YAZARLARIMIZA DUYURU

Cilt 10, Sayı 4 (2018)

Kapak İçindekiler Hakem Kurulu
ara-bosluk
Araştırma Makalesi
Rakibi Caydıracak Pazarlama Stratejileri ve Yönetici Teşvik Programları: Bilişsel Hiyerarşi Bazlı Yeni Bakış Açısı
(Marketing Strategies for Entry Deterrence and Managerial Compensation: A New Perspective Based on Cognitive Hierarchy)
Yuxin CHEN, Kıvılcım DÖĞERLIOĞLU DEMIR, Özge TURUT, Ezgi AKPINAR
Sayfa 1-24
DOI: 10.20491/isarder.2018.510
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi
Türk ve İran’lı Tüketicilerin Yeşil Satın Alma Davranış Öncüllerinin Belirlenmesi
(Determining the Antecedents of Green Purchasing Behavior of Turkish and Persian Consumers)
Sara MOSAVICHECHAKLOU, Zehra BOZBAY

Sayfa 25-45
DOI: 10.20491/isarder.2018.511
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi
Pazarlama İletişimi Bağlamında eWOM Arama Motivasyonları ile Tüketici Temelli Marka Değeri Arasındaki İlişkiyi Tespit Etmeye Yönelik Bir Araştırma
(A Research on Determining the Relation Between eWOM Search Motivations and Consumer-Based Brand Equity in the Context of Marketing Communication)
Murat KOÇYİĞİT, Murat ÇAKIRKAYA

Sayfa 46-67
DOI: 10.20491/isarder.2018.512
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi
Otantik Liderlik ile Bilgi Yönetimi Arasındaki İlişkide Örgüt Kültürünün Düzenleyici Rolü
(Moderating Role of Organizational Culture on the Relationship between Authentic Leadership and Knowledge Management)
Hakan Vahit ERKUTLU, Halil Özcan ÖZDEMİR, Barış Burak USLU

Sayfa 68-96
DOI: 10.20491/isarder.2018.513
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi

Electronic Word of Mouth (e-WoM): Is it an Effective Tool for Re-Vitalizing the Relationship between a Brand and Its Ex-Customers?
Edin Güçlü SÖZER

Sayfa 97-114
DOI: 10.20491/isarder.2018.514
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi
Müşteri Değeri Yaratmak: Düşünme Tarzlarının Müşteri Deneyimi ile Etkileşimi
(Creation of Customer Value: Interaction of Thinking Styles with Customer Experience)
Betül ÇAL

Sayfa 115-135
DOI: 10.20491/isarder.2018.515
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi
Time Varying Causality Between Cost and Price: An Empirical Analysis on Dry Bulk Shipping Market
Abdullah AÇIK, İlke Sezin AYAZ
Sayfa 136-147
DOI: 10.20491/isarder.2018.516
Özet Tam Metin
ara-bosluk

Araştırma Makalesi
Özel ve Kamu Örgütlerinde İşgücü İhtiyacının Giderilmesinde Kullanılan Yöntemler Üzerine Nitel Bir Araştırma
(Recruitment Methods in Private and Public Organizations)
Tuba BÜYÜKBEŞE, Ali KARAMAN, Tuğba DİKBAŞ

Sayfa 148-169
DOI: 10.20491/isarder.2018.517
Özet Tam Metin
ara-bosluk

Araştırma Makalesi
Duygusal Emek Örgüt Temelli Öz-Saygı ve Yaşam Tatminini Etkiler mi?
(Emotional Labour does Affect the Self-Esteem and Life Satisfaction?)
Müslüme AKYÜZ

Sayfa 170-186
DOI: 10.20491/isarder.2018.518
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi
İnternet Fenomenlerini Neden Takip Ediyoruz? Tüketici-Fenomen İlişkisini Güçlendiren Nedenlerin Ampirik Bir Çalışma İle Değerlendirilmesi
(Why are We Following İnternet İnfluencers? An Empirical Study of the Reasons Reinforcing the Relationship between Consumers and Influencers)
Müge ÖRS

Sayfa 187-209
DOI: 10.20491/isarder.2018.519
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi

