Etci, H. (2023) “Sendikal Sinizm Algısının Demografik Değişkenlerle İlişkisi: Kamu Görevlileri Üzerine Bir İnceleme”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 15(1), ss. 578–592. doi: 10.20491/isarder.2023.1605.