YAZARLARIMIZA DUYURU

Cilt 12, Sayı 1 (2020)

Kapak İçindekiler Hakem Kurulu
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Banka Hizmet Kalitesinin Kurumsal İmaj, Müşteri Tatmini ve Tekrar Satın Alma Davranışı Üzerindeki Etkisinin Yapısal Eşitlik Modeli ile Analizi
(Analysis of the Effect of Bank Service Quality on Corporate Image, Customer Satisfaction and Repurchase Behavior with Structural Equation Model)
Faruk Dayı, Bülent YILDIZ
Sayfa 1-17
DOI: 10.20491/isarder.2020.824
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Research Article
The Effect of US Monetary Policy on the Credit Growth of Emerging Market Economies
Selma ÖNER, Cansu ŞARKAYA İÇELLİOĞLU
Sayfa 18-27
DOI: 10.20491/isarder.2020.825
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Research Article

The Effects of Mobbing in the Workplace on Service Innovation Performance: The Mediating Role of Boreout

Fahri ÖZSUNGUR
Sayfa 28-42
DOI: 10.20491/isarder.2020.826
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
GTKM Kapsamında Akademisyenlerin Çevrimiçi Tatil Satın Alma Davranışlarında eWOM’un Etkisi
(The Effect of eWOM on the Online Holiday Purchase Behaviors of Academics Within of ETAM)
Aslı ERGENEKON ARSLAN, Ömer Zafer GÜVEN
Sayfa 43-64
DOI: 10.20491/isarder.2020.827
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Örgüt İkliminin Örgüt Temelli Özsaygı ve Öznel İyi Oluş Üzerindeki Etkisi: Kobi’ler Üzerinde Bir Araştırma
(The Effect of Organization Climate on Organization-Based Self-Esteem and Subjective Well-Being: A Research on SMEs)
Tahir AKGEMECİ, Aleem ABDUL-KAREEM, Esra KIZILOĞLU
Sayfa 65-78
DOI: 10.20491/isarder.2020.828
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Research Article
The Effect of Social Media on Sports Marketing: Konyaspor Football Club Case
Esen ŞAHİN, M. Tahir DEMİRSEL, Abdullahi Ahmed ADAM
Sayfa 79-94
DOI: 10.20491/isarder.2020.829
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Dünyada Varlık Fonları ve Türkiye Varlık Fonunun Diğer Ülke Varlık Fonları ile Karşılaştırılması
(Wealth Funds in the World and Comparison of Turkey Wealth Fund with Other Country Wealth Funds)
Burcu ZENGİN, Şahnaz KOÇOĞLU, Cihan TANRIÖVEN
Sayfa 95-110
DOI: 10.20491/isarder.2020.830
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Research Article
Examining of Organizational Citizenship Behaviors and Employee Involvement in Transformational Leadership and Organization Support: A Research on White Collar Bank Employees
Fatma SÖNMEZ ÇAKIR, Zafer ADIGÜZEL

Sayfa 111-125
DOI: 10.20491/isarder.2020.831
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Marka Evangelizminin Satın Alma Bağımlılığı, Satın Alma Niyeti ve Tavsiyede Bulunma Üzerindeki Etkisi: Taraftar Ürünleri Örneği
(The Effect of Brand Evangelism on Purchasing Addiction, Intention to Purchase and Recommendation: The Case of Fan Products)
Bora GÖKTAŞ, İnci ERDOĞAN TARAKÇI
Sayfa 126-145
DOI: 10.20491/isarder.2020.832
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Research Article
Investigation of Financial Factors Affecting the Income of Share Certificates: An Example of Industrial Companies
Tunahan AVCI
Sayfa 146-156
DOI: 10.20491/isarder.2020.833
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Bütünleşik Pazarlama İletişiminde Instagram Fenomenlerinin Satın Almaya Etkisi
(The Effect of Instagram Phenomenes on Buying in Integrated Marketing Communication)
Filiz ASLAN ÇETİN, Neval ÖZİÇ
Sayfa 157-172
DOI: 10.20491/isarder.2020.834
