Topaloğlu, E. E. ve Metin, S. (2021) “Tüketici Güven Endeksi ile Pay Piyasası Arasındaki İlişki: G7 Ülkeleri Üzerine Bir Zaman Serisi Analizi”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(3), ss. 2832–2844. doi: 10.20491/isarder.2021.1293.