Çetintürk, İbrahim (2021) “Hizmet Kalitesinin Kurumsal İmaj Üzerindeki Etkisi: Kamu Hastanesinde Bir Uygulama”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(3), ss. 2223–2231. doi: 10.20491/isarder.2021.1257.