Marka Değerindeki Değişimin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma

(A Research on the Analysis of the Change in Brand Value)
Bilal GEREKAN, Mahmut KOÇAN

Sayfa 210-228
DOI: 10.20491/isarder.2018.520
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi
Analyzing the Attitudes of Turkish Shipowning Companies Towards Green Shipping Application Aiming Sustainable Transportation

İlke Sezin AYAZ, İsmail Bilge ÇETİN

Sayfa 229-245
DOI: 10.20491/isarder.2018.521
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi
Adaletin Olmadığı Yerde Islık Çalamamak, Örgütsel Adaletin Whistleblowing (İfşa Etme) Niyeti Üzerine Etkisi
(The Inability to Whistle Where There is No Justice, The Effect of Organizational Justice on Whistleblowing Intention)
Ferda ALPER AY

Sayfa 246-266
DOI: 10.20491/isarder.2018.522
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi
Örgütsel Destek ve Özyeterlik Algısının Akademik Erteleme Davranışı Üzerine Etkisi: Araştırma Görevlileri Üzerinde Bir İnceleme
(The Effect of Organizational Support and Self-Efficacy Perception on Academic Procrastination Behavior: An Investigation on Research Assistants)
Atılhan NAKTİYOK, Seda KIZIL

Sayfa 267-285
DOI: 10.20491/isarder.2018.523
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi

Gelişmekte Olan Piyasalarda İnovasyon ve Girişimciliğin Finansmanı Sorunu ve Alternatif Çözüm Önerileri
(The Financing Problem of Innovation and Entrepreneurship in Emerging Markets and Alternative Solutions)
Meltem GÜRÜNLÜ

Sayfa 286-303
DOI: 10.20491/isarder.2018.524
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi
Carroll’ın Kurumsal Sosyal Sorumluluk Modeli Kullanılarak Geliştirilen Toplumsal Pazarlama Ölçeği Çalışması
(Societal Marketing Scale Study Developed Using Carroll’s Corporate Social Responsibility Model)
Tuğçe ÜNER, Mehmet BAŞ

Sayfa 304-332
DOI: 10.20491/isarder.2018.525
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi
Hizmet Kalitesi, Müşteri Memnuniyeti ve Tavsiye Etme Niyeti Arasındaki İlişki: Kayak Merkezlerine Yönelik Bir İnceleme
(Relationship Between Service Quality, Customer Satisfaction and Intention to Recommend: A Study for Ski Centers)
Cemal Ersin SİLİK, Kurban ÜNLÜÖNEN

Sayfa 333-357
DOI: 10.20491/isarder.2018.526
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi
Ankara Üniversitesi TÖMER’in Tüketici Temelli Marka Denkliği Bileşenlerinin Analizi
(The Analysis of Customer Based Brand Equity Components of Ankara University TÖMER)
Dilber ULAŞ, Arcan TUZCU, Esra SATICI

Sayfa 358-383
DOI: 10.20491/isarder.2018.527
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi
Bir Gölge Bankacılık Uygulaması Olarak Gayrimenkul Finansmanında Alternatif Bir Faizsiz Finansman Modeli: İpoteğe Dayalı Paylaşımlı Faizsiz Finansman Modeli
(An Alternative Non-Interest Real Estate Financing Model as a Shadow Banking Practice: Mortgage-backed Non-interest Shared Finance Model)
Mustafa OKUR, Özgür ÇATIKKAŞ, Mehmet ERSOY

Sayfa 384-400
DOI: 10.20491/isarder.2018.528
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi
Mali Başarısızlık Tahminlemesinde Sektör Bazlı Bir Karşılaştırma
(A Sector-Based Comparison of Financial Distress Prediction)
Emre AKTÜMSEK, İlkut Elif KANDİL GÖKER

