YAZARLARIMIZA DUYURU

Cilt 9, Sayı 4 (2017)

Kapak İçindekiler Hakem Kurulu
ara-bosluk

Çağrı Merkezlerinde Çalışan Performansını Etkileyen Faktörler: Bir İnceleme
(Factors Effecting the Employee Performance: Evidences from Call Centers)
Sayfa 1-16
Umut BULUT, Aylin ATAAY
DOI: 10.20491/isarder.2017.318
Özet Tam Metin  Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Yabancı Sermaye ve Hisse Senedi Getiri Oynaklığı: Borsa Istanbul Üzerine Bir İnceleme
(
Foreign Capital and Stock Return Volatility: An Investigation on Borsa Istanbul)
Sayfa 17-32
Yılmaz YILDIZ
DOI: 10.20491/isarder.2017.319
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Restoran İşletmelerinde Hizmet Kalitesi, Müşteri Memnuniyeti ve Müşteri Sadakatinin Ağızdan Ağıza Pazarlamaya Etkisi
(
The Effect of Service Quality, Customer Satisfaction and Customer Loyalty on Word of Mouth Marketing in Restaurants)
Sayfa 33-62
Yusuf BİLGİN
DOI: 10.20491/isarder.2017.320
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Düşük Maliyetli Bir Havayolu İşletmesinde Uçak İçi Hizmetler Kalite Algısını Ölçmeye Yönelik Bir Araştırma
(
A Research on Measuring the Quality Perception of Inflight Services in a Low Cost Airline)
Sayfa 63-83
Lütfi Mustafa ŞEN, Akın AKPUR
DOI: 10.20491/isarder.2017.321
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
One Way Ticket-Route To Death: How Right Is To Promote As A Commercial Initiative?
Sayfa 84-105
Arzu KILIÇLAR, Fulden N. KÜÇÜKERGİN, Seval KURT, Beyza ADIGÜZEL, Bahadır İ. ÖZKAN, Halil Can AKTUNA
DOI: 10.20491/isarder.2017.322
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Örgütsel Adalet Algısının Sinizm Üzerine Etkisi: Devlet Üniversiteleri Meslek Yüksekokullarında Bir Araştırma
(
The Effect of Organizational Justice Perception on Cynicism: A Research in Vocational School of State Universities)
Sayfa 106-119
İrfan YAZICIOĞLU, Esra ÖZCAN GENÇER
DOI: 10.20491/isarder.2017.323
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Yatırım ve Finansman Kararlarının Piyasa Değerine Etkisi
(
The Impact of Investment and Financing Decisions on Market Value in Turkey)
Sayfa 120-138
Güler ARAS, Özlem KUTLU FURTUNA, Filiz MUTLU YILDIRIM
DOI: 10.20491/isarder.2017.324
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Does The E-Loyalty Increase As The Consumer's Access To The Internet Increases? An Empirical Study In Turkey
Sayfa 139-154
Naci BÜYÜKDAĞ, Olgun KİTAPCI
DOI: 10.20491/isarder.2017.325
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Türkiye’deki Hava Aracı Bakım Kuruluşlarındaki Disiplin Sistemlerinin Mevcut Özelliklerinin ve Olumlu Adalet Kültürüne Muhtemel Yansımalarının Araştırılması
(A Study on Current Features of Discipline Systems in Aircraft Maintenance Organizations in Turkey And Possible Effects of These Features on Just Culture)
Sayfa 155-195
Cengiz Mesut BÜKEÇ, Ender GEREDE
DOI: 10.20491/isarder.2017.326
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Etkileşimsel Adalet ve Duygusal Bağlılık İlişkisi: Algılanan Örgütsel Desteğin Düzenleyici Rolü
(The Relationship between Interactional Justice and Affective Commitment: The Moderating Role of Perceived Organizational Support)
Sayfa 196-214
Alptekin SÖKMEN, Gökhan KENEK, Emre Burak EKMEKÇİOĞLU
DOI: 10.20491/isarder.2017.327
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
An Exploration of Hospitality Management Competencies in Turkey through Content Analysis of the Job Ads
Sayfa 215-227
Rahman TEMİZKAN, Orhan YABANCI
DOI: 10.20491/isarder.2017.328
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
N-Gram Analysis of Historic Development of Fundamental Terms Regarding Corporate Sustainability
Sayfa 228-244
Özlem TUNA, M. Nuri URAL
DOI: 10.20491/isarder.2017.329
