YAZARLARIMIZA DUYURU

Cilt 11, Sayı 2 (2019)

Kapak İçindekiler Hakem Kurulu
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Talep Tahmini ve Dinamik Fiyatlandırma İle Havayolu Bilet Fiyatlarının Belirlenmesi
(Determination of Airline Ticket Pricing Based on Demand Forecast and Dynamic Pricing Policy)
Harun Reşit YAZGAN, Gökçe CANDAN, Merve ATAMAN

Sayfa 732-742
DOI: 10.20491/isarder.2019.632
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Psikolojik Sermayenin Bireysel Performans Üzerindeki Etkisinde Birey-Örgüt Uyumunun Aracılık Rolü: Vakıf Üniversitelerindeki Öğretim Üyelerine Yönelik Bir Araştırma
(Mediating Role of Person-Organization Fit in The Effect of Psychological Capital on Individual Performance: A Research on The Academicians in Foundation Universities)
Osman Seray ÖZKAN, Tolga OMAY

Sayfa 743-757
DOI: 10.20491/isarder.2019.633
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Presenteizm İle Örgütsel Sessizlik Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma
(The  Research  on  The  Relationship  Between  Presenteeism  and Organizational  Silence)
Mehmet Halit YILDIRIM, Şükran ORUÇ

Sayfa 758-774
DOI: 10.20491/isarder.2019.634
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Yöneticilerin Öz Yeterlilik İnançları, Yönetsel Güçlülük Düzeyleri ve Karar Verme Stilleri Arasındaki İlişki
(Relationship Between Self Efficacy Managerial Resourcefulness and DecisionMaking Styles of Managers)
Emrah KESKİN, Nilüfer ŞAHİN PERÇİN

Sayfa 775-786
DOI: 10.20491/isarder.2019.635
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Markalaşma  Çalışmaları:  Türkiye’de  Kahve  Zinciri  Olan  Bir  Kobi’nin İncelenmesi
(Branding Activities: The Survey of A SME’s Which Coffee Chain in Turkey)
Gökhan AKALAN, Bora GÖKTAŞ, İnci ERDOĞAN TARAKÇI
Sayfa 787-805
DOI: 10.20491/isarder.2019.636
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Bolu İli’nde Faaliyet Gösteren Kadın Girişimcilerin Pazarlama Bilgi Düzeyleri Üzerine Bir İnceleme
(An Investigation on the Marketing Knowledge Levels of Women Entrepreneurs in Bolu)
Oya ERU

Sayfa 806-825
DOI: 10.20491/isarder.2019.637
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Ruhsal İyi Oluşun / Ruhsal Sağkalımın Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerine Etkisi
(The Effect of Spiritual Well-being/ Spiritual Survival on Organizational Citizenship Behavior)
Tuğçe ŞİMŞEK
Sayfa 826-834
DOI: 10.20491/isarder.2019.638
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Bireysel Emeklilik Şirketi Seçimine Analitik Hiyerarşi Prosesi ve Gri İlişkisel Analiz Yöntemlerinin Uygulanması
(The Application of Analytic Hierarchy Process and Gray Relational Analysis Methods in the Selection of Private Pension Company)
Elçin NOYAN, Erdoğan GAVCAR, Cansu TOSUN GAVCAR
Sayfa 835-847
DOI: 10.20491/isarder.2019.639
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Girişimci İşletmelerde Pazarlama Yeteneklerinin Belirleyicileri ve Sonuçlarının Araştırılması
(Researching the Determinants and Results of Marketing Capabilities in Entrepreneur Business)
A. Buğra HAMŞIOĞLU
Sayfa 848-863
DOI: 10.20491/isarder.2019.640
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Türkiye’de Bireysel Emeklilik Sistemi: Modelleme ile Gelişiminin Değerlendirilmesi
(Individual Pension System in Turkey: Modeling and Evaluation of Development)
Özgül YALÇIN, Beyhan MARŞAP

Sayfa 864-875
DOI: 10.20491/isarder.2019.641
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Etik Liderliğin İşten Ayrılma Niyetine Etkisinde Algılanan Kurumsal İtibarın Rolü
(The Role of Perceived Corporate Reputation on the Impact of Ethical Leadership to Turnover Intention)
Hüseyin ŞEN, Cihat ERBİL, Enver AYDOĞAN

Sayfa 876-889
DOI: 10.20491/isarder.2019.642
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Öz Kendilik Değerlendirmesinin Presenteeism Üzerine Etkisinde Çalışmaya Tutkunluğun Aracılık Rolü
(The Mediating Role of Work Engagement on the Effect of Core Self-­Evaluation on Presenteeism)
Ali ACARAY
Sayfa 890-904
DOI: 10.20491/isarder.2019.643
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
The Impact of Electronic Word-of-Mouth Marketing on the Generation-Y’s Intention to Buy Tourism Services
Nuriye GÜREŞ, Seda ARSLAN, Cevher YÜKSEL, Aylin VARIŞLI, Duygu BABAT, Menekşe GÜNDOĞDU

