Baskak, T. E. (2023) “OECD Ülkelerinde İşsizlik ve İntihar Girişimleri İlişkisi: Panel Var Analizi ve Panel Granger Nedensellik Analizi”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 15(1), ss. 437–451. doi: 10.20491/isarder.2023.1596.