Sayfa 401-421
DOI: 10.20491/isarder.2018.529
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi
Kâr Payı Dağıtımı ve Nakit Akışı Belirsizliği İlişkisi: BIST İmalat Sektörü Firmalarında Bir Uygulama
(The Relationship Between Dividend Distributions and Cash Flow Uncertainty: An Empirical Analysis on BIST Manufacturing Industry Firms)
Burcu DİNÇERGÖK, Burak PİRGAİP
Sayfa 422-442
DOI: 10.20491/isarder.2018.530
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi
Zaman Tercihi, Hazzın Ertelenmesi ve Bireysel Emeklilik Kararları
(Time Preference, Delay of Gratification and Private Pension Decision)
Cüneyt Can İŞCAN, Aslı Elif AYDIN

Sayfa 443-458
DOI: 10.20491/isarder.2018.531
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi
Hemşirelerde Psikolojik Şiddet ve Verilen Tepkiler Üzerine Bir Araştırma
(An Investigation on Psychological Violence in Nurses and Their Reactions)
Ertuğrul BAYER, Aslı DAL

Sayfa 459-481
DOI: 10.20491/isarder.2018.532
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Kavramsal Makale
Yabancı Yatırımlarda Yatırım Sigortasının Önemi
(The Importance of Investment Insurance on Foreign Direct Investments)
Banu ERKÖK, Emrah YILDIRIM

Sayfa 482-501
DOI: 10.20491/isarder.2018.533
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi
Konut Finansmanında Yeni Bir Finansal Araç Olarak Gayrimenkul Sertifikaları ve Muhasebeleştirilmesi
(Real Esitate Certificate as a New Financial Instrument in Housing Finance And its Accounting)
Erdal YILMAZ, Cemal ALTINKESER

Sayfa 502-519
DOI: 10.20491/isarder.2018.534
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi
Değer Akış Maliyet Yönteminin Yalın Üretim Sistemindeki Yeri ve Önemi Üzerine Bir İnceleme
(A Study on The Place and Importance of Value Stream Costing Method in Lean Manufacturing System)
Yusuf KALDIRIM, Zeliha KALDIRIM

Sayfa 520-535
DOI: 10.20491/isarder.2018.535
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi
Tüketicilerin Perakende Alışverişlerinde Ürün ve Fiyat Bilgisi Toplamak Amacıyla Akıllı Telefon Kullanımına Yönelik Tutum ve Niyetlerinin Belirlenmesi
(Determinatıon of Consumers’ Attitudes and Intentions About Smart Phone Usage at Product and Price Search in Retail Shopping)
Volkan TEMİZKAN

Sayfa 536-553
DOI: 10.20491/isarder.2018.536
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi
Markaların Sosyal Medya Yardım Masası Hesaplarına Yapılan Şikayetlerin Analizi: Yüksek Teknoloji Ürünleri Üzerine Bir Çalışma
(Analysis of Customers’ Complaints to Brands’ Social Media Help Desk Accounts: A Study on High Technology Products)
Abdullah ÖNDEN, Meltem KIYGI ÇALLI
Sayfa 554-574
DOI: 10.20491/isarder.2018.537
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi
Akıllı Telefon Pazarında Marka İmajının Müşteri Sadakati Üzerindeki Etkisinde Müşteri Memnuniyetinin Aracılık Rolü
(The Mediating Role of Customer Satisfaction in The Impact of Brand Image on Customer Loyalty in The Smartphone Market)
Gamze ULUDAĞ, Emel FAİZ, Kahraman ÇATI

Sayfa 575-599
DOI: 10.20491/isarder.2018.538
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi
Sağlık Sektöründe Çalışan Performansının Değerlendirilmesine Yönelik Bir Yol Analizi
(A Path Analysis for Evaluation of Employee Performance in Health Sector)
Halime GÖKTAŞ KULUALP

Sayfa 600-624
DOI: 10.20491/isarder.2018.539
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi
Otellerde Çalışan Erkeklerin Kadınların Çalışmasına Karşı Tutumu: Erilliğin Etkisi
(Attitude of Men Working in the Hotels Against Women Employment: Impact of Masculinity)
Çağdaş ERTAŞ