Sayfa 905-916
DOI: 10.20491/isarder.2019.644
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Üçüncü Parti Lojistik Sektöründe Depolama Faaliyetlerinin Stratejik Yönetimi: AHS ve KFG Yöntemlerinin Klasik ve Bulanık Yaklaşımlar Açısından Karşılaştırılması
(Strategic Management of Warehouse Activities in the Third Party Logistics Sector: Comparison of AHS/QFD methods in terms of Classical and Fuzzy Approaches)
Irmak DALDIR, Çiğdem SOFYALIOĞLU

Sayfa 917-936
DOI: 10.20491/isarder.2019.645
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Kurumsal İtibar ile Marka Değeri İlişkisinde Reklamın Aracılık Rolü
(The  Mediating  Role  of  Advertising  in  Corporate  Reputation  and  Brand Equity  Relationship)
Özlem ÖNCEL GÜNEŞ, İzlem GÖZÜKARA

Sayfa 937-948
DOI: 10.20491/isarder.2019.646
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Psikolojik  Sermaye  ve  Duygusal  Emeğin  Örgütsel  Bağlılık  Üzerindeki Etkisi
(The Effect of Psychological Capital and Emotional Labor on Organizational Commitment)
Tuba BÜYÜKBEŞE, Hüseyin ASLAN
Sayfa 949-963
DOI: 10.20491/isarder.2019.647
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Yöneticilerin Liderlik Özelliklerinin Çalışanların Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Sergilemelerinin Üzerindeki Etkisi: Perakende Sektöründe Bir Araştırma
(The Effect of Managers’ Leadership Styles on Employees’ Organizational Citizenship Behaviour: A Research in Retail Sector)
Nilüfer RÜZGAR
Sayfa 964-975
DOI: 10.20491/isarder.2019.648
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Duygusal  Zekânın  Etkili  Liderlik  Üzerine  Etkisi:  Türkiye  ve  Afganistan Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma
(Impact of Emotional Intelligence on Effective Leadership: A Comparative Study of Turkey and Afghanistan)
Belgin AYDINTAN, Neslihan KÜNYE, Hamayoun GHAFOURZAY

Sayfa 976-989
DOI: 10.20491/isarder.2019.649
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Piyasaların Likiditesi Sürü Davranışını Tetikliyor Mu?
(Does The Liquidity of Market Lead to Herding?) 
Sibel ÇELİK, Yasemin DENİZ KOÇ
Sayfa 990-997
DOI: 10.20491/isarder.2019.650
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Çalışanların Psikolojik Rahatlık Algısı, Pozitif Ses Çıkarma Davranışı ve İşten Ayrılma Niyeti İlişkisi Üzerine Ampirik Bir Çalışma
(An Empirical Study on Relationship between Employees’ Psychological Perception of Comfort, Positive Utterance and Intent to Quit)
Nuray TÜRKOĞLU, Duygu ÖZYILMAZ MİSİCAN
Sayfa 998-1010
DOI: 10.20491/isarder.2019.651
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Girdi Olarak Maliyetlere Yönelik Veri Zarflama Analizi Modelleri İle Göreli Etkinlik Analizi
(Relative Efficiency Analysis With Data Envelopment Analysis Models Using Costs As Input)
Funda ÖZÇELİK, Burcu AVCI ÖZTÜRK

