Topaloğlu, E. E., ve S. Metin. “Tüketici Güven Endeksi Ile Pay Piyasası Arasındaki İlişki: G7 Ülkeleri Üzerine Bir Zaman Serisi Analizi”. İşletme Araştırmaları Dergisi, c. 13, sy 3, Eylül 2021, ss. 2832-44, doi:10.20491/isarder.2021.1293.