Baskak, T. E. (2023). OECD Ülkelerinde İşsizlik ve İntihar Girişimleri İlişkisi: Panel Var Analizi ve Panel Granger Nedensellik Analizi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 15(1), 437–451. https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1596