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Havayolu Taşımacılığında Hizmet Kalitesinin Kurumsal İmaj, Müşteri Memnuniyeti ve Müşteri Sadakati Üzerindeki Etkisi
(The Effect of Service Quality on Airline Transportation on Corporate Image, Customer Satisfaction and Customer Loyalty)
Gözde YANGINLAR, Fatih TUNA
Sayfa 173-187
DOI: 10.20491/isarder.2020.835
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Örgütsel Yeşil Davranışlara Yönelten Güdüler: Özel Okul Öğretmenleri Üzerine Nitel Bir Araştırma
(Motives Towards Organizational Green Behaviors: A Qualitative Research on the Private School Teachers)
Eylem BAYRAKÇI, Mehmet DİNÇ
Sayfa 188-201
DOI: 10.20491/isarder.2020.836
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Erkek ve Kadın Girişimcilerin Algılama Farklılıkları Üzerine Bir Araştırma: Konya İli Örneği
(A Research on Perception Differences of Female and Male Entrepreneurs: The Case of Konya Province)
Aykut BEDÜK, Namık ATA
Sayfa 202-214
DOI: 10.20491/isarder.2020.837
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Türk Bankacılık Sektörünün Veri Zarflama Analizi İle Etkinliğinin Ölçülmesi
Measurement of the Efficiency of Turkish Banking Sector with Data Envelopment Analysis)
Oğuzhan ÇARIKÇI, Fevzi AKBULUT
Sayfa 215-226
DOI: 10.20491/isarder.2020.838
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Ziyaret Tercihine Göre Alışveriş Merkezlerinin Marka Kişiliği Algı Farklılıklarının İncelenmesi
(According to Preference of Visit, Investigation of Brand Personality Perception Differences in Shopping Centers)
Pınar KAYIKÇI, Emrah CENGİZ
Sayfa 227-248
DOI: 10.20491/isarder.2020.839
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Sağlık Kurumlarında Çalışanların Adalet Algılarının ve Kişilik Özelliklerinin Örgütsel Güven Üzerindeki Rolü
(The Influence of the Justice Perceptions and Personal Traits of Health Employees on Organizational Trust)
Sibel ÖZAFŞARLIOĞLU SAKALLI, Edip ÖRÜCÜ
Sayfa 249-268
DOI: 10.20491/isarder.2020.840
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Ayakta ve Yatarak Tedavi Gören Hastaların Hizmet Kalitesi Algılarının Farklı Hastane Türleri İçin İncelenmesi
(An Investigaiton of Inpatients’ and Outpatients’ Perceptions of Healthcare Quality for Different Hospital Types)
Serdar SALTIK, Taner SIĞINDI
Sayfa 269-280
DOI: 10.20491/isarder.2020.841
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Dijital Kabile Kültüründe Satın Alma Davranışını Etkileyen Grup Dinamiklerini Anlamaya Yönelik Netnografik Bir Araştırma
(A Netnographic Research to Understand Group Dynamics Affecting Purchasing Behavior in Digital Tribe Culture)
Emine Pınar SAYGIN, Nezihe Figen ERSOY ARCA
Sayfa 281-303
DOI: 10.20491/isarder.2020.842
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Tüketici Etnosentrizminin Turistik Satın Alma Tercihine Etkisi
(The Effect of Consumer Ethnocentrism on Touristic Purchasing Preferences)
Yakup ÖZTÜRK
Sayfa 304-313
DOI: 10.20491/isarder.2020.843
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Research Article
Booking.com Issue for Small Businesses in Turkey
Arzu KILIÇLAR, Fulden N. KÜÇÜKERGİN, Esin AYSEN, K. Gürkan KÜÇÜKERGİN
Sayfa 314-320
DOI: 10.20491/isarder.2020.844
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Kamu Yönetiminde Beşeri Sermaye ve Eleştirel Düşünme Eğilimi İlişkisi: Kamu Personeli’ne Yönelik Bir Araştırma
(Relation of Human Capital and Critical Thinking Tendency in Public Administration: A Research on Civil Cervant)
