Cilt 7, Sayı 1 (2015)

Kapak İçindekiler Hakem Kurulu
ara-bosluk
Relationship of Life Satisfaction and Job Satisfaction among Pakistani Army Soldiers
Sayfa 7-25
Summaira NAZ
DOI:
10.20491/isader.2015115749
Özet Tam Metin
ara-bosluk
The Antecedents of Extra-Role Organizational Behaviors:  A Qualitative Research on Soldier
Sayfa 26-42
Ali Murat ALPARSLAN, Ali CAN
DOI:
10.20491/isader.2015115750
Özet Tam Metin
ara-bosluk
The Risks of Cloud Computing in Accounting Field and the Solution Offers: The Case of Turkey
Sayfa 43-59
Serkan ÖZDEMİR, Cemal ELİTAŞ

DOI:
10.20491/isader.2015115751
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Artificial Neural Network Methodology In Fraud Risk Prediction On Financial Statements; An Emprical Study In Banking Sector
Sayfa 60-89
Mustafa UĞURLU, Şerafettin SEVİM
DOI:
10.20491/isader.2015115752
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Linking Core Competence, Innovation and Firm Performance
Sayfa 90-102
Öznur GÖKKAYA, Gönül KAYA ÖZBAĞ
DOI:
10.20491/isader.2015115753
Özet Tam Metin
ara-bosluk

The Level of Brand Awareness in Consumer Electronic Products: The Example of Kazakhstan and Kyrgyzstan
Sayfa 103-124
Kutay OKTAY, Bilgehan GÜLCAN, Musa ÇAKIR
DOI:
10.20491/isader.2015115754
Özet Tam Metin
ara-bosluk

Algılanan Örgütsel Destek, Örgütsel Özdeşleşme ve Yönetici Etik Davranışı İlişkisi: Araştırma Görevlilerine Yönelik Araştırma
(The Relationship between Perceived Organizational Support, Organizational Identification, and Manager’s Ethical Behaviors: Perception of Research Assistants in Universities)
Sayfa 125-144
Alptekin SÖKMEN, Emre Burak EKMEKÇİOĞLU, Kamil ÇELİK
DOI:
10.20491/isader.2015115755
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet
ara-bosluk

İş-Aile/Aile-İş Çatışması ile Mücadele Etmenin Bir Yolu Olarak Sosyal Zekanın Keşfedilmesi Üzerine Bir Araştırma
(A research for Exploring the Social Intelligence as a Way of Coping with Work-Family (WFC)/Family-Work (FWC) Conflict)
Sayfa 145-167
Aysun KANBUR
DOI:
10.20491/isader.2015115756
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet
ara-bosluk

Personel Güçlendirmesi ve Yönetici Desteğinin İş Memnuniyeti Üzerindeki Etkisi: Enerji Sektöründe Bir Uygulama
(The Impact of Personel Empowerment and Supervisor Support on Job Satisfaction: An Application in the Energy Sector)
Sayfa 168-185
Ali Kemal CEYLAN, Gaye MAT ÇELİK, Abdurrahim EMHAN
DOI:
10.20491/isader.2015115757
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet
ara-bosluk

Kuşakların Yönetim Politikası Beklentilerinin Araştırılması
(Research on Expectations of Generations for Management Policies)
Sayfa 186-204
Harun DEMİRKAYA, Ali AKDEMİR, Engin KARAMAN, Özlem ATAN
DOI:
10.20491/isader.2015115758
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet
ara-bosluk

Üniversite Öğrencilerinin Akademisyen ve Ebeveyn Etkileşimleri Işığında Liderlik Modeli Belirlenmesinde Karizma ve Entelektualite Etkisinin Araştırılması
(Investigation Of The Charisma And Intellectuality Effect In Determining A Leadership Model In The Light Of University Students’ Interaction With Their Academicians And Parents)
Sayfa 205-235
Gönül KONAKKAYA, Ali AKDEMİR, Banu ERGEN, Ahmet B. SOLMAZTÜRK, Alper GÜRER, Fatih AKTÜRK, Oktay GÖKDEMİR, Ömer YAMAÇ, Selçuk SEZEN, Sinem YAVUZ, Uğur TIN
DOI:
10.20491/isader.2015115759
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet
ara-bosluk

