Konyalılar, N. (2022) “Havayolu Çalışanlarının Örgütsel Adalet Algılarının Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 14(3), ss. 2117–2127. doi: 10.20491/isarder.2022.1492.