Şerafettin ERTEN, İbrahim TÜRKMEN
Sayfa 321-331
DOI: 10.20491/isarder.2020.845
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Aile İşletmelerinde Büyüme Stratejisi olarak Uluslararasılaşma Seçeneği: Nitel Bir Araştırma
(Internationalization Option as a Growth Strategy in Family Businesses: A Qualitative Research)
Umut Sanem ÇİTÇİ, Tuğba ONUR
Sayfa 332-348
DOI: 10.20491/isarder.2020.846
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Grup Hedefleri Bağlamında Transformasyonel Liderliğin Satış Performansı Üzerindeki Etkisinde Satış Yaratıcılığının Aracılık Rolü
The Mediating Role of Sales Creativity in the Effect of Transformational Leadership on Sales Performance in the Context of Group Goals)
Can Efecan AKHAN, Ebru KALEMCİ, Murat Hakan ALTINTAŞ
Sayfa 349-360
DOI: 10.20491/isarder.2020.847
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Research Article
The Mediating Role of Mushroom Management Within the Impact of Job Stress on Intention to Leave
Mustafa Kemal KÜLEKCİ, Onur Başar ÖZBOZKURT, Emel BAHAR
Sayfa 361-371
DOI: 10.20491/isarder.2020.848
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
İşletmelerin Muhasebe Meslek Mensubu Seçimine Etki Eden Faktörlerin AHP Yöntemi Çerçevesinde Değerlendirilmesi: Sivas İlinde Bir Uygulama
(Evaluating The Factor Influencing the Accounting Professional Selection of Businesses Within the Scope of AHP Method: An Application in Sivas Province)
Öznur ARSLAN
Sayfa 372-383
DOI: 10.20491/isarder.2020.849
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
BDS 570 Kapsamında Verilen Denetçi Raporlarının İletişim Değeri Açısından İncelenmesi
(Examination of the Auditor’s Reports Given in the Scope of BDS 570 in Terms of Communication Value)
Alpaslan YAŞAR, Eray ÇETİN
Sayfa 384-391
DOI: 10.20491/isarder.2020.850
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Şanlıurfa İlindeki Yatırımcıların Bireysel Emeklilik Yatırım Fonlarına Karşı Tutumları
(Attitudes of Investors towards Private Pension Investment Funds in Şanlıurfa Province)
Ramazan AKBULUT, Dilruba BEYAZ
Sayfa 392-412
DOI: 10.20491/isarder.2020.851
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Toplu Yemek Firmalarında Uygulanan Personel Güçlendirmenin, Personel Memnuniyeti, Kurum Aidiyeti ve Kurum İçi İmaja Olan Etkisinin Belirlenmesi 
(Determination of the Impact of Empowerment in Catering Firms on Staff Satisfaction, Corporate Loyalty and Corporate Image)
Ali KAPLAN, Muammer BEZİRGAN
Sayfa 413-428
DOI: 10.20491/isarder.2020.852
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Research Article
The Deconstruction of Women Image Through Advertising
Didem Zeynep BAYAZIT
Sayfa 429-439
DOI: 10.20491/isarder.2020.853
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Research Article
The Effects of Trust and Capability in Supply Chain on Firm Performance Through Supply Chain Agility and Collaborative Advantage
Murat ÇEMBERCİ, Mustafa Emre CİVELEK
Sayfa 440-453
DOI: 10.20491/isarder.2020.854
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Research Article
Effect of Celebirity Endorsement on Consumers Purchase Intention in the Mediation Effect of Brand Image
Reem ALAWADHİ, Müge ÖRS
Sayfa 454-468
DOI: 10.20491/isarder.2020.855
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Vakıf Üniversitelerinin Web Sayfalarındaki Misyon ve Vizyon İfadelerinde Etik Vurgular Üzerine Bir Araştırma
(A Research on Ethical Emphasis on Mission and Vision Expressions of Foundation Universities Web Pages)
Nuran ÖZTÜRK BAŞPINAR