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Do Stock Prices React to Illegal Corporate Behaviors? The Turkish Case
Sayfa 245-258
Sefa TAKMAZ, Emel Mihriban KELEŞ
DOI: 10.20491/isarder.2017.330
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Küresel Servet Eşitsizliği ve Çokuluslu Bir Sınıflama
(Global Wealth Inequality and Multinational Classification)
Sayfa 259-282
Ercan YAŞAR, Mine YAŞAR
DOI: 10.20491/isarder.2017.331
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
İş Becerikliliği (Job Crafting) Ölçeğini Türkçe’ye Uyarlama ve Duygusal Tükenme İle İlişkisini Belirleme
(Adaptation The Turkish Language of The Job Crafting Scale and Relationship Between Job Crafting and Emotional Exhaustion)
Sayfa 283-304
Gökhan KERSE
DOI: 10.20491/isarder.2017.332
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Tarihsel Süreçte İşletme ve Yönetim Bilgisinin Kapsamı Ne Ölçüde Değişti?: Ansiklopediler Üzerinden Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme
(To What Extent Has the Scope of Business and Management Knowledge Changed Over Time? A Comparative Examination on Encyclopedias)
Sayfa 305-320
Serhat TÜRKEN, Serkan DİRLİK, Umut AVCI
DOI: 10.20491/isarder.2017.333
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Structure And Behavior in System Dynamics: A Case Study in Logistic
Sayfa 321-340
Arzu EREN ŞENARAS
DOI: 10.20491/isarder.2017.334
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma
 (A Research on Entrepreneurial Tendencies of University Students)
Sayfa 341-359
Cenk AKSOY, Ayhan YALÇINSOY
DOI: 10.20491/isarder.2017.335
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Hastanelerin Dijitalleşme Sürecinde HIMSS-EMRAM Modeli Kullanımının Dünyada ve Türkiye'deki Genel Durumunun İncelenmesi
(Investigating The General Situation In The World And In Turkey About The Use Of HIMMS-EMRAM Model Through The Digitalization Process Of Hospitals)
Sayfa 360-374
Özel SEBETCİ, Mehmet Can HANAYLI, Gizem GÜREL DÖNÜK
DOI: 10.20491/isarder.2017.336
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Konakalma İşletmelerinin Sosyal Medya Kullanım Şekillerinin Tüketici Satın Alma Niyeti Üzerindeki Etkisi
(The Affect of Social Media Usage Forms of Accomodation Businesses on Consumer’s Purchasing Intentions)
Sayfa 375-399
Burhanettin ZENGİN, Semih ARICI
DOI: 10.20491/isarder.2017.337
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Tükenmişliğin İş Tatmini Üzerinde Etkisinin Araştırılması: Konya İli Tekstil Sektöründe Bir Araştırma
(A Study on the Effect of Burnout on Job Satisfaction: The Case of Textile Sector in the Province of Konya)
Sayfa 400-418
İlknur ÇEVİK TEKİN, Tahir AKGEMCİ
DOI: 10.20491/isarder.2017.338
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
An Integrated MCDM Model for Occupational Safety Specialist Selection
Sayfa 419-435
Zehra KAMIŞLI ÖZTÜRK, Şura TOPTANCI
DOI: 10.20491/isarder.2017.339
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Precarious Work in Turkey: A Comparison with EU Member Countries
Sayfa 436-454
Onur EMRE. Volkan POLAT. Yavuz Selman DUMAN
DOI: 10.20491/isarder.2017.340
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Satış Elemanlarının Ses Özellikleri ve Tüketicilerin Satın Alma Eğilimi İlişkisinde Bilişsel ve Duygusal Güvenin Aracılık Etkisi
(Salespersons’ Voice Specifications and Consumers Buying Intention Relationship: The Mediating Effect of Cognitive and Emotional Trust)
Sayfa 455-471
Murat Hakan ALTıNTAŞ, Feride Bahar KURTULMUŞOĞLU, İsmail DÜLGEROĞLU, Can Efecan AKHAN
DOI: 10.20491/isarder.2017.341
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Sosyal Medya Reklamlarına Yönelik Tüketici Algıları İle E-Sadakat Arasındaki İlişkide Markaya Yönelik Tutumun Rolü
