Örgütlerde Dedikodunun İşyeri Morali ve Çalışma Eforu Üzerindeki Etkisi

Yazarlar

  • Elif Bilginoğlu İstanbul, Türkiye
  • Uğur Yozgat Nişantaşı Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

Dedikodu- Örgütlerde dedikodu- İşyeri morali

Özet

Amaç – Dedikodu çalışma ortamında huzursuzluk yaratmakta ve örgütlerde moral bozukluğuna sebep olmakta, dedikoduyu yapanlar ve dedikoduya konu olanların çalışmasını engellemesinin yanı sıra çalışma eforlarının düşmesine de yol açmaktadır. Yapılan araştırmalarda dedikodu ve etkilerini anlamanın önemli olduğu ve örgütsel dedikodunun rolünün örgütler, yöneticileri ve işgücü üzerindeki etkileri üzerine titizlikle yapılacak araştırmalara ihtiyaç duyulduğu belirtilmiş olmakla birlikte bu konunun araştırmalarda nadiren ele alındığı birçok araştırmacı tarafından vurgulanmıştır. Bu çalışma, literatürdeki bu boşluğu doldurarak örgütlerde dedikodunun, işyeri morali ve çalışma eforu üzerindeki etkisinin araştırılmasını amaçlamaktadır. Yöntem – Çalışmada öncelikle literatür taraması yapılarak kavramsal çerçeve oluşturulmuş ve genel kabul görmüş olan ölçeklerden anket formu hazırlanmıştır. Araştırma verileri İstanbul’da özel sektörde üretim alanında faaliyet gösteren on işletmeden kolayda örnekleme yöntemi ile 14 Ekim – 22 Aralık 2019 tarihleri arasında toplanmış, en az üç yıldır aynı işyerinde çalışanlardan gelen eksiksiz doldurulmuş 397 anketten elde edilen veriler SPSS istatistik programı ile çözümlenmiş, elde edilen verilere güvenilirlik analizi, faktör analizi, korelasyon ve regresyon analizi yapılmış, hipotezler test edilmiştir. Bulgular – Araştırma sonuçları örgütlerde dedikodunun hem işyeri morali hem de çalışma eforu üzerinde negatif etkisi olduğunu, aynı zamanda işyeri moralinin örgütlerde dedikodu ve çalışma eforu arasındaki ilişkide düzenleyici etkisi olduğunu ortaya koymaktadır. Tartışma – Dedikodu hayatın bir parçası olduğu için ne yöneticiler ne de insan kaynakları departmanları örgütlerde dedikoduyu tamamen ortadan kaldıramasa da örgüt içindeki sağlam iletişim kanallarını kullanarak, çalışanlara dedikodunun potansiyel zararlarına dair eğitimler vererek ve dedikodu konusunda yaptırımlar içeren örgüt politikaları uygulayarak örgütte dedikoduyu yapan ve yayan kişilerin kontrol altına alınması ve engellenmesi adına adımlar atılabilmektedir.

İndir

Yayınlanmış

13-06-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Bilginoğlu, E., & Yozgat, U. (2021). Örgütlerde Dedikodunun İşyeri Morali ve Çalışma Eforu Üzerindeki Etkisi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 12(3), 2592–2610. Geliş tarihi gönderen https://www.isarder.org/index.php/isarder/article/view/1168

Sayı

Bölüm

Makaleler