Topaloğlu, E. E., & Metin, S. (2021). Tüketici Güven Endeksi ile Pay Piyasası Arasındaki İlişki: G7 Ülkeleri Üzerine Bir Zaman Serisi Analizi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(3), 2832–2844. https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1293