Ünlüönen, M. B. ve Boylu, Y. (2021) “İşe Alıştırma Eğitimlerinin İş Tatmini Üzerindeki Etkisi: Otel İşletmelerinde Bir Araştırma”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 8(2), ss. 407–426. Erişim adresi: https://www.isarder.org/index.php/isarder/article/view/327 (Erişim: 28 Mart 2023).