/isader.2014115972

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk 
İş Tatmininin Ölçümünde Ölçek Kullanımı: Lisansüstü Tezleri Üzerinden Bir İnceleme
(The Usage of Scales in Measuring Job Satisfaction: An Inquiry on the Graduate Theses)

Sayfa 232-250
Emrah ÖZSOY, Osman USLU, Ahmet KARAKİRAZ, Mustafa ARAS
DOI:
10.20491/isader.2014115973

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk 
Çalışanların Bireysel Özelliklerinin İş Tatmini Üzerindeki Etkileri: Bir Kamu Bankası Örneği
(The Effects of Employees’ Individual Characteristics on Job Satisfaction: A Public Bank Case)

Sayfa 251-281
Mehmet Merve ÖZAYDIN, Ömer ÖZDEMİR
DOI:
10.20491/isader.2014115974

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk 
İş Stresi İle Örgütsel Bağlılığın Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi: Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Araştırma
(An Investigation of the Effects of Workrelated- Stress and Organizational Commitment on Organizational Citizenship Behavior: A Research on Banking Industry)

Sayfa 282-302
Melisa ERDİLEK KARABAY
DOI:
10.20491/isader.2014115975

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk 
Güçlendirme ile Nicel İşletme Performansı Arasındaki İlişkide Örgüte Güven ve Duygusal Bağlılığın Aracılık Etkileri
(The Mediating Effects of Trust in Organization and Affective Commitment on the Relationship between Empowerment and Quantitative Business Performance)

Sayfa 303-327
Müfide Şule EREN
DOI:
10.20491/isader.2014115976

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk 
Örgütsel Sessizlik ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişki: Antalya’daki Beş Yıldızlı Otel İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma
(Relationship between Organizational Silence and Organizational Citizenship Behavior: A Case Study on Five Stars Hotels in Antalya)

Sayfa 328-346
Arzu KILIÇLAR, Melda HARBALIOĞLU
DOI:
10.20491/isader.2014115977

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk 
Hemşirelerin Örgütsel Sinizm Düzeylerinin İncelenmesi (Organizational Cynicism Levels of the Nurses)
Sayfa 347-365
Ahmet TAYFUN, Ozan ÇATIR
DOI:
10.20491/isader.2014115978

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk 
Destinasyon İmajı İle Destinasyon Kişiliği Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma
(A Research for Determining the Relationship between Destination Image and Destination Personality)

Sayfa 366-384
Savaş ARTUĞER, Burçin Cevdet ÇETİNSÖZ
DOI:
10.20491/isader.2014115979

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk 
Otel İşletmelerinde Çalışan Personelin İletişim Yeterlilik Düzeyi: Gaziantep
Bölgesinde Bir Araştırma (Communication Sufficiency Level of the Hotel Staff: A Research in Gaziantep Region)

Sayfa 385-403
Atınç OLCAY, İbrahim GİRİTLİOĞLU, Esra ÇIKMAZ
DOI:
10.20491/isader.2014115980

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet