Örgütlerde Teknostresin Ölçümüne Yönelik Bir Alan Araştırması

Yazarlar

  • Arif Selim Eren Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kahramanmaraş, Türkiye
  • Hüseyin Çiçeklioğlu Mersin Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Mersin, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

Teknostres- Kahramanmaraş- Tekstil Sektörü

Özet

Amaç – Bu çalışmanın amacı, çalışanların kullandıkları teknoloji nedeniyle maruz kaldıkları teknostresin ölçülmesidir. Yöntem – Çalışmanın amacından hareketle teknostresle ilgili kavramsal çerçeve oluşturulmuş ve teknoloji edinimi yoğun bir sektör olan tekstil işletmelerinde Kahramanmaraş bağlamında Ayyagari vd. (2011) tarafından oluşturmuş olduğu ölçek uyarlanarak 346 kişiden oluşan bir örnekleme uygulanmıştır. Verilerin analizinde frekans, güvenirlik, tanımsal istatistikler, varyans testleri, korelasyonlar, Keşif Amaçlı Faktör Analizi (EFA), Doğrulayıcı Faktör Analizi (CFA) ve Yapısal Eşitlik Modeli (SEM) uygulanmıştır. Bulgular – Analiz sonuçları teknostres düzeyinin çalışanlarda yüksek olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda kişilerin iş yerindeki davranışlarını etkileyen aracı unsurların teknostresle önemli ölçüde ilişkili olduğu belirlenmiştir. Ayrıca aracı unsurların teknolojik unsurları yarı yarıya etkilediği ve aracı özelliklerin de teknostresin sonuçlarından % 24 oranında etkilendiği ortaya konulmuştur. Tartışma – Çalışmadan elde edilen sonuçlar mevcut durumda çalışanların kullandıkları teknoloji nedeniyle teknostrese maruz kaldıklarını göstermektedir. Düşük gelir grubunda yoğunlaşan örneklemin nitelik bakımından da düşük olduğu göz önünde bulundurulduğunda işletmelerin rekabetçiliğinin artırılması için çalışanların güçlendirilmesi gerektiği ortaya konulmuştur. Son olarak konuyla ilgili çalışma yapacak olanların ve uygulayıcıların kullanabilecekleri strateji ve taktik öneriler sunulmuştur.

İndir

Yayınlanmış

13-06-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Eren, A. S., & Çiçeklioğlu, H. (2021). Örgütlerde Teknostresin Ölçümüne Yönelik Bir Alan Araştırması. İşletme Araştırmaları Dergisi, 12(3), 2927–2943. Geliş tarihi gönderen https://www.isarder.org/index.php/isarder/article/view/1190

Sayı

Bölüm

Makaleler