Gül, T. (2023). İşyerinde Cinsiyet Ayrımcılığı İle Tükenmişlik Arasındaki İlişkide İşyeri Nezaketsizliğinin Aracı Etkisi ve Özsaygının Düzenleyici Aracılık Rolü. İşletme Araştırmaları Dergisi, 15(3), 2449–2464. https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1725