Sayfa 625-645
DOI: 10.20491/isarder.2018.540
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi
Match-fixing in Turkish Football Super League: Fenerbahçe Case
Banu SULTANOĞLU, Güray KÜÇÜKKOCAOĞLU, Özge Sezin ALP
Sayfa 646-660
DOI: 10.20491/isarder.2018.541
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi
Psikolojik Personel Güçlendirmeyi Yöneticinin Güç Kaynaklarıyla Açıklamak: Sağlık Sektöründe Bir Araştırma
(Explaining the Psychological Empowerment through Managers’ Sources of Power: A Research in Health Sector)
Alptekin DEVELİ, Mustafa Fedai ÇAVUŞ, Bülent ÖZ

Sayfa 661-680
DOI: 10.20491/isarder.2018.542
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi
İşletmelerin Yeşil Yönetim Algılarının İşletme Performansı Üzerindeki Etkisini Ölçmeye Yönelik Bir Araştırma
(A Study to Measure the Effects of Green Management Perceptions on Business Performance)
Güzide KARAKUŞ, Meral ERDİRENÇELEBİ

Sayfa 681-704
DOI: 10.20491/isarder.2018.543
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi
Üretim Yönetimi Sürecinde Personele Sağlanan Koçluk İle Öz Liderlik Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
(Evaluation of Relationship Between Coaching Provided to Personnel and Leadership Levels in Production Sector)
Haldun TURAN

Sayfa 705-721
DOI: 10.20491/isarder.2018.544
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi
İş-Aile Zenginleşmesi Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
(The Validity and Reliability of the Work Family Enrichment Measure)
İlksun Didem ÜLBEĞİ, Esengül İPLİK

Sayfa 722-741
DOI: 10.20491/isarder.2018.545
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi
Dark Triad and Counterproductive Work Behaviors: Which of the Dark Triad Traits is More Malevolent?
Emrah ÖZSOY
Sayfa 742-756
DOI: 10.20491/isarder.2018.546
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi
Konaklama İşletmelerinde Zaman Eksenli Fiili Kapasite Hesaplaması
(Time-Based Actual Capacity Measurement in Accommodation Establishments)
Osman Eralp ÇOLAKOĞLU, Fırat BİÇİCİ

Sayfa 757-771
DOI: 10.20491/isarder.2018.547
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi
Consumers’ Environmentally Friendly Recreational Behaviours in Recreational Activities: Camping Sample
Üzeyir KEMENT, Evren GÜÇER
Sayfa 772-793
DOI: 10.20491/isarder.2018.548
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi
An Assessment of the Impact of Employee Satisfaction on Customer Satisfaction in Hotel Enterprises
Oktay EMİR, Sibel ŞAHİN, Yalçın ARSLANTÜRK

Sayfa 794-806
DOI: 10.20491/isarder.2018.549
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi
Ekonomik Büyüme ile Borsa Performansı Arasındaki İlişki: Türkiye Üzerine Ampirik Bir Araştırma
(The Relationship Between Economic Growth and Stock Market Performance: An Empirical Research on Turkey)
Bilge Leyli ELİTAŞ, F. Rabia AKTAŞ ŞENKARDEŞLER, Mesut DOĞAN

Sayfa 807-819
DOI: 10.20491/isarder.2018.550
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi
Bütünleşik Dematel ve GİA Yöntemleri İle Seyahat Acentalarında Lojistik Performans Unsurlarının Ölçülmesi ve En İdeal Seyahat Acentası Seçimi: Giresun İli Örneği
(Measurement of Logistics Performance Elements in Travel Agencies with Integrated Dematel and GIA Methods and Selection of The Most Ideal Travel Agency: Case of Giresun Province)
Selçuk KORUCUK, Eray TURPCU, Hakan AKYURT

Sayfa 820-842
DOI: 10.20491/isarder.2018.551
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi
Happiness Management in Micro, Small and Medium Sized Food and Beverage Enterprises (SMFBEs): Menteşe/Muğla Case
Özer ŞAHİN

Sayfa 843-867
DOI: 10.20491/isarder.2018.552
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi
Otomotiv Tedarik Zincirinde Risk Değerlendirmesi için Bulanık AHP ve TOPSIS ile Bütünleşik Bir Yaklaşım
(An Integrated Approach with Fuzzy AHP and TOPSIS for Risk Assessment in Automotive Supply Chain)
Ahmet ÇALIK

