Ünlüönen, M. B., ve Y. Boylu. “İşe Alıştırma Eğitimlerinin İş Tatmini Üzerindeki Etkisi: Otel İşletmelerinde Bir Araştırma”. İşletme Araştırmaları Dergisi, c. 8, sy 2, Haziran 2021, ss. 407-26, https://www.isarder.org/index.php/isarder/article/view/327.