Girişimcilik Eğitimlerinin Girişimcilik Motivasyonuna Katkısı: Üç Boyutta Tek Yönlü Varyans Analizi

Yazarlar

  • Duygu Hıdıroğlu Mersin Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Rekreasyon Yönetimi Bölümü, Mersin, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

Girişimcilik Motivasyonu- Girişimcilik Eğitimi- Cinsiyet

Özet

Amaç – Bu çalışmanın amacı rastgele seçilen 1000 kişinin cinsiyet, çalışma durumu ve mali durumu dikkate alınarak, belirlenen kişilere 5 sene boyunca girişimcilik eğitimleri verildikten sonra girişimcilik motivasyonu ve girişimci davranışlarında olumlu bir değişim olup olmadığı gözlemlemektir. Yöntem – Çalışmada ilişkiyi test etmek amacıyla, Türkiye’de OECD ve EUROSTAT tarafından 2008 yılında uygulanmaya başlayan Girişimcilik Göstergeleri Programı (GGP) veri setinin 2008- 2016 yılları arasındaki verileri SPSS 18.0 istatistik analiz programı Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) ile analiz edilmiştir. Nicel araştırma yöntemi kullanılan çalışmada, tek gruplu "ön test-son test" tipi "ön deneysel" araştırma tasarımı uygulanmıştır. Bulgular – Çalışmada girişimcilik eğitimi ile girişimcilik motivasyonunun ilişkisini etkilediği düşünülen üç alt değişken; cinsiyet, çalışma durumu ve mali durum arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu gözlenmiştir. Çalışma bulguları, cinsiyet baz alındığında kadınların erkeklere kıyasla, eğitimden sonra daha çok girişimde bulunduğunu göstermiştir. Çalışma durumu göz önüne alındığında ise, çalışanların çalışmayanlara kıyasla eğitimden sonra daha az girişim yaptığı görülmektedir. Bulgular aynı zamanda, mali durumu çok iyi olan bireylerin ise mali durumu kötü olanlara kıyasla eğitimden sonra, daha az girişim yaptığını ve mali durumu iyi olanların ise mali durumu kötü olanlara göre eğitimden sonra daha fazla girişim yaptığını göstermektedir. Tartışma – Özetle çalışmada, girişimcilik eğitimin bütün değişkenler (cinsiyet, çalışma durumu, mali durum) göz önüne alındığında büyük çoğunlukla girişimde bulunmaya olumlu katkısı olduğu sonucuna varılmaktadır. Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) sonucunda, girişimcilik eğitimlerinin girişimcilik motivasyonu sağlamada önemini vurgulayan dikkate değer bulgulara ulaşıldığı düşünülmektedir.

İndir

Yayınlanmış

13-06-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Hıdıroğlu, D. (2021). Girişimcilik Eğitimlerinin Girişimcilik Motivasyonuna Katkısı: Üç Boyutta Tek Yönlü Varyans Analizi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 12(3), 3209–3224. Geliş tarihi gönderen https://www.isarder.org/index.php/isarder/article/view/1210

Sayı

Bölüm

Makaleler