Konyalılar, N. “Havayolu Çalışanlarının Örgütsel Adalet Algılarının Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi”. İşletme Araştırmaları Dergisi, c. 14, sy 3, Eylül 2022, ss. 2117-2, doi:10.20491/isarder.2022.1492.