YAZARLARIMIZA DUYURU

Cilt 7, Sayı 4 (2015)

Kapak İçindekiler Hakem Kurulu
ara-bosluk

Empowerment Perceptions of Employees in Hotel Enterprises
Sayfa 6-23
Şenol ÇAVUŞ, Cüneyt TOKMAK, Nasiykat MAMBETOVA
DOI: 10.20491/isader.2015415400

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet
ara-bosluk
Bir Liderlik Özelliği Olarak Affetme Ve Örgütsel Düzeyde Etkileri Üzerine Bir İnceleme
(
Forgiveness As A Leadership Feature And A Study On Its Effects On Organizational Level)
Sayfa 24-42
Emine ŞENER, F. Ferhat ÇETİNKAYA
DOI: 10.20491/isader.2015415525

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet
ara-bosluk
Kişilik Tiplerinin Çatışmayı Yönetme Yöntemlerine Etkisi
(The Impact of Personality Traits on Conflict Management Methods)
Sayfa 43-65
Muharrem TUNA, Fatih TÜRKMEN
DOI: 10.20491/isader.2015715526

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet
ara-bosluk
Örgütsel Adaletin Örgütsel Vatandaşlık Davranışına Etkisi: Savunma Sektöründe Bir Araştırma
(The Effect of Organizational Justice on Organizational Citizenship Behavior: A Research in Defence Sector)
Sayfa 66-91
Alptekin SÖKMEN, Serkan ŞAHAL, Metin SÖYLEMEZ
DOI: 10.20491/isader.2015715527

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet
ara-bosluk
Kişi-Örgüt Uyumu Sürecinde Entelektüel Sermayenin İş Doyumu Ve Örgütsel Çekicilik Üzerine Etkisi: Bir Üniversite Hastanesi Örneği
(The Effect Of Intellectual Capital On Job Satisfaction And Organizational Attractiveness During The Person-Organization Fit: A Case Study Of A University Hospital)
Sayfa 92-122
Orhan ADIGÜZEL, Kenan KAYADİBİ
DOI: 10.20491/isader.2018415528

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet
ara-bosluk
İş Hayatında Presenteeism: Otel İşletmeleri Açısından Bir Değerlendirme
(Presenteeism In Work Life: An Evaluation In Hotel Industry)
Sayfa 123-136
Ebru ARSLANER, Yasin BOYLU
DOI: 10.20491/isader.2015415529

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet
ara-bosluk
OECD Ülkelerinin Sağlık Göstergelerine Göre Bulanık Kümeleme Analizi İle Sınıflandırılması
(Classifying OECD Countries According to Health Indicators Using Fuzzy Clustering Analysis)
Sayfa 137-155
Nesrin ALPTEKİN, Gözde YEŞİLAYDIN
DOI: 10.20491/isader.2015415530

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet
ara-bosluk
Vakıf Üniversitelerinin Akademik Kriterler Açısından Kümeleme Analizi İle İncelenmesi
(Examining Foundation Universities with Cluster Analysis in the Context of Academic Criteria)
Sayfa 156-171
İzlem GÖZÜKARA
DOI: 10.20491/isader.2015415531

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet
ara-bosluk
İnsani Kalkınmışlık Düzeyinin Sınıflandırma Başarılarının Karşılaştırılmasında Sıralı Lojistik Regresyon Analizi ve Yapay Sinir Ağları Yöntemlerinin Kullanılması
(Comparison Of Classification Success Of Human Development Index By Using Ordered Logistic Regression Analysis And Artificial Neural Network Methods)
Sayfa 172-199
Emre YAKUT, Murat GÜNDÜZ, Ayhan DEMİRCİ
DOI: 10.20491/isader.2015415532

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet
ara-bosluk
E-Ticarette Tüketici Gizliliğinin Korunması Üzerine Bir Araştırma
(A Research on Protection of Consumer Privacy in E-Commerce)
Sayfa 200-224
Serpil KARLIDAĞ, Selda BULUT
DOI: 10.20491/isader.2015415533

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet
ara-bosluk
Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Algılanan Hizmet Kalitesi ve Kurumsal İmajın Birbirine Etkisi
(The Effect of Each Other Perceived Service Quality and Institutional Image In Pre-school Education)
Sayfa 225-250
Ebru SÖNMEZ KARAPINAR, Hanife AKGÜL
DOI: 10.20491/isader.2015415534

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet
ara-bosluk
Sağlık Kurumlarında Müşteri Memnuniyeti ve Değiştirme Maliyetlerinin Müşteri Sadakati Üzerindeki Etkileri
(The Effects Of Customer Satisfaction and Switching Costs On Customer Loyalty In Health Care)
Sayfa 251-271
Abidin PİŞGİN, İrfan ATEŞOĞLU
DOI: 10.20491/isader.2015415535

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet
ara-bosluk
Makro Ekonomik Faktörlerin Bankacılık Sektörü Getirileri Üzerine Etkisi: Borsa İstanbul Örneği
(The Effects of Macro Economic Factors to Banking Sector Returns: Borsa Istanbul Case)
Sayfa 272-298
Gökhan ÖZKUL, Ahmet Oğuz AKGÜNEŞ
DOI: 10.20491/isader.2015415536

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet
ara-bosluk
Doğadan Toplanan Ürünlerin Muhasebeleştirilmesi
(Accounting Of Products Collected From Nature)
Sayfa 299-312
Ahmet GÖKGÖZ, Erdal YILMAZ
DOI: 10.20491/isader.2015415537

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet
ara-bosluk
6102 Sayılı TTK Kapsamında Türkiye’de Bağımsız Denetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamalarının Değerlendirilmesi: Nitel Bir Araştırma
(Evaluation of Independent Audit and Corporate Governance Practices in Turkey Under The Turkish Commercıal Code No. 6102: A Qualitative Research)
Sayfa 313-335
Yasin KARADENİZ
DOI: 10.20491/isader.2015415538

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet
ara-bosluk
Bir Yönetim Fonksiyonu Olarak Denetimin Türk Kamu Yönetiminde Resmi Belgeler Aracılığı İle İncelenmesi ve Reform Önerileri
(As a Management Function Examination of Audit in Turkish Public Administration Through Official Documents and Reform Proposals)
Sayfa 336-349
Halil İbrahim MİL, Ali GÜVERCİN
DOI: 10.20491/isader.2015415539

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet
ara-bosluk