Algılanan Örgütsel Desteğin Pozitif Psikolojik Kapasiteler Üzerindeki Etkisi: Hemşireler Üzerine Bir Uygulama
(The Impact of Perceived Organizational Support on Positive Psychological Capacities: A Study of Nurses)
Sayfa 236-247
M. Gökhan BİTMİŞ
DOI:
10.20491/isader.2015115760
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet
ara-bosluk

Hemşirelerde Örgütsel Sessizlik Nedenlerinin Belirlenmesi
(Determination of Reasons for Organizational Silence of Nurses)
Sayfa 248-266
Gamze BAYIN, Gözde YEŞİLAYDIN, Afsun Ezel ESATOĞLU
DOI:
10.20491/isader.2015115761
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet
ara-bosluk

Franchising Sistemi Uygulanan Fast Food İşletmelerinde Örgütsel Bağlılık:  Denizli Örneği
(Organizational Commitment In Fast Food Franchising Businesses: The Case of Denizli)
Sayfa 267-279
Onur GÖRKEM
DOI:
10.20491/isader.2015115762
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet
ara-bosluk

Etik Liderlik Davranışlarının Algılanan Örgüt İklimi Üzerine Etkisine Yönelik Bir Uygulama: İş Yaşamında Yalnızlık Duygusunun Aracılık Etkisi
(The Effect of Ethical Leadership Behavior on Perceived Organizational Climate: Mediating Role of Work Loneliness)
Sayfa 280-308
Kemal EROĞLUER, Özer YILMAZ
DOI:
10.20491/isader.2015115763
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet
ara-bosluk
Genetik Algoritmalar ile Optimal Portföy Seçimi: BİST-30 Örneği
(Optimal Portfolio Selection with Genetic Algorithm: An Example of BIST-30)
Sayfa 309-324
Feyyaz ZEREN, Mehmet BAYĞIN
DOI:
10.20491/isader.2015115764
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet
ara-bosluk

Şirket Kârlarının Sürdürülebilirlik Durumunun İncelenmesi: BIST Şirketleri Üzerine Sektörel Bir Araştırma
(Examination of Sustainability Status of Company Profits: A Sectoral Research for BIST Companies)
Sayfa 325-339
Ahmet Vecdi CAN, Erkan ÖZTÜRK
DOI:
10.20491/isader.2015115765
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet
ara-bosluk
Havayolu Taşımacılığında Rekabet Unsurlarının Değişkenliği ve Hizmet İnovasyonu İle Müşteri Memnuniyetinin Artırılması: Yeni Bir “Mil+Süre Puanı” Uygulaması
(Variability of Competitive Factors in Air Transportation and Improving Customer Satisfaction with Service Innovation: A New "Mile + Time Score" Application)
Sayfa 340-359
Süleyman Can YILDIRIR
DOI:
10.20491/isader.2015115766
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet
ara-bosluk

İngiliz Turistlerin Taklit Ürün Satın Alma Davranışının İncelenmesi: Fethiye Örneği
(An Analysis of British Tourists’ Purchasing Behavior of Imitation Products: A Case of Fethiye)
Sayfa 360-381
Aydan BEKAR, Nermin OLAY
DOI:
10.20491/isader.2015115767
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet
ara-bosluk

Türkiye Turizmi Bağlamında Ortadoğu Pazarı Üzerine Bir Araştırma
(A Research on the Middle East Market within the Context of Turkey Tourism)
Sayfa 382-403
Yaşar SARI, Gülsün YILDIRIM
DOI:
10.20491/isader.2015115768
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet
ara-bosluk

TMS- 40 "Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller" Standardına Göre Halka Açık Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerini Değerleme Politikalarının İncelenmesi
(Examining The Measurement Methods of Investment Properties of Real Estate Investment Trusts According to Turkish Accounting Standard 40: Investment Properties Standard)
Sayfa 404-418
Emine ÇINA BAL
DOI:
10.20491/isader.2015115769
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet