Algılanan Örgütsel Desteğin İşe Gömülmüşlük Üzerine Etkisi: Kişi-İş Uyumunun Aracılık Rolü

Yazarlar

  • Volkan Mazıoğlu Kastamonu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme, Kastamonu, Türkiye
  • Engin Kanbur Kastamonu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Havacılık Yönetimi Bölümü, Kastamonu, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

Algılanan Örgütsel Destek- İşe Gömülmüşlük- Kişi-İş Uyumu

Özet

Amaç – Bu çalışmanın amacı, algılanan örgütsel desteğin işe gömülmüşlük üzerindeki etkisinde kişi-iş uyumunun aracılık rolünün incelenmesidir. Yöntem – Araştırma verileri, Kastamonu’da yer alan kamu ve özel bankalarda görev yapan ve kolayda örnekleme yöntemi ile belirlenen 274 çalışandan anket tekniği ile toplanmış olup korelasyon analizi, regresyon analizi ve hiyerarşik regresyon analizi ile test edilmiştir. Bulgular – Algılanan örgütsel desteğin kişi-iş uyumu ve işe gömülmüşlük ile alt boyutları (uyum, bağ ve fedakârlık) üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkisi olduğu belirlenmiştir. Kişi-iş uyumunun işe gömülmüşlük ve alt boyutları (uyum, bağ ve fedakârlık) üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkisi olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca algılanan örgütsel desteğin işe gömülmüşlük ve alt boyutları üzerindeki etkisinde kişi-iş uyumunun kısmi aracılık rolü olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Tartışma – Örgütlerin başarılı olabilmesi, amaçlarına ulaşabilmesi ve varlıklarını sürdürebilmesi için çalışanların örgüte sağladığı katkı ve sergilediği performans önemlidir. Bu nedenle örgütlerin çalışanlarına verdiği değer, katkı ve destek de bu doğrultuda gereklidir. Çalışanın işiyle uyumlu olması ve yaptığı işle yetenekleri arasındaki uyum işini daha özverili ve severek yapmasını sağlayacaktır. Örgütte kişi-iş uyumunun tam olarak sağlanması çalışanın işiyle bütünleşmesini, işine bağlanmasını ve işe gömülmesini sağlayacaktır.

İndir

Yayınlanmış

13-06-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Mazıoğlu, V., & Kanbur, E. (2021). Algılanan Örgütsel Desteğin İşe Gömülmüşlük Üzerine Etkisi: Kişi-İş Uyumunun Aracılık Rolü. İşletme Araştırmaları Dergisi, 12(2), 1639–1654. Geliş tarihi gönderen https://www.isarder.org/index.php/isarder/article/view/1104

Sayı

Bölüm

Makaleler