Sayfa 868-886
DOI: 10.20491/isarder.2018.553
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi
Comparing Customer Segmentation With CLV Using Data Mining and Statistics: A Case Study
Damla ASLAN, Metehan TOLON

Sayfa 887-900
DOI: 10.20491/isarder.2018.554
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi

Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların BOBİ FRS ve TFRS Açısından Değerlendirilmesi
(Evaluation of Tangible and Intangible Fixed Assets within the Context of BOBI FRS and TFRS)
Ömer Faruk GÜLEÇ

Sayfa 901-921
DOI: 10.20491/isarder.2018.555
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi
İşkoliklik ve İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişkide İş Yaşam Dengesinin Aracılık Rolü
(The Mediation Role of Work Life Balance on the Relationship Between Workaholism and Turnover Intention)
Nihan YAVUZ, Mehmet SAĞLAM

Sayfa 922-952
DOI: 10.20491/isarder.2018.556
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi
Application of Activity Based Costing in Reverse Logistics Environment: A Case of End-of-life Vehicle Recovery in Turkey
Semra AKSOYLU, Neslihan DEMİREL

Sayfa 953-973
DOI: 10.20491/isarder.2018.557
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi
G-7 ve E-7 Ülkelerinde Hisse Senedi Fiyat Endeksleri ile Makro İktisadi Değişkenler Arasındaki ilişki
(Relationship between Stock Price Indices and Macroeconomic Variables in G-7 and E-7 Countries)
Hakan Naim ARDOR, Burak SERTKAYA

Sayfa 974-995
DOI: 10.20491/isarder.2018.558
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi
Hizmet Kalitesi Algısının Belirlenmesine Yönelik Yiyecek İçecek İşletmelerinde Bir Uygulama
(An Application in the Food and Beverage Businesses for Determining the Service Quality Perception)
Ediz GÜRİPEK

Sayfa 996-1013
DOI: 10.20491/isarder.2018.559
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi
İhracatta En Çok Kullanılan Müşteri Bulma Yöntemlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma
(An Investigation on Determining The Most Frequently Used Methods of Finding Clients in Export)
İsmail METİN, H. Handan ÖZTEMİZ

Sayfa 1014-1028
DOI: 10.20491/isarder.2018.560
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi
Devam Bağlılığı, Presenteeism ve İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişki: Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma
(The Relationship Between Continuance Commitment, Presenteeism and Turnover Intention: A Research on Five Star Hotel Enterprises)
Hakan KENDİR, Emin ARSLAN, Handan ÖZÇELİK BOZKURT

Sayfa 1029-1046
DOI: 10.20491/isarder.2018.561
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Kavramsal Makale
Tarımsal Faaliyetler Standardı: TMS-41 Çerçevesinde Su Ürünlerinin Muhasebeleştirilmesi
(Accounting of Fishery Products within the Framework of Agricultural Practice Standard: TAS-41)
Zeki Doğan, Seçkin ARSLAN

Sayfa 1047-1065
DOI: 10.20491/isarder.2018.562
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Kavramsal Makale
İş Modeli, İş Modeli İnovasyonu ve Strateji
(Business Model, Business Model Innovation and Strategy)
Edip Sabahattin METE

Sayfa 1066-1099
DOI: 10.20491/isarder.2018.563
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi
Opinions of Business Representatives on International Tourism Fairs: A Qualitative Research Study
Oktay EMİR, Banu ZENCİR
Sayfa 1100-1109
DOI: 10.20491/isarder.2018.564
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi
Post-Truth Medya ve Tüketici Davranışlarına Etkisi: “Genç Yetişkinler” Üzerine Keşifsel Bir Araştırma
(Post-Truth Media and Its Impact on Consumer Behavior: An Exploratory Study on “Young Adults”)
İnci ERDOĞAN TARAKÇI, Mehmet BAŞ

Sayfa 1110-1122
DOI: 10.20491/isarder.2018.565
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi
Liderlik Stilleri ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkinin İzmir Karabağlar İlçesinde Bulunan Devlet Okulları Üzerinden İncelenmesi
(Investigation of Relationship Between Leadership Styles and Organizational Commitment through Public Schools: The Case of Karabaglar District of İzmir Province)
Mustafa SOBA, Elvettin AKMAN, Emrecan EROĞLU