Sayfa 469-488
DOI: 10.20491/isarder.2020.856
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Analysis of Sustainable E-Logistics Activities with Analytic Hierarchy Process
Cansu ÇAKILCI, Yücel ÖZTÜRKOĞLU
Sayfa 489-497
DOI: 10.20491/isarder.2020.857
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Research Article
Altman’s Z”-Score to Predict Accounting Based Financial Distress of Municipalities: Bankruptcy Risk Map for Metropolitan Municipalities in Turkey
Ali KABLAN
Sayfa 498-509
DOI: 10.20491/isarder.2020.858
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Tüketici Yenilikçiliğinin Algılanan Risk Üzerine Etkisi: Kuşadası’ndaki 5 Yıldızlı Otel Müşterileri Örneği
(The Effect of Consumer Innovativeness on Perceived Risk: The Example of 5 Star Hotel’s Guests in Kuşadası)
Muhammed BAYKAL, Ahu YAZICI AYYILDIZ
Sayfa 510-530
DOI: 10.20491/isarder.2020.859
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Kurumsal İtibar ve Algılanan Riskin Tüketici Satın Alma Davranışına Etkisi: Elektronik Ticaret Perakende Sektöründe Bir Uygulama
(The Effect of Corporate Reputation and Perceıved Risk on Consumer Purchasing Behavior: an Application In Electronic Trade Retail Sector)
Fatih Güllük, Necmiye Tülin İRGE
Sayfa 531-545
DOI: 10.20491/isarder.2020.860
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Research Article
Determination of Customer Satisfaction by Text Mining: Case of Cappadocia Hotels
Ozan ÇATIR, Kenan SAKALLI, Hasan ARMUTLU, Şükran ARMUTLU
Sayfa 546-556
DOI: 10.20491/isarder.2020.861
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Research Article
A Research on Social Media Use of the Youth Regarding Their Service Purchasing Behaviors
Ayşe Nevin SERT
Sayfa 557-570
DOI: 10.20491/isarder.2020.862
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Örgütsel Çatışma Yönetimi İle Örgütsel Vatandaşlık Davranışı İlişkisini İncelemeye Yönelik Bir Araştırma
(A Study on the Relationship Between Organizational Citizenship Behaviour and Organizational Conflict Management)
Özkan YILMAZ, Ömür Nezcan ÖZMEN
Sayfa 571-582
DOI: 10.20491/isarder.2020.863
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Research Article
The Determinants of Business Analytics Adoption: Does One-Size Fit All?
Nazlı BAYRAM, Melek AKIN ATEŞ
Sayfa 583-598
DOI: 10.20491/isarder.2020.864
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Hisse Senedi Piyasasında Likidite ve Getiri Oynaklığı İlişkisi: Borsa İstanbul Örneği
(The Relationship between Liquidity and Return Volatility in the Stock Market: The Case of Borsa İstanbul)
Gözde GÜRGÜN, Bilge CANBALOĞLU
Sayfa 599-609
DOI: 10.20491/isarder.2020.865
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Girişimciliğin Finansmanında Banka Finansmanına Karşı Risk Sermayesi: ODTÜ Teknokent Örneği
(Venture Capital versus Bank Financing in the Finance of Entrepreneurship: The Case of METU Technopark)
Ebru BAYSOY, Gökhan ÖZKUL
Sayfa 610-630
DOI: 10.20491/isarder.2020.866
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Stratejik Zekâ Yönetim Sisteminin Kurumsal Performansa Etkisi
(Effects of Strategic Intelligence Management System on Corporate Performance)
Mustafa YÖRÜK, Alptekin SÖKMEN
Sayfa 631-648
DOI: 10.20491/isarder.2020.867
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Karbon Maliyetlerinin Belirlenmesine İlişkin Demir Çelik İşletmesinde Uygulama
(A Case Study for Carbon Cost Determination in Iron and Steel Company)
Elif DEMİRCİOĞLU, Demet EVER
Sayfa 649-662
