YAZARLARIMIZA DUYURU

Cilt 7, Sayı 3 (2015)

Kapak İçindekiler Hakem Kurulu
ara-bosluk

The Effect of Mobbing on Burnout Syndrome at Workplace: An Application on Health Staff in Turkey
Sayfa 7-21
Ayça Hatice TÜRKAN, İbrahim KILIÇ
DOI: 10.20491/isader.2015315710
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet
ara-bosluk
Factors Affecting the Way Financial Consumers in Turkey Regard Internet Banking
Sayfa 22-35
İsmail YILDIRIM
DOI: 10.20491/isader.2015315711
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet
ara-bosluk
Pozitif Psikolojik Sermayenin Örgüt İçi Politik Davranışlara Etkisi: Akademisyenler Üzerine Bir Araştırma
(The Impact of Positive Psychological Capital on Political Behaviour in Organizations: A Study on Academic Staff)

Sayfa 36-58
Emre ORUÇ, Rana ÖZEN KUTANİS
DOI: 10.20491/isader.2015315712
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet
ara-bosluk
Yönetici Liderlik Yaklaşımının Çalışanın Örgütsel Bağlılığı, İş Tatmini ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkisi: Türkiye’deki Ceza İnfaz Kurumlarında Bir Uygulama
(Effects of the Leadership Styles on the Organisational Commitment, Job Satisfaction, and Intention to Leave: A Research on Turkish Prisons and Detention Houses)

Sayfa 59-74
Ceren GÜVEN GÜRES, Alptekin SÖKMEN
DOI: 10.20491/isader.2015315713
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet
ara-bosluk
Hizmetkâr Liderlik ve Örgütsel Adaletin Örgütsel Özdeşleşmeye Etkisinde Örgütsel Güvenin Aracılık Rolü
(The Mediating Role of Organizational Trust on The Effects of Servant Leadership and Organizational Justice on Organizational Identification)

Sayfa 75-95
M. Fikret ATEŞ
DOI: 10.20491/isader.2018315714
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet
ara-bosluk
Otel Çalışanlarının Dönüşümcü Liderlik Tarzına İlişkin Algılarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma
(A Study to Determine The Perception of Transformational Leadership of The Hotel Staff)
Sayfa 96-122
Ozan ÇATIR, Kurban ÜNLÜÖNEN
DOI: 10.20491/isader.2015315715
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet
ara-bosluk
İş Dünyasına Yönelik Yayınlarda İnsan Kaynakları Yönetimi: Türkiye’de Yayınlanan Dergiler Üzerine Bir Araştırma
(Human Resources Management in Magazines for Business Circle: A Study into the Magazines Published in Turkey)

Sayfa 123-142
Güler SAĞLAM ARI, Yasin BOYLU
DOI: 10.20491/isader.2015315716
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet
ara-bosluk
Sağlık Kurumlarında Süreç Yönetimi Uygulamaları
(Process Management Practices In Healthcare Institutions)

Sayfa 143-172
Şükrü KILIÇ, Cumhur AYDINLI
DOI: 10.20491/isader.2015315717
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet
ara-bosluk
Medikal Turizm Sektöründe Küresel İşbirliği, Yenilikçilik ve Büyüme: Antalya Örneği
(Global Cooperation, Inventiveness and Growth in Medical Tourism Sector: Antalya Sample)

Sayfa 173-192
Pelin ARSEZEN OTAMIŞ, Nedim YÜZBAŞIOĞLU
DOI: 10.20491/isader.2015315718
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet
ara-bosluk
Türkiye’de Döviz, Faiz ve Bankacılık Kaynaklı Finansal Kırılganlıkların Temel Belirleyicilerinin Analizi
(Analiyzing Main Determinant of Currency, Debt and Banking Crises and Fragilities in Turkey)

Sayfa 193-229
Murat TÜRKER
DOI: 10.20491/isader.2015315719
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet
ara-bosluk
Türk Bankacılık Sektöründe 2014 Yılı Verileri İle Stres Testi Uygulaması
(Stress Test Application at the Turkish Banking Sector with 2014 Data)

Sayfa 230-260
Fatih B. GÜMÜŞ, Öner NALBANTOĞLU
DOI: 10.20491/isader.2015315720
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet
ara-bosluk
Kurumsallaşma Sürecinde Retorik Stratejilerinin Rolü: Türkiye’de Sigortacılık Sektörünün Kurumsallaşması Üzerine Niteliksel Bir Analiz
(
The Role of Rhetorical Strategies On The Process Of Institutionalization: A Qualitative Analysis Of Insurance Industry In Turkey)