Sayfa 1123-1147
DOI: 10.20491/isarder.2018.566
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi
Yığın Kişiselleştirme Yaklaşımı ve Örnek Uygulama
(Mass Customization And Sample Application)
Özlem KOÇAKOĞLU, Süleyman YÜKÇÜ

Sayfa 1148-1162
DOI: 10.20491/isarder.2018.567
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Kavramsal Makale
Dinamik Yeteneklerin Mikro Temelleri Olarak Etkileşimsel Yaratıcılık Yaklaşımı
(Interactive Creativity Approach As Microfoundations of Dynamic Capabilities)
Mehmet BAĞIŞ

Sayfa 1163-1185
DOI: 10.20491/isarder.2018.568
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi
The Effect of Dividend Policy on Stock Price: Evidence from An Emerging Country
Harun DERELİ, Mehmet Sabri TOPAK

Sayfa 1186-1197
DOI: 10.20491/isarder.2018.569
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi
Kompulsif Satın Alma Davranışının Demografik Özelliklere Göre Değerlendirilmesi: Görgül Bir Araştırma
(Evaluation of Compulsive Buying Behavior According to Demographic Characteristics: An Empirical Study)
Zehra TÜRK

Sayfa 1198-1216
DOI: 10.20491/isarder.2018.570
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi
Psikolojik Sözleşme İhlalleri ile Örgütsel Güven ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi: Kamu ve Özel Sektör Karşılaştırması
(The Relationship Between Psychological Contract Breach, Organizational Trust and Organizational Commitment: A Comparison of Public and Private Sectors)
Hakan KOÇAK, Hakan KOÇ

Sayfa 1217-1241
DOI: 10.20491/isarder.2018.571
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi
Halka Açık Demiryolu Şirketlerinin Yönetişim Aydınlatma Notlarının Belirleyicileri
(Determinants of the Governance Disclosure Scores of the Publicly Traded Rail Companies)
İsmail Çağrı ÖZCAN

Sayfa 1242-1254
DOI: 10.20491/isarder.2018.572
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi
İşgören Kaygı Düzeyinin Örgütsel Adalet Algısı İle Örgütsel Bağlılık İlişkisinde Aracılık Rolü: Yiyecek- İçecek İşletmeleri Örneği
(The Role of Mediation of Employee’s Anxiety Level in Organizational Justice in Relation with Organizational Commitment: The Case of Food and
Beverage Business)
İrfan YAZICIOĞLU, Gizem Sultan SARIKAYA

Sayfa 1255-1271
DOI: 10.20491/isarder.2018.573
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi
Küresel Finans Krizi Türkiye Ekonomisine Bulaştı mı?
(Has The Turkish Economy Experienced a Contagion Effect From The Global Financial Crisis?)
Önder BÜBERKÖKÜ, Celal KIZILDERE

Sayfa 1272-1297
DOI: 10.20491/isarder.2018.574
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi
Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Karşılaştığı Sorunlar ve Devir Planlaması: Avrupa Birliği Projesi Kapsamında Bir Alan Araştırması
(The Challenges that Small and Medium Sized Enterprises Face and Succession Planning: A Field Research in the Scope of an EU Project)
Alper GÜZEL, Seyhan FIRAT, Bülent ELBASAN

Sayfa 1298-1320
DOI: 10.20491/isarder.2018.575
Özet Tam Metin
ara-bosluk
Araştırma Makalesi
Fortune 500 Türkiye’de Yer Alan Lojistik İşletmelerinin Sosyal Medya Kullanımının Analizi ve Değerlendirilmesi
(Analysis and Evaluation of the Social Media Usage of the Logistics Companies Listed in Fortune 500 Turkey)
Burcu ADIGÜZEL MERCANGÖZ, Burcu Özge ÖZASLAN ÇALIŞKAN, Bahadır Fatih YILDIRIM

Sayfa 1321-1341
DOI: 10.20491/isarder.2018.576
Özet Tam Metin
ara-bosluk