(The Role of Brand Attitude in Relationship Between Consumer Perceptions Towards Social Media Ads and E-Loyalty)
Sayfa 472-494
Özgür KAYAPINAR, Pınar YÜRÜK KAYAPINAR, Özlem TAN
DOI: 10.20491/isarder.2017.342
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Ankara Et Borsası'nın Etkin Piyasa Hipotezine Uygunluğunun Araştırılması
(Research of Suitability of The Ankara Meat Exchange with The Efficient Market Hypothesis)
Sayfa 495-509
H. Serdar YALÇINKAYA
DOI: 10.20491/isarder.2017.343
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Psikolojik Şiddetin Örgütsel Bağlılığa Etkisi
(
The Effect of Mobbing on Organizational Commitment)
Sayfa 510-529
Esma Ebru ŞENTÜRK, Ercan YAVUZ
DOI: 10.20491/isarder.2017.344
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Liderlik Tarzlarının Örgütsel Yapıya Yansımaları Üzerine Bir Araştırma
(A Research on the Reflections of Leadership Types on Organizational Structure)
Sayfa 530-550
Yunus Emre TAŞGİT, Havva TEMİZ SERT
DOI: 10.20491/isarder.2017.345
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Teknolojinin Kabulü ve Kullanımı Faktörlerinin Tüketicilerin Mobil Reklam Kullanma Niyetleri Üzerindeki Etkisi
(The Effect of Factors Regarding Technology Acceptance and Use on Consumers’ Behavioral Intention to Use Mobile Advertising)
Sayfa 551-570
Asude Yasemin ZENGİN, Cihan ÖZKİL
DOI: 10.20491/isarder.2017.346
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
İndirim Marketleri ve Süpermarketlerin Marka Denkliği Algılarının Kıyaslanmasına Yönelik Bir Araştırma
(A Study to Compare Brand Equity Perceptions of Discount Retailers and Supermarkets)
Sayfa 571-588
Yusuf ARSLAN, Oğuz YAVUZYILMAZ
DOI: 10.20491/isarder.2017.347
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
A New Model for Customer Equity
Sayfa 589-602
Pelin ÖZGEN
DOI: 10.20491/isarder.2017.348
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Turizm Sektöründe Antraktlı Çalışma Algısı: Antalya'daki Beş Yıldızlı Otel Çalışanları Açısından Bir Değerlendirme
(Entracte Work Perception in Tourism Sector: An Evaluation in Terms Of Five Star Hotels Employees in Antalya)
Sayfa 603-627
Nilgün KANER KOÇ, Pınar ÇELİK
DOI: 10.20491/isarder.2017.349
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
İşveren Markası ve Yetenekli Çalışan Etkileşimi
(Employer Brand and Talented Employee Interaction)
Sayfa 628-648
Pelin VARDARLIER
DOI: 10.20491/isarder.2017.350
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Örgütsel Demokrasinin İş Tatmini Üzerindeki Etkisi: Bir Alan Araştırması
(The Effect of Organizational Democracy on Job Satisfaction: A Field Study)
Sayfa 649-674
Tahsin GEÇKİL, Ali Talip AKPINAR, Yunus TAŞ
DOI: 10.20491/isarder.2017.351
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Türkiye'nin İhracat Hacminin Yoğun Olduğu Ülkeler İle Olan Finansal Entegrasyonu
(Financial Integration Of Turkey With Countries Which Turkey Export Volume Is Most Intense)
Sayfa 675-691
Erkan ALSU, Ahmet TAŞDEMİR
DOI: 10.20491/isarder.2017.352
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Tüketici Marka İlginliği İle Tekrar Satın Alma Niyeti Arasındaki İlişki: Genç Tüketicilerde Cep Telefonu Örneği
(The Relationship Between Consumer Brand Engagement And Repurchasing Intention: The Case Of Mobile Phone Among Young Consumers)
Sayfa 692-712
Ece ARMAĞAN, Abdurrahman GİDER
DOI: 10.20491/isarder.2017.353
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
İş Tatmini ile Tükenmişlik Düzeyi Arasında Pozitif Psikolojik Sermayeni Aracı Etkisi
(The Effect of Mediational Role of Positive Psychological Capital Between Job Satisfaction and Burnout Level)
Sayfa 713-733
Özgür KÖKALAN, Ümit ŞEVİK
DOI: 10.20491/isarder.2017.354