Sayfa 261-282
Mustafa GÖKOĞLU, Erdem KIRKBEŞOĞLU, Şule TUZLUKAYA
DOI: 10.20491/isader.2015315721
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet
ara-bosluk
Temel Benlik Değerlendirmeleri-Girişimci Kişilik İlişkisinde Ençoklamacı Karar Verme Yaklaşımının Aracı Değişken Rolü: Konya Örneği
(The Mediating Role of Maximizer Decision Making Approach in Core Self-Evaluations and Entrepreneurial Personality Relationship: Konya Sample)

Sayfa 283-310
Aykut ARSLAN, Serdar YENER
DOI: 10.20491/isader.2015315722
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet
ara-bosluk
Girişimcilik Eğitimlerinin Öğrencilerin Girişimcilik Eğilimlerine Olan Etkilerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma: Pamukkale Üniversitesi Honaz Meslek Yüksekokulu Örneği
(A Research on Determinig The Effects of Entrepreneurship Tendencies of The Students Gettıng The Entrepreneurship Education: Sample of Honaz Vocational School at Pamukkale University)

Sayfa 311-335
Ali SOYLU, Dilek ŞENEL, Veli Rıza KALFA, M. L. KOCAALAN
DOI: 10.20491/isader.2015315723
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet
ara-bosluk
Üniversite Öğrencilerinin Finansal Risk Algılarında Etkisi Olan Demografik Faktörlerin Belirlenmesi: Pamukkale Üniversitesi Örneği
(The Determination of The Factors Affecting The Perception of University Students Regarding Financial Risks: An Example of Pamukkale University)

Sayfa 336-355
Veli Rıza KALFA, Engin ÇAKIR, Gülşah Sezen AKAR
DOI: 10.20491/isader.2015315724
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet
ara-bosluk
Kurumsal Sürdürülebilirlik Kapsamında Sürdürülebilirlik Raporlarına Yönelik İçerik Analizi: Türkiye’deki En Büyük 100 Sanayi İşletmesi
(The Content Analysis of Sustainability Reports On the Context of Corporate Sustainability: Top 100 Industrial Enterprises in Turkey)

Sayfa 356-376
Fulya MISIRDALI YANGİL
DOI: 10.20491/isader.2015315725
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet
ara-bosluk
E-Ticarette Tüketici Satın Alma Karar Süreci: Salzburg-Ankara Örneği
(Consumer Decision-Making Process in E-Commerce: Case of Salzburg-Ankara)

Sayfa 377-394
Ahmet GÜRBÜZ, Nurettin AYAZ, Mete ALBAYRAK
DOI: 10.20491/isader.2015315726
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet
Seyahat Acentelerinin E-Hizmet Uygulamalarının Kalitesinin Ölçümü: Bir Model Önerisi
(Measuring the Quality of Travel Agencies E-Service Application: Proposed A Model)

Sayfa 395-406

Ali Turan BAYRAM, R. Pars ŞAHBAZ
DOI: 10.20491/isader.2015315727
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet
ara-bosluk
Turist Rehberlerinin Davranışsal Personel Güçlendirme Algıları
(Perceptions of Tourist Guides on Employee Empowerment: Behavioral Approach)

Sayfa 407-431
Nuray TETİK
DOI: 10.20491/isader.2015315728
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet
ara-bosluk
Müşteri Temelli Marka Değerinin Yaratılması ve Termal Turizm Amaçlı Seyahat Eden Turistlerin Marka Algılarının Ölçülmesi: Balçova Termal Tesislerine Yönelik Bir Araştırma
(Creating Customer-Based Brand Equity and Measuring Brand Perception of Tourists who Travel for Thermal Tourism: Balcova Survey)

Sayfa 432-456
Melike GÜL, Düriye BOZOK
DOI: 10.20491/isader.2015315729
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet
ara-bosluk
Termal Turizm İşletmelerinde, Turistik Tüketicilerin Tatmin Düzeylerine Etki Eden Faktörlerin
Belirlenmesi: Kırşehir İli Üzerine Bir Uygulama
(Identification of Factors Affecting the Level of Consumer Satisfaction in Thermal Tourism Business: An Application on Kırşehir)
Sayfa 457-481
Burcu Gülsevil BELBER, Ayşegül TURAN
DOI: 10.20491/isader.2015315730
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet
ara-bosluk
İşgörenlerin Tükenmişlik Düzeylerinin İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkisi: Hatay’daki Otel İşletmelerinde Bir Araştırma
(The Impact of Burnout Level of Employees on Intention to Leave: A Research on the Hotels in Hatay)

Sayfa 482-507
Zeynep ASLAN, Senem ETYEMEZ
DOI: 10.20491/isader.2015315731
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet