YAZARLARIMIZA DUYURU

Cilt 7, Sayı 2 (2015)

Kapak İçindekiler Hakem Kurulu
ara-bosluk

Örgüt Kültürü ve İşe İlişkin Duygusal İyilik Algısının Çalışanların Çatışma Çözümü Tarzları Üzerindeki Etkisi
(The Impact of Organizational Culture and Job Related Affective Well Being on Employees’ Conflict Resolution Styles)
Sayfa 7-37
Nurdan ÖZARALLI
DOI: 10.20491/isader.2015215732
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet
ara-bosluk
Psikolojik Sermayenin Örgütsel Özdeşleşme Üzerine Etkisinde Algılanan Örgütsel Desteğin Aracılık Rolü
(Mediating Role of Perceived Organizational Support on the Impact of Psychological Capital on Organizational Identification)
Sayfa 38-62
Haluk ERDEM, Yunus GÖKMEN, Ufuk TÜREN
DOI: 10.20491/isader.2015215733
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet
ara-bosluk
İlkokul ve Ortaokul Müdür Yardımcılarının Örgütsel Bağlılıklarının Bir Yordayıcısı Olarak Okul Kültürü (Yalova İli Örneği)
(The School Culture Predictor Of Organizational Commitment Of Elementary And Secondary Vice (Yalova Sample)
Sayfa 63-86
Zekai ÖZTÜRK, Sezai MARAL
DOI: 10.20491/isader.2015215734
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet
ara-bosluk
Psikolojik Şiddetin Tükenmişlik Üzerindeki Etkisinde İş Stresinin Aracılık Rolü: Ankara İlindeki Sosyal Güvenlik Kurumuna Bağlı Çalışanlar Üzerinde Bir Analiz
(The Mediating Role of Job Stress on The Effect of Mobbing on Burnout: An Analysis of Social Security Organization Employees in The District of Ankara)
Sayfa 87-114
Yücel EROL, Menekşe TARHAN ÖZTOPRAK
DOI: 10.20491/isader.2015215735
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet
ara-bosluk
Sessizleşen Örgütlerde Öz Yeterlilik Algısının Rolü: Alanya’daki Konaklama İşletmeleri Üzerinde Bir Araştırma
The Role Of Self-Efficacy Perception in Silencing Organization: A Study On Accommodation Enterprises in Alanya 
Sayfa 115-156
Engin ÜNGÜREN, Aysen ERCAN
DOI: 10.20491/isader.2015215736
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet
ara-bosluk
Tüketicilerin Kişilik Özellikleri, Risk Algıları ve Yeniden Satın Alma Davranışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Otel İşletmelerinde Bir Araştırma
(The Study of Relation Among Personality Characteristics, Perceived Risks And Repurchasing Behaviours Of Consumers: A Research Of Hotel Enterprises)
Sayfa 157-179
Erdem TEMELOĞLU
DOI: 10.20491/isader.2015215737
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet
ara-bosluk
Pazarlama Harcamalarının Firma Değeri Üzerindeki Etkisi Üzerine Bir Araştırma
(A Research on The Effects of Marketing Spending on Firm Value)
Sayfa 180-194
Mesut DOĞAN, Gülsevil MECEK
DOI: 10.20491/isader.2015215738
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet
ara-bosluk
Measuring And Explaining Turkey’s Competitiveness in Services Using Balassa Index and Diamond Model
Sayfa 195-213
Abdulkadir GÜMÜŞ, Mahmut HIZIROĞLU
DOI: 10.20491/isader.2015215739
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet
ara-bosluk
Sektörel Etkinlik Ölçümü: Girdi Çıktı Tablosu ve Veri Zarflama Analizi İle Bir Uygulama
(Sectorial Efficiency Measurement: An Application with Input Output Table and Data Envelopment Analysis)
Sayfa 214-234
Şenol ALTAN, Murat ATAN, Selman TOKPINAR
DOI: 10.20491/isader.2015215740
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet
ara-bosluk
Turizm Sektöründe BIST’a Kayıtlı İşletmelerin Veri Zarflama Analizi ve Toplam Faktör Verimliliği ile Finansal Performanslarının İncelenmesi
(The Examination of Financial Performance of Companies in Tourism Sector, Which Are Being, Traded in Exchange Istanbul (EI) With Data Envelopment Analysis and Total Factor Productivity)
Sayfa 235-257
Emre YAKUT, Melda HARBALIOĞLU, Nazmiye Ülkü PEKKAN
DOI: 10.20491/isader.2015215741
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet
ara-bosluk
Sürdürülebilirlik Raporlaması ve Çevresel Performans: Borsa İstanbul’da Bir Uygulama
(Sustainability Reporting and Environmental Performance: A Case Study in Istanbul Stock Exchange)

Sayfa 258-273
Ahmet TANÇ, Abdurrahman GÜMRAH
DOI: 10.20491/isader.2015215742
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet
ara-bosluk
KOBİ TFRS Standartlarına Göre Oluşturulacak Öz Kaynaklar Değişim Tablosu ve Gelir ve Dağıtılmamış Kârlar Tablosu Önerisi: Örnek Bir Uygulama
(A Proposal on the Statement of Income and Retained Earnings and the Statement of the Changes in Equity to Be Issued Accounting to the SMEs TFRS Standards: A Sample Case)
Sayfa 274-292
Serkan ÖZDEMİR, Cemal ELİTAŞ
DOI: 10.20491/isader.2015215743
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet
ara-bosluk
Dış Ticaret Performansına Dayalı Ülke Riski Öngörüleri İle Aktif-Pasif Yönetiminde Para Birimi Tercihlerinin Bankaların Likidite Performansı Üzerindeki Etkileri: Ampirik Bir Analiz
(Effects Of Country Risk Forecasts Based On Foreign Trade Performance And Currency Choices In Asset-Liability Management On Banks’ Liquidity Performance: An Empirical Analysis)
Sayfa 293-325
Erol MUZIR, Ayberk ŞEKER
DOI: 10.20491/isader.2015215744
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet
ara-bosluk
Muhasebecilik Hizmetlerinde Değiştirme Maliyetleri
Switching Costs in Accounting Services
Sayfa 326-348
Fatih KOÇ, Nisa Kıymet ŞAHİN
DOI: 10.20491/isader.2015215745
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet
ara-bosluk
Profesyonel Turist Rehberlerinin Performanslarının Yerli Turistler Tarafından Değerlendirilmesi
Assessment Of Professional Tour Guides’ Performances By Local Tourists
Sayfa 349-374
Atınç OLCAY, Yusuf BOZGEYİK, Harun AKKÖZ, Metin SÜRME
DOI: 10.20491/isader.2015215746
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet
ara-bosluk
Teknoloji Kullanılabilirliği ve Bireysel Teknolojik Hazıroluşun Elektronik Belge Yönetim Sistemi Kullanımına Etkisi: Üniversite Hastanesi Çalışanları Üzerinde Bir Uygulama
(The Effects of Technology Usabilitiy and Individual Technology Readiness on Utilization of Electronic Document Management System (EDMS):  A Research on Employee of University Hospital)
Sayfa 375-387
Asuman ATİLLA, Fatma MANSUR, Dilek USLU
DOI: 10.20491/isader.2015215747
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet
ara-bosluk
Mülki İdarecilerin Astlarını Motive Etme Davranışlarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma
(A Research to Determine Local Governors Motivating Behaviour Their Employees)
Sayfa 388-409
Arzu KILIÇLAR, Cihan SEÇİLMİŞ, Yaşar SARI
DOI: 10.20491/isader.2015215748
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet