Örgütsel Çatışma Yönetimi İle Örgütsel Vatandaşlık Davranışı İlişkisini İncelemeye Yönelik Bir Araştırma

Yazarlar

  • Özkan Yılmaz Antalya AKEV Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Antalya, Türkiye
  • Ömür Nezcan Özmen Dokuz Eylül Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İzmir, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

Çatışma- Örgütsel Çatışma Yönetimi- Örgütsel Vatandaşlık Davranışı

Özet

Amaç – Örgütlerde sık karşılaşılan sorunlardan birisi de çatışmadır. İnsanların bulunduğu her ortamda çatışmanın yaşanması olasıdır. Çatışma, bir organizasyon veya grup içerisindeki anlaşmazlıklardır. Örgütün varlığını sürdürmesi ve başarılı olabilmesi için çatışmanın etkili bir şekilde yönetilmesi gerekmektedir. Bu çalışmada, örgütsel çatışma yönetimi ile örgütsel vatandaşlık davranışı ilişkisi incelenmiştir. Yöntem – Çalışmada geliştirilen hipotezleri test etmek için Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki büyük işletmelerde işgörenlerle bir araştırma yapılmıştır. Çalışma, on yedi büyük ölçekli işletmede gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın örneklemi 332 kişiden oluşmuştur. Araştırmada iki ayrı değişken kullanılmıştır. Veriler anket tekniği ile toplanmıştır. Çalışmada altı hipotez geliştirilmiştir. Elde edilen bulgular Pearson Korelasyon Analizi ile değerlendirilmiştir. Bulgular – Araştırma sonucunda, örgütsel çatışma yönetimi ile örgütsel vatandaşlık davranışı arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Bir başka deyişle, örgütsel vatandaşlık davranışı arttıkça, örgütsel çatışma yönetimi de olumlu yönde etkilenmektedir. Tartışma – Elde edilen bulgular örgütsel çatışma yönetimi ile örgütsel vatandaşlık davranışı arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki olduğunu göstermektedir. Araştırma sonuçlarına göre, fonksiyonel olan yapıcı, uyumlu ve uzlaşmacı yönetim stratejileri arttıkça sergileyecekleri örgütsel vatandaşlık davranışları da artacaktır. Bu bağlamda, örgütsel vatandaşlık davranışı arttığında örgütsel çatışma yönetimi sürecinin de olumlu yönde etkilendiği görülmüştür. Bu sonuçlar, literatürdeki çalışmada elde edilen bulguları desteklemektedir. Bu çalışmanın sonucunda, uygulamacılar ve bu konuda çalışacaklar için öneriler sıralanmıştır.

İndir

Yayınlanmış

13-06-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Yılmaz, Özkan, & Özmen, Ömür N. (2021). Örgütsel Çatışma Yönetimi İle Örgütsel Vatandaşlık Davranışı İlişkisini İncelemeye Yönelik Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 12(1), 571–582. Geliş tarihi gönderen https://www.isarder.org/index.php/isarder/article/view/1031

Sayı

Bölüm

Makaleler