Ünsever, M. O. ., ve F. F. . Çetinkaya. “Kişilik Özellikleri İle İş Tatmini Arasındaki İlişkide Psikolojik Sermayenin Aracılık Etkisi: Kırşehir İlindeki Kamu Çalışanları Üzerine Bir Araştırma”. İşletme Araştırmaları Dergisi, c. 13, sy 3, Eylül 2021, ss. 2653-77, doi:10.20491/isarder.2021.1283.