Baskak, T. E. “OECD Ülkelerinde İşsizlik Ve İntihar Girişimleri İlişkisi: Panel Var Analizi Ve Panel Granger Nedensellik Analizi”. İşletme Araştırmaları Dergisi, c. 15, sy 1, Mart 2023, ss. 437-51, doi:10.20491/isarder.2023.1596.