Sayfa 1011-1028
DOI: 10.20491/isarder.2019.652
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Örgütsel  Desteğin  Örgütsel  Bağlılık  Üzerine  Etkisinde  Örgütsel  Güven Algısının Aracı Rolü
(The Effects of Organizational Support to Organizational Commitment Intermediary Role of Perception of Organizational Trust)
Serkan NAKTİYOK, Ömer Faruk İŞCAN
Sayfa 1029-1043
DOI: 10.20491/isarder.2019.653
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Is Cultural Environment a Determinant of Perceived Corporate Reputation?
Volkan YÜNCÜ, Celil KOPARAL
Sayfa 1044-1056
DOI: 10.20491/isarder.2019.654
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
The Impact of Firm Specific Characteristics on The Relation Between Financial Distress And Capital Structure Decisions
Nida ABDİOĞLU
Sayfa 1057-1067
DOI: 10.20491/isarder.2019.655
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Are Emerging Market Economies Subject to Credit Rating Bias?: Evidence from South Africa, Hungary and Turkey Cases
Bilge CANBALOĞLU, Özge SEZGİN ALP, Güray KÜÇÜKKOCAOĞLU
Sayfa 1068-1078
DOI: 10.20491/isarder.2019.656
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Mali Oranların İşletmelerin Etkinlikleri Üzerindeki Etkilerinin VZA Yöntemiyle Analizi: Bist Dokuma Giyim Eşyası Ve Deri Sektörü Üzerinde Bir Uygulama
(Analyzing The Effects of Financial Ratios on the Efficiency of Companies by Using VZA Method: An Implementation in Woven Clothes and Leather Sector of Bist)
Öznur ARSLAN
Sayfa 1079-1091
DOI: 10.20491/isarder.2019.657
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Özel Sağlık Kurumları Çalışanlarının Psikolojik Dayanıklılık ve Yabancılaşma Düzeyleri
(Psychological Resilience And Alienation Levels of Private Health Institutions Employees)
Leyla ŞENOL, Burcu ÜZÜM
Sayfa 1092-1102
DOI: 10.20491/isarder.2019.658
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Bankacılık Sektöründe İşveren Marka İmajı: Fonksiyonel Fayda, Müşteri Odaklılık Ve Güvenilir Finansal İmajın Etkileri
(Employer Brand Image in Banking Sector: Effects of Functional Utility, Customer Orientation and Reliable Financial Image)
Çağla Pınar BOZOKLU
Sayfa 1103-1117
DOI: 10.20491/isarder.2019.659
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Alkollü Eğlence Mekânları Çalışanlarının Tükenmişlik Düzeyleri: Konya İli Örneği
(Burnout Level of Drinking Establishments’ Employees: The Case of Konya)
Alper ATEŞ, Mehmet ŞAHİN
Sayfa 1118-1132
DOI: 10.20491/isarder.2019.660
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Examining Work Engagement and Job Satisfaction Variables in their Relations with Job Performance and Intention to Quit
Bilal ÇANKIR, Selma ARIKAN
Sayfa 1133-1150
DOI: 10.20491/isarder.2019.661
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Faizsiz  Finans  Muhasebe  Standartlarının  Mali  Tabloların  Sunuluşuna Etkileri Üzerine Bir Araştırma
(A Research on the Effects of Islamic Accounting Standards on the Presentation of Financial Statements)
Ozan ÖZDEMİR, Yavuz DEMİRDÖĞEN, Youssef OUSHAR
Sayfa 1151-1171
DOI: 10.20491/isarder.2019.662
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
The Effect of Organizational Justice Perceptions of Employees on Their Burnout Levels: A Research for the Nurses
Ersin IRK, Mesut ARDIÇ, Abdullah BALCI
Sayfa 1172-1182
DOI: 10.20491/isarder.2019.663
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
The Relationship Between Tourism Income and Financial Development in The Mena Countries
Emirhan YENİŞEHİRLİOĞLU, Tayfur BAYAT
Sayfa 1183-1190
DOI: 10.20491/isarder.2019.664
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Sürü Davranışının Hisse Senedi Fiyat Hareketliliğine Etkisi: BİST 100 Örneği
(Effect of Herd Behavior on Stock Price Mobility: Example of BIST 100)
Batuhan MEDETOĞLU, Arif SALDANLI
Sayfa 1191-1204
DOI: 10.20491/isarder.2019.665
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Personel Güçlendirmenin İşgörenlerin İş Performansına Etkisi: Afyonkarahisar Örneği
(The Effect of Empowerment on Job Performance of Employees: Case of Afyonkarahisar)
Erdal ÖZER, Osman Nuri ÖZDOĞAN
Sayfa 1205-1224
DOI: 10.20491/isarder.2019.666
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Otel İşgörenlerinin Örgütsel Dışlanma Algılarının Örgütsel Sinizm Düzeylerine Etkisi: Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma
(The Effect of Organizational Ostracism Perceptions of Hotel Employees on Organizational Cynicism Levels: A Study in Five-Star Hotel Enterprises)
Hasan Hüseyin SOYBALI, Osman PELİT
Sayfa 1225-1246
DOI: 10.20491/isarder.2019.667
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Pazar Odaklılık ve Pazarlama Yeteneklerinin İşletmelerin Pazarlama Performansına Etkisi, İSO 1000 Grubunda Bir Araştırma
(The Effect of Market Orientation and Marketing Capabilities on Marketing Performance of the Businesses, A Research on ISO 1000 Companies)
Meziyet UYANIK, Cemal YÜKSELEN
Sayfa 1247-1261
DOI: 10.20491/isarder.2019.668
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
İşgörenlere Yönelik Olarak Düzenlenen Rekreasyon Aktivitelerinin Örgütsel Sessizliğe Etkisi
(The Effect of Recreational Activities Organized for Employees on Organizational Silence)
Pelin CANBOLAT, Ercan YAVUZ
Sayfa 1262-1269
DOI: 10.20491/isarder.2019.669
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Luring Rivals’ Staff: Employer Brand Image According to Current and Potential Employees in Turkish Service Industry
Çağla Pınar BOZOKLU

Sayfa 1270-1279
DOI: 10.20491/isarder.2019.670
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Ankara İli Kamu Hastanelerinin 2008-2017 Dönemi Finansal Performans Analizi
(2008-2017 Financıal Performance Analysis of Public Hospitals in Ankara Province)
Seyhan ÇİL KOÇYİĞİT, Necati KOCAKOÇ

Sayfa 1280-1293
DOI: 10.20491/isarder.2019.671
Özet Tam Metin
ara-bosluk