DOI: 10.20491/isarder.2020.868
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Etkileşimsel Adaletin Çalışanların Seslilik Davranışı Üzerine Etkisi: Negatif Duyguların Aracılık Rolü
(The Effect of Interactional Justice on Employee Voice Behavior: The Mediating Role of Negative Emotions)
Ali ACARAY
Sayfa 663-675
DOI: 10.20491/isarder.2020.869
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Bankacılık Sektöründe Hata ve Hile: Banka Yöneticileri Üzerine Bir Araştırma
(Mistake and Fraud in Banking Sector: A Research on Bank Managers)
Şerife KILIÇARSLAN, Özen AKÇAKANAT
Sayfa 676-692
DOI: 10.20491/isarder.2020.870
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
İşletmeler İçin Turizm Yatırım Potansiyelinin Belirlenmesi: Kırgızistan Örneği
(Determination of Tourism Potential for Business: Example of Kyrgyzstan)
Ahmet TAYFUN, Erkan AKGÖZ, Narıngül MARGAZİEVA, Kymbat ASANOVA
Sayfa 693-704
DOI: 10.20491/isarder.2020.871
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Hisse Fiyatları ile Yabancı Yatırımcı Ticareti Arasındaki İlişki: Borsa İstanbul’da İşlem Gören Bankalar Üzerine Bir Uygulama
(The Relationship between Stock Prices and Foreign Investor Trading: AnApplication to Banks Listed in Borsa Istanbul)
Bekir KAYA
Sayfa 705-714
DOI: 10.20491/isarder.2020.872
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Konaklama İşletmelerinde İş-Aile Çatışmasının İşe Bağlılık Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Araştırma
(A Research on Determining The Effect of Work-Family Conflict on Work Engagement in Accommodation Enterprises)
Erdal YILMAZ, Sevil GASİMOVA
Sayfa 715-731
DOI: 10.20491/isarder.2020.873
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Yeni Ürün Geliştirme Projelerinde Risk ve Başarı Faktörlerinin Bulanık DEMATEL Tekniği ile Değerlendirilmesi
(Risk and Success Factors Assestment for New Product Development Projects by Using Fuzzy DEMATEL)
Berna BULĞURCU, Funda Sinem KOÇAK
Sayfa 732-748
DOI: 10.20491/isarder.2020.874
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Animasyon Aktivitelerinde Deneyim Kalitesinin Otel İşletmelerinin İmajı, Konukların Değer Algısı ve Tekrar Satın Alma Niyetine Etkisi
(The Impact of Experience Quality of Animation Activities on Hotel Corporate Image, Perceived Value and Repurchase Intention)
Hakan ÇETİNER, Ali YAYLI
Sayfa 749-768
DOI: 10.20491/isarder.2020.875
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Algılanan Yönetici Pişmanlığının İstismarcı Yönetim ve İş-Aile Dengesi İlişkisindeki Rolü
(The Role of The Perceived Supervisor Remorse on The Relationship Between Abusive Supervision and Work-Family Balance)
Kemal KÖKSAL, Ali GÜRSOY
Sayfa 769-778
DOI: 10.20491/isarder.2020.876
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Web Sayfası Kullanım Kalitesi, Yeniden Satın Alma Niyeti ve Canlı Destek İlişkisi: Online Alışveriş Siteleri Üzerine Bir Araştırma
Web Page Quality, Intention of Re-purchasing and Live Support Relationship: A Researching on the Online Shopping Sites)
Emine AYDINHAN, Serhat ERAT
Sayfa 779-797
DOI: 10.20491/isarder.2020.877
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Konaklama İşletmelerinde Günlük Durum Raporu: Gelir Gider Tespiti İçin Günlük Raporların Oluşturulmasına Yönelik Bir İnceleme
(Daily Status Report in Accommodation Enterprises: An Investigation on Generating Daily Reports for Income Expense Determination)
Engin MERİÇ
Sayfa 798-809
DOI: 10.20491/isarder.2020.878
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Banka Kredileri ve Türk Bankacılık Sektöründe Kredilerin Uluslararası Karşılaştırmalı Analizi
(Bank Loans and International Comparative Analysis of Loans in the Turkish Banking Sector)
Cemil ŞENEL
Sayfa 810-825
DOI: 10.20491/isarder.2020.879
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
BİST İmalat Sektöründeki Küçük Boyuttaki ve Orta Ölçekteki İşletmelerin Sermaye Yapısına Etki Eden Faktörlerin Kanonik Korelasyon Analizi İle Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi
(Comparative Analysis of Factors Affecting the Capital Structure of Small and Medium Enterprises in BIST Manufacturing Sector Using Canonical Correlation Analysis)
Nilüfer YÜCEDAĞ ERDİNÇ, Güven SAYILGAN
Sayfa 826-847
DOI: 10.20491/isarder.2020.880
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
AVM İmajının AVM Ziyareti, Müşteri Memnuniyeti, Müşteri Sadakati ve Ağızdan Ağıza İletişim Üzerindeki Etkisi
(The Impact of Shopping Center Image on Shopping Center Patronage, Customer Satisfaction, Customer Loyalty and Word of Mouth)
Parisa ALİZADEHFANAELOO, Haşim ÖZÜDOĞRU
Sayfa 848-865
DOI: 10.20491/isarder.2020.881
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Stratejik Grup Üyeliği ile Performans İlişkisi: Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma
(Strategic Group Membership and Performance Relationship: A Research in the Banking Industry)
Pelin ERDEN ÇEVİK, Dursun BİNGÖL
Sayfa 866-887
DOI: 10.20491/isarder.2020.882
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
İş-Yaşam Dengesinin Yaşam Doyumuna Etkisinde İşe Gömülmüşlüğün Aracılık Rolü: Konaklama İşletmelerinde Bir Uygulama
(Job Embeddedness as a Moderator of the Impact of Work-Life Balance on Life Satisfaction: An Application in Hospitality Business)
Boran TOKER, M. Bahadır KALIPÇI
Sayfa 888-901
DOI: 10.20491/isarder.2020.883
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Beton ve Betonarme Mamul Üreten Bir İşletmede Maliyetlerin Faaliyet Tabanlı Maliyet Sistemi İle Hesaplanması
(Calculation of Costs by Activity-Based Costing in a Concrete and Reinforced Concrete Producing Enterprise)
Seçkin ARSLAN, Caner AYSALAR
Sayfa 902-920
DOI: 10.20491/isarder.2020.884
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Research Article
Predictive Power of Humor Types in Explaining Leadership Styles in Different Organizations
Muammer ERGÜN, Mustafa Öztürk AKCAOĞLU
Sayfa 921-937
DOI: 10.20491/isarder.2020.885
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Orman, Kâğıt ve Basım Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Finansal Performanslarının Ölçülmesi: Borsa İstanbul’da Bir TOPSİS Uygulaması
(Measuring Financial Performance of Enterprises Operating in Forest, Paper and Printing Sector: A TOPSIS Application in Borsa İstanbul)
Bülent YILDIZ, Muammer ERDOĞAN
Sayfa 938-954
DOI: 10.20491/isarder.2020.886
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Yeşil Tedarikçi Seçim Problemi İçin Hedef Programlama ve Gri İlişkisel Analiz Yöntemi
(Goal Programming and Gray Relation Analysis Methods for Green Supplier Selection)
Fatma Selen MADENOĞLU
Sayfa 955-972
DOI: 10.20491/isarder.2020.887
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Örgütlerde İletişim Sorunlarının Saptanması ve Çözümü İçin Kullanılabilecek Teknikler Üzerine Bir İnceleme
(A Study on Techniques That can be Used to Identify and Solve Communication Problems in Organizations)
Meral ÇAKIR
Sayfa 973-989
DOI: 10.20491/isarder.2020.888
Özet Tam Metin
ara-bosluk