Konyalılar, N. (2022). Havayolu Çalışanlarının Örgütsel Adalet Algılarının Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 14(3), 2117–2127. https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1492