Covid-19 Pandemi Döneminde Uzaktan Çalışma Uygulamaları ve Çalışma Motivasyonunu Etkileyen Faktörler

Yazarlar

  • Ayşen Akbaş Tuna Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu, Ankara, Türkiye
  • Zafer Türkmendağ Atatürk Üniversitesi, Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü, Erzurum, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

Evden Çalışma- Uzaktan Çalışma- Motivasyon

Özet

Amaç – Bu araştırmada Covid-19 pandemi döneminde uzaktan çalışan beyaz yakalı çalışanların yaşadığı değişimler ve bu değişimlerin çalışma motivasyonlarını nasıl etkilediği belirlenmeye çalışılmıştır. Yöntem – Araştırmada turizm, finans, sanayi, hizmet, reklamcılık, yiyecek içecek, bilişim, hukuk, enerji gibi sektörlerde çalışan 58 beyaz yakalı çalışan ve yöneticiden yarı-yapılandırılmış mülakat formu ile elde edilen veriler Nvivo 12 programı ile kodlanarak kategori ve temalar elde edilmiştir. Bulgular – Bulgulara göre uzaktan çalışmanın iş ortamını değiştirdiği, bilgi teknolojileri altyapısı ihtiyacını doğurduğu, paydaşların da uzaktan çalışmaya hazır olma durumlarının işleri etkilediği, çalışma zamanının esnediği ve uzadığı, toplantıların yapılmasının çocuklu evlerde zor olduğu, amirlerin farklı davranışlar gösterebildiği, iş yükünün arttığı ve işyeri disiplininin bozulduğu belirlenmiştir. Uzaktan çalışmanın motivasyon üzerinde olumsuz etkileri evde çalışma ortamının olmaması, iş yükünün artması, işten çıkarmaların olması, iş ortamının bozulmasıdır. Olumlu etkileri ise maddi ve vakit tasarrufu sağlaması, ev ile daha fazla ilgilenebilme, evde özerlik nedeniyle iş verimliliğinin ve yaratıcılığın artması, rahat ve esnek çalışma ve sağlıklı bir ortam sağlamasıdır. Tartışma – Bu döneme kadar motivasyon ile ilgili yapılan çalışmaların pek çoğunda daha önce esnek çalışmanın işgörenlerin motivasyonlarına nasıl bir etkide bulunacağı bu süreci deneyimlemeyen işgörenlerin tutumlarına ilişkin bilgilere dayanmaktaydı. Ancak ilk kez böyle zorunlu bir süreci pek çok işgören deneyimlemek durumunda kalmıştır. Bundan dolayı işgörenlerden elde edilen bilgilerin bir kısmı mevcut araştırmaları desteklerken bir kısmı da farklı sonuçlara ulaşılmasını sağlamıştır.

İndir

Yayınlanmış

13-06-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Akbaş Tuna, A., & Türkmendağ, Z. (2021). Covid-19 Pandemi Döneminde Uzaktan Çalışma Uygulamaları ve Çalışma Motivasyonunu Etkileyen Faktörler. İşletme Araştırmaları Dergisi, 12(3), 3246–3260. Geliş tarihi gönderen https://www.isarder.org/index.php/isarder/article/view/1212

Sayı

Bölüm

Makaleler