Etci, H. “Sendikal Sinizm Algısının Demografik Değişkenlerle İlişkisi: Kamu Görevlileri Üzerine Bir İnceleme”. İşletme Araştırmaları Dergisi, c. 15, sy 1, Mart 2023, ss. 578-92, doi:10.20491/isarder.2023.1605.