Daha Fazla Güç Talebi Ölçeği’nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Yazarlar

  • Kenan Orçanlı Toros Üniversitesi İİSBF, İşletme Bölümü, Mersin, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1207

Anahtar Kelimeler:

Daha Fazla Güç Talebi- Geçerlik- Güvenilirlik

Özet

Amaç - Yapılan çalışmanın amacı, Warr, Cook ve Wall (1979) tarafından geliştirilen ve İngilizcesi “Higher Order Need Strength Scale” olan “Daha Fazla Güç Talebi Ölçeği” ni Türkçeye uyarlamak ve söz konusu ölçeğin geçerlik ve güvenirlik çalışmasını yapmaktır.

Yöntem - Ölçeğin Türkçeye tercüme edilmesi ve uyarlanmasında Brislin (1970) tarafından önerilen yöntem, ölçeğin geçerliliğinin sağlanmasında uzman grubunun görüşlerinden yararlanarak ölçek kapsam geçerlik oranı ve indeksi istatistikleri, ölçeğin yapı geçerliğinin kontrol edilmesinde açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri, güvenirlik analizi ile ilgili Cronbach alfa katsayısı ile madde analizi kullanılmıştır. Yapılan analizlerde ise on kişilik uzmandan elde edilen görüşlerden ve Ankara ve Mersin ili sınırlarında bulunan vakıf üniversitelerinde görevli 296 akademisyene uygulanması sonucunda elde edilen verilerden faydalanılmıştır.

Bulgular - Çalışmanın sonunda; açıklayıcı faktör analizinden elde edilen sonuçlara göre KMO değerinin 0,853 ve ölçeğin tek boyutlu olduğu, faktör yüklerinin 0,379-0,849 arasında bulunduğu, toplam varyansın % 59,853’nün açıklandığı,; doğrulayıcı faktör analizinden elde edilen istatistiklere göre uyum iyiliği değerlerinin Ki-kare:54,774, RMSEA:0,026, CFI:0,95, SRMR:0,035, TLI:0,917 olduğu ve hepsinin referans değerleri arasında bulunduğu tespit edilmiştir. Ayrıca güvenirlik analizinden elde edilen Cronbach’s alfa katsayısının değeri ise 0,834 olarak bulunmuştur.

Tartışma - Bulunan değerler ışığında, “Daha Fazla Güç Talebi Ölçeği” nin Türkiye’de sosyal bilimler alanında yapılacak çalışmalar için geçerli olduğu ve güvenilir bir şekilde kullanılabileceği sonucuna ulaşılmıştır.

İndir

Yayınlanmış

30-06-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Orçanlı, K. (2021). Daha Fazla Güç Talebi Ölçeği’nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(2), 1426–1437. https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1207

Sayı

Bölüm

Makaleler