Ünsever, M. O. ., & Çetinkaya, F. F. . (2021). Kişilik Özellikleri İle İş Tatmini Arasındaki İlişkide Psikolojik Sermayenin Aracılık Etkisi: Kırşehir İlindeki Kamu Çalışanları Üzerine Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(3), 2653–2677. https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1283