Etci, H. (2023). Sendikal Sinizm Algısının Demografik Değişkenlerle İlişkisi: Kamu Görevlileri Üzerine Bir İnceleme. İşletme Araştırmaları Dergisi, 15(1), 578–592. https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1605