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Hastane İşletmelerinde Mobbingin Örgütsel Yabancılaşma Üzerine Etkisi: Afyonkarahisar'da Bir Uygulama
(The Effect of Mobbing on Organizational Alienation in Hospital Enterprises: An Application in Afyonkarahisar)
Sayfa 734-747
İbrahim KILIÇ, Sinan SARAÇLI, İlkay DOĞAN, Elbeyi PELİT
DOI: 10.20491/isarder.2017.355
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde (KOBİ) Muhasebe Bilgi Sistemi: Kayseri’de Faaliyet Gösteren İşletmeler Üzerine Bir Araştırma
(Accounting Information System In Small And Medium Enterprises: A Research On Enterprises In Kayseri)
Sayfa 748-769
Azize ESMERAY, Özge BULUŞ DAĞLI
DOI: 10.20491/isarder.2017.356
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı ile TMS/TFRS Karşılaştırması
(A Comparison of Financial Reporting Standard for Large and Medium Sized Entities and TAS/TFRS)
Sayfa 770-786
Aziz DOĞAN
DOI: 10.20491/isarder.2017.357
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Finansal Sıkıntı ve Sahiplik Yapısı Arasındaki İlişki: Borsa İstanbul Üzerine Bir Araştırma
(The Relationship Between Financial Distress and Ownership Structure: A Research in İstanbul Stock Exchange)
Sayfa 787-804
Bilge Leyli ELİTAŞ, Mesut DOĞAN, Mustafa KEVSER
DOI: 10.20491/isarder.2017.358
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Tarım Ürünleri İhracatında Döviz Kuru ve Petrol Fiyatlarının Etkisi: Türkiye Örneği
(Effect of Exchange Rates and Oil Prices in Export of Agricultural Products: The Example of Turkey)
Sayfa 805-819
Mehmet Akif GÜNDÜZ, Salih KALAYCI, Bilge AFŞAR
DOI: 10.20491/isarder.2017.359
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Internationalization Process and Entry Strategy of Turkish Furniture SMEs: Bursa-Inegol Sample
Sayfa 820-836
Javad ESMAEILI NOOSHABADI, Mehtap ÖZŞAHİN
DOI: 10.20491/isarder.2017.360
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
F-Skor Göstergelerinin Hisse Senedi Değeri Üzerindeki Etkisinin Defter Değerinin Aracılık Rolü Çerçevesinde İncelenmesi
(An Examination for the Impact of F-Score Indicators on Stock Value under Mediating Role of Book Value)
Sayfa 837-857
Soner GÖKTEN, Furkan BAŞER, İbrahim Sefa YALÇIN
DOI: 10.20491/isarder.2017.361
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Yeni Kiralamalar Standardı UFRS 16’nın Getirdiği Yenilikler ve İşletmelerin Finansal Tablolarına ve Finansal Oranlarına Olası Etkilerinin Değerlendirilmesi
(Changes New Leases Standard IFRS 16 Has Brought and Evaluation of Its Possible Effects on Financial Reports and Financial Ratios of Corporations)
Sayfa 858-881
Rabia AKTAŞ, Sibel KARĞIN, Nuray DEMİREL ARICI
DOI: 10.20491/isarder.2017.362
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Katılım Bankacılığının Performansı Üzerinde Etkili Olan Finansal Oranlar
(Financial Ratios Affecting Performance Of Participating Banking)
Sayfa 882-901
Metin AKTAŞ, Tunahan AVCI
DOI: 10.20491/isarder.2017.363
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Baumeister’ın Ego Tükenmesi Teorisi Çerçevesinde Denetçi Yargısı
(Auditor’s Judgement Within the Scope of Baumeister’s Ego Depletion Theory)
Sayfa 902-915
Pınar OKAN GÖKTEN
DOI: 10.20491/isarder.2017.364
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Sosyal Etki Tahvilleri: Sosyal Sorunların Menkul Kıymetleştirilmesi
(Social Impact Bonds: Securitization of Social Problems)
Sayfa 916-931
Osman AYDIN
DOI: 10.20491/isarder.2017.365
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Finansal Başarısızlık Riskinin Belirleyicileri: Borsa İstanbul’da Bir Uygulama
(The Determinants Of Financial Distress: An Application On Borsa Istanbul)
Sayfa 932-951
Onur AKPINAR, Gökçe AKPINAR
DOI: 10.20491/isarder.2017.366
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk