Gizlier, Ömer, & Yıldız, B. (2021). Algılanan Aşırı Nitelikliliğin Çalışanların Kariyerizm Eğilimleri ve Sosyal Kaytarma Davranışları Üzerindeki Etkisi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(3), 2162–2173. https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1253