Gül, T. “İşyerinde Cinsiyet Ayrımcılığı İle Tükenmişlik Arasındaki İlişkide İşyeri Nezaketsizliğinin Aracı Etkisi Ve Özsaygının Düzenleyici Aracılık Rolü”. İşletme Araştırmaları Dergisi, c. 15, sy 3, Ekim 2023, ss. 2449-64, doi:10.20491/isarder.2023.1725.