Çetintürk, İbrahim. 2021. “Hizmet Kalitesinin Kurumsal İmaj Üzerindeki Etkisi: Kamu Hastanesinde Bir Uygulama”. İşletme Araştırmaları Dergisi 13 (3